BlackBerry Bold 9650 - مزامنة الرزنامة

background image

،تامولعملا

عجار

ةدعاسملا

ةرفوتملا

يف

BlackBerry Desktop Software

.

تامولعملا

ةقلعتملا

ضعب

فرحألا

يف

تالاخدإ

ةمانزرلا

ال

رهظت

لكشب

حيحص

دعب

ةنمازملا

,

162

لوح

تاضراعتلا

يف

ةنمازملا

,

72

ليلد

مدختسملا

ةمانزرلا

158

background image

لوح

خسنلا

يطايتحالا

تانايبل

زاهجلا

اهتداعتساو

اذإ

تمق

تيبثتب

BlackBerry® Desktop Software

ىلع

،رتويبمكلا

كنكميف

ءارجإ

خسن

يطايتحا

مظعمل

تانايب

زاهج

BlackBerry

،اهتداعتساو

امب

اهيف

لئاسرلا

تانايبو

مظنملا

طوطخلاو

ثاحبألاو

ةظوفحملا

تامالعو

حفصتملا

ةيعجرملا

مادختساب

ةادأ

خسنلا

يطايتحالا

ةداعتسالاو

ـل

BlackBerry Desktop

Software

.

لوصحلل

ىلع

ديزم

نم

،تامولعملا

عجار

مسق

ةدعاسملا

يف

BlackBerry Desktop Software

.

اذإ

ناك

باسح

كديرب

ينورتكلإلا

مدختسي

BlackBerry® Enterprise Server

،

دقف

نكمتت

نم

ةداعتسا

تانايب

مظنملا