BlackBerry Bold 9650 - شبكة النقال

background image

ةبسانملا

امدنع

نوكت

ًالقنتم

جراخ

ةقطنم

ةيطغت

رفوم

ةمدخلا

ةيكلساللا

.

دقو

رطضت

ًانايحأ

ىلإ

ريفوت

تامولعم

ليجست

لوخدلا

لبق

نأ

عيطتست

لوصولا

ىلإ

ةكبش

ةيكلسال

.

دنع

،لاوجتلا

رهظي

رشؤم

لاوجتلا

ثلثملا

يف

ىلعأ

ةشاشلا

ةيسيئرلا

.

اذإ

بّلطت

كزاهج

ةقاطب

SIM

،

دق

جاتحي

رفوم

ةمدخلا

ةيكلساللاا

ىلإ

دادعإ

ةقاطب

SIM

عم

تامدخ

لاوجتلا

لبق

كنكمت

نم

لاوجتلا

.

اذإ

ناك

كزاهج

لصتي

لكشب

يداع

ةكبشب

CDMA

معديو

لاوجتلا

،يملاعلا

دق

جاتحت

ىلإ

ةقاطب

SIM

ةدعم

لاوجتلل

يملاعلا

نم

لبق

رفوم

ةمدخلا

ةيكلساللا

.

ىقبي

مقر

كفتاه

هسفن

امدنع

رفاست

ىلإ

جراخلا

.

ديزمل

نم

تامولعملا

لوح

لاوجتلا

يملاعلا

فيلاكتو

،لاوجتلا

لصتا

رفومب

ةمدخلا

ةيكلساللا

.

ليدبتلا

ام

نيب

تاكبشلا

ةيكلساللا

ًايودي

ذيفنتل

هذه

،ةمهملا

بجي

نأ

مضي

ططخم

ةمدخلا

ةيكلساللا

هذه

ةمدخلا

بجيو

نأ

نوكي

زاهج

BlackBerry®

ًالصتم

تاكبشب

GSM®

وأ

UMTS®

.

نإ

كزاهج

مّمصم

ليدبتلل

ىلإ

ةكبش

ةيكلسال

ةبسانم

لكشب

يكيتاموتوأ

ءانثأ

رفسلا

.

1

.

رقنا

قوف

ةقطنم

تالاصتالا

يف

ىلعأ

،ةشاشلا

وأ

رقنا

قوف

ةنوقيأ

ةرادإ

تالاصتالا

،

ىلع

ةشاشلا

ةيسيئرلا

.

2

.

رقنا

قوف

تارايخ

ةكبش

فتاهلا

لاقنلا

.

3

.

مق

رييغتب

لقح

عضو

ديدحت

ةكبشلا

ىلإ

يودي

.

4

.

رقنا

قوف

ةكبش

ةيكلسال

.

5

.

رقنا

قوف

رايتخا

ةكبش

.

6

.

طغضا

حاتفم

<

قالغإ

.

لاصتالل

ةكبشلاب

ةيكلساللا

رفومل

ةمدخلا

ةيكلساللا

نم

،ديدج

مق

رييغتب

لقح

عضو

ديدحت

ةكبشلا

ىلإ

يكيتاموتوأ

.

تامولعملا

ةقلعتملا

رّذعت

ّيلع

لاصتالا

ةكبشب

فتاهلا

لاقنلا

,

214

لصتا

ةكبشب

GSM

وأ

UMTS

اذإ

ناك

زاهج

BlackBerry®

لصتي

لكشب

يداع

ةكبشب

CDMA

معديو

لاوجتلا

،يملاعلا

دق

جاتحت

ىلإ

ةقاطب

SIM

ةدعم

لاوجتلل

يملاعلا

نم

لبق

رفوم

ةمدخلا

ةيكلساللا

.

1

.

مق

لاخدإب

ةقاطب

SIM

يف

زاهجلا

.

ديزمل

نم

تامولعملا

لوح

لاخدإ

ةقاطب

SIM

،

عجار

قئاثولا

ةعوبطملا

ةقفرملا

زاهجلاب

.

2

.

يف

عبرم

راوحلا

يذلا

،رهظي

رقنا

قوف

معن

.

ليلد

مدختسملا

ةرادإ

تالاصتالا

211

background image

ليغشت

وأ

فاقيإ

ليغشت

ةمدخ

تانايبلا

وأ

نييعت

تارايخ

لاوجتلا

دق

نكمتت

نم

فاقيإ

ليغشت

ةمدخ

تانايبلا

)

لئاسر

ديربلا

،ينورتكلإلا

لئاسرو

PIN

لئاسرلاو

ةيصنلا

عم

،تاقفرملا

ةمدخو

حفصتملا

(

يف

زاهج

BlackBerry®

ثيحب

رفوتت

اتمدخ

فتاهلا

تالسارملاو

ةيصنلا

،طقف

اذهو

فقوتي

ىلع

ططخم

ةمدخلا

ةيكلساللا

يتلا

اهمدختست

.

امك

كنكمي

نييعت

كزاهج

فاقيإل

ليغشت

تامدخ

تانايبلا

دنع

لاوجتلا

.

لوصحلل

ىلع

ديزم

نم

،تامولعملا

ىجري

لاصتالا

رفومب

ةمدخلا

ةيكلساللا

.

1

.

رقنا

قوف

ةقطنم

تالاصتالا

يف

ىلعأ

،ةشاشلا

وأ

رقنا

قوف

ةنوقيأ

ةرادإ

تالاصتالا

،

ىلع

ةشاشلا

ةيسيئرلا

.

2

.

رقنا

قوف

تارايخ

ةكبش

فتاهلا

لاقنلا

.

3

.

ذّفن

دحأ

تاءارجإلا

ةيلاتلا

:

ل

\

ليغشت

وأ

فاقيإ

ليغشت

ةمدخ

،تانايبلا

مق

رييغتب

لقح

تامدخ

تانايبلا

.

ليغشتل

وأ

فاقيإ

ليغشت

ةمدخ

تانايبلا

ءانثأ

،لاوجتلا

مق

رييغتب

لقحلا

ءانثأ

لاوجتلا

.

يقلتل

ةبلاطم

ءانثأ

لاوجتلا

حيتت

كل

ليغشت

وأ

فاقيإ

ليغشت

ةمدخ

،تانايبلا

مق

رييغتب

لقح

ءانثأ

لاوجتلا

ىلإ

ةبلاطم

.

4

.

طغضا

حاتفم

<

قالغإ

.

تامولعملا

ةقلعتملا

رّذعت

ّيلع

لاصتالا

ةكبشب

فتاهلا

لاقنلا

,

214

نييعت

تاكبشلا

ةيكلساللا

اهمادختسال

ءانثأ

لاوجتلا

دق

ال

نوكت

هذه

ةزيملا

،ةدمتعم

اذهو

فقوتي

ىلع

رفوم

ةمدخلا

ةيكلساللا

ىلعو

ةكبشلا

ةيكلساللا

.

1

.

رقنا

قوف

ةقطنم

تالاصتالا

يف

ىلعأ

،ةشاشلا

وأ

رقنا

قوف

ةنوقيأ

ةرادإ

تالاصتالا

،

ىلع

ةشاشلا

ةيسيئرلا

.

2

.

رقنا

قوف

تارايخ

ةكبش

فتاهلا

لاقنلا

.

لاصتالل

تاكبشب

CDMA

،طقف

مق

نييعتب

لقح

ةينقت

ةكبشلا

ىلإ

1XEV

.

لاصتالل

ةكبشب

GSM®

وأ

CDMA

،

مق

نييعتب

لقح

ةينقت

ةكبشلا

ىلإ

يملاع

.

لاصتالل

تاكبشب

GSM

،طقف

مق

نييعتب

لقح

ةينقت

ةكبشلا

ىلإ

GSM/UMTS

.

مق

نييعتب

لقح

عضو

ةكبشلا

)

نم

نسحتسملا

نأ

موقت

نييعتب

لقح

عضو

ةكبشلا

ىلإ

3G & 2G

.(

3

.

طغضا

حاتفم

<

قالغإ

.

ةحئال

تاكبشلا

ةيكلساللا

ةلضفملا

لوح

ةحئال

تاكبشلا

ةيكلساللا

ةلضفملا

نم

لمتحملا

نأ

نوكي

ىدل

رفوم

ةمدخ

ةيكلساللا

تايقافتا

عم

نيرفوم

نيرخآ

ةمدخلل

ةيكلساللا

حمست

كل

مادختساب

اهتامدخ

ءانثأ

كرفس

.

كناكمإب

مادختسا

ةحئال

تاكبشلا

ةيكلساللا

ةلضفملا

مكحتلل

بيترتلاب

يذلا

هعبتيس

زاهج

BlackBerry®

مادختسال

هذه

تاكبشلا

ةيكلساللا

ىرخألا

.

لواحيو

كزاهج

لاصتالا

ةكبشب

ةيكلسال

ًادانتسا

ىلإ

بيترت

روهظ

تاكبشلا

ةيكلساللا

يف

ةحئال

تاكبشلا

ةيكلساللا

ةلضفملا

.

امدنع

نوكت

،ًارفاسم

موقي

كزاهج

ةيلمعب

حسم

ًاثحب

نع

تاكبشلا

ةيكلساللا

يف

هذه

ةحئاللا

ًالوأ

.

اذإ

مل

رفوتت

ةيأ

ةكبش

ةيكلسال

يف

،ةحئاللا

اذهف

ينعي

نأ

كزاهج

مّمصم

لاصتالل

ًايكيتاموتوأ

ةكبشب

ةيكلسال

ىرخأ

ةرفوتم

.

ةظحالم

:

متي

ًةداع

ضرف

فيلاكت

ةيفاضإ

ىدل

لاوجتلا

.

ديزمل

نم

تامولعملا

لوح

موسر

،لاوجتلا

لصتا

رفومب

ةمدخلا

ةيكلساللا

.

ةفاضإ

ةكبش

ةيكلسال

ىلإ

ةحئال

تاكبشلا

ةيكلساللا

ةلضفملا

ذيفنتل

هذه

،ةمهملا

بجي

نأ

نوكي

زاهج

BlackBerry®

ًالصتم

ةكبشب

GSM®

وأ

UMTS®

.

ليلد

مدختسملا

ةرادإ

تالاصتالا

212

background image

دق

ال

نوكت

هذه

ةزيملا

،ةدمتعم

اذهو

فقوتي

ىلع

ططخم

ةمدخلا

ةيكلساللا

.

1

.

رقنا

قوف

ةقطنم

تالاصتالا

يف

ىلعأ

،ةشاشلا

وأ

رقنا

قوف

ةنوقيأ

ةرادإ

تالاصتالا

،

ىلع

ةشاشلا

ةيسيئرلا

.

2

.

رقنا

قوف

تارايخ

ةكبش

فتاهلا

لاقنلا

.

3

.

طغضا

حاتفم

<

ةحئال

تاكبشلا

ةلضفملا

يدل

.

4

.

طغضا

حاتفم

<

ةفاضإ

ةكبش

.

حسملل

ًاثحب

نع

ةكبش

ةيكلسال

،اهتفاضإل

رقنا

قوف

رايتخا

نم

تاكبشلا

ةرفوتملا

.

رقنا

قوف

ةكبش

ةيكلسال

.

رقنا

قوف

رايتخا

ةكبش

.

حسملل

ًاثحب

نع

ةكبش

ةيكلسال

ةفورعم

ىدل

كزاهج

،

رقنا

قوف

رايتخا

نم

تاكبشلا

ةفورعملا

.

رقنا

قوف

ةكبش

ةيكلسال

.

رقنا

قوف

رايتخا

ةكبش

.

ةفاضإل

ةكبش

،ةيكلسال

رقنا

قوف

لاخدإ

يودي

.

مق

نييعتب

ةيلضفألا

ةكبشلل

ةيكلساللا

.

بتكا

MCC

و

MNC

.

5

.

طغضا

حاتفم

<

قالغإ

.

فذح

ةكبش

ةيكلسال

نم

ةحئال

تاكبشلا

ةيكلساللا

ةلضفملا

ذيفنتل

هذه

،ةمهملا

بجي

نأ

نوكي

زاهج

BlackBerry®

ًالصتم

ةكبشب

GSM®

وأ

UMTS®

.

دق

ال

نوكت

هذه

ةزيملا

،ةدمتعم

اذهو

فقوتي

ىلع

ططخم

ةمدخلا

ةيكلساللا

.

1

.

رقنا

قوف

ةقطنم

تالاصتالا

يف

ىلعأ

،ةشاشلا

وأ

رقنا

قوف

ةنوقيأ

ةرادإ

تالاصتالا

،

ىلع

ةشاشلا

ةيسيئرلا

.

2

.

رقنا

قوف

تارايخ

ةكبش

فتاهلا

لاقنلا

.

3

.

طغضا

حاتفم

<

ةحئال

تاكبشلا

ةلضفملا

يدل

.

4

.

مق

زييمتب

ةكبش

ةيكلسال

.

5

.

طغضا

حاتفم

<

فذح

.

6

.

طغضا

حاتفم

<

قالغإ

.

رييغت

بيترت

تاكبشلا

ةلضفملا

ذيفنتل

هذه

،ةمهملا

بجي

نأ

نوكي

زاهج

BlackBerry®

ًالصتم

ةكبشب

GSM®

وأ

UMTS®

.

دق

ال

نوكت

هذه

ةزيملا

،ةدمتعم

اذهو

فقوتي

ىلع

ططخم

ةمدخلا

ةيكلساللا

.

لصتي

زاهج

BlackBerry

تاكبشلاب

ًادانتسا

ىلإ

بيترت

اهروهظ

يف

ةحئال

تاكبشلا

ةلضفملا

.

1

.

رقنا

قوف

ةقطنم

تالاصتالا

يف

ىلعأ

،ةشاشلا

وأ

رقنا

قوف

ةنوقيأ

ةرادإ

تالاصتالا

،

ىلع

ةشاشلا

ةيسيئرلا

.

2

.

رقنا

قوف

تارايخ

ةكبش

فتاهلا

لاقنلا

.

3

.

طغضا

حاتفم

<

ةحئال

تاكبشلا

ةلضفملا

يدل

.

4

.

مق

زييمتب

ةكبش

ةيكلسال

.

5

.

طغضا

حاتفم

<

لقن

.

6

.

رقنا

قوف

عقوملا

ديدجلا

.

7

.

طغضا

حاتفم

<

قالغإ

.

تارايخ

ةكبش

لاقنلا

رييغت

ةعرس

لاصتالا

ةكبشلل

ةيكلساللا

دمتست

ةعرس

لاصتالا

ربكألا

ةقاط

ةيفاضإ

نم

ةيراطبلا

.

ليلد

مدختسملا

ةرادإ

تالاصتالا

213

background image

دق

ال

نكمتت

نم

رييغت

ةعرس

لاصتالا

ةكبشلاب

،ةيكلساللا

اذهو

فقوتي

ىلع

رفوم

ةمدخلا

ةيكلساللا

.

1

.

ىلع

ةشاشلا

،ةيسيئرلا

رقنا

قوف

زمرلا

ةرادإ

تالاصتالا

.

2

.

رقنا

قوف

تارايخ

ةكبش

فتاهلا

لاقنلا

.

3

.

رّيغ

لقح

عضو

ةكبشلا

.

4

.

طغضا

حاتفم

بورهلا

.

تامولعملا

ةقلعتملا

رّذعت

ّيلع

لاصتالا

ةكبشب

فتاهلا

لاقنلا

,

214

ليغشت

راعشإ

LED

ضماولا

ةيطغتلل

ةيكلساللا

1

.

ىلع

ةشاشلا

ةيسيئرلا

وأ

يف

،دلجم

رقنا

قوف

ةنوقيأ

تارايخلا

.

2

.

رقنا

قوف

ضرع

<

ضرع

ةشاشلا

.

3

.

رتخا

ةناخ

رايتخالا

رشؤم

ةيطغت

LED

.

4

.

طغضا

حاتفم

<

ظفح

.

امدنع

نوكي

زاهج

BlackBerry®

ًالصتم

ةكبشلاب

،ةيكلساللا

ضموي

ءوض

LED

نوللاب

رضخألا

.

فاقيإل

ليغشت

راعشإ

ةيطغتلا

،ةيكلساللا

حسما

ةناخ

رايتخالا

رشؤم

ةيطغت

LED

.

ةجلاعم

لكاشملا

:

ةكبش

لاقنلا

رّذعت

ّيلع

لاصتالا

ةكبشب

فتاهلا

لاقنلا

لواح

ذيفنت

تاءارجإلا

ةيلاتلا

:

اذإ

ناك

زاهج

BlackBerry®

مدختسي

ةقاطب

SIM

،

ققحت

نم

لاخدإ

ةقاطب

SIM

يف

كزاهج

لكشب

حيحص

.

اذإ

ناك

كزاهج

لصتي

لكشب

يداع

ةكبشب

CDMA

معديو

لاوجتلا

،يملاعلا

ققحت

نم

نأ

زاهجلا

يف

عضو

لاوجتلا

يملاعلا

نمو

لاخدإ

ةقاطب

SIM

يف

كزاهج

لكشب

حيحص

.

ققحت

نم

ليغشت

لاصتالا

ةكبشلاب

ةيكلساللا

.

ققحت

نم

كلاصتا

ةكبشب

دوزم

ةمدخلا

ةيكلساللا

.

اذإ

تمق

ليدبتلاب

نيب

تاكبشلا

ةيكلساللا

،ًايودي

ىقبيسف

كزاهج

ًالصتم

كلتب

ةكبشلا

ةيكلساللا

ىتح

ددحت

ةكبش

دوزم

ةمدخلا

ةيكلساللا

ةرم

ىرخأ

.

اذإ

تددح

ةعرس

ةنيعم

تالاصتال

ةكبشلا

،ةيكلساللا

ققحتف

نم

كدوجو

يف

ةقطنم

ةيطغت

ةيكلسال

دمتعت

ةعرس

لاصتالا

كلت

.

اذإ

ناك

كيدل

زاهج

نكمم

مادختسال

Wi-Fi®

اذإو

ناك

رفوم

ةمدخلا

ةيكلساللا

دمتعي

UMA

،

ققحتف

نم

نأ

ليضفت

لاصتالا

ريغ

نّيعم

ىلإ

Wi-Fi

طقف

.

تامولعملا

ةقلعتملا

ليغشت

لاصتا

ةكبشلا

وأ

فاقيإ

هليغشت

,

210

رييغت

تاليضفت

لاصتا

UMA

,

219

ليدبتلا

ام

نيب

تاكبشلا

ةيكلساللا

ًايودي

,

211

ليغشت

وأ

فاقيإ

ليغشت

ةمدخ

تانايبلا

وأ

نييعت

تارايخ

لاوجتلا

,

210

لئاسر

أطخلا

ةمدخ

تانايبلا

ريغ

ةرفوتم

:

فصولا

ليلد

مدختسملا

ةرادإ

تالاصتالا

214

background image

رهظت

هذه

ةلاسرلا

اذإ

مل

رفوتي

كيدل

لوصولا

ىلإ

تامدخ

تانايبلا

ىلع

زاهج

BlackBerry®

.

لولحلا

ةلمتحملا

لواح

ذيفنت

تاءارجإلا

ةيلاتلا

:

ققحت

نم

كدوجو

يف

ةقطنم

ةيطغت

ةيكلسال

.

ققحت

نم

ليغشت

ةمدخ

تانايبلا

ىلع

كزاهج

.

اذإ

تنك

يف

عضو

،لاوجتلا

دكأت

نم

كتردق

ىلع

لوصولا

ىلإ

تامدخ

تانايبلا

ءانثأ

لاوجتلا

.

تامولعملا

ةقلعتملا

ليغشت

وأ

فاقيإ

ليغشت

ةمدخ

تانايبلا

وأ

نييعت

تارايخ

لاوجتلا

,

210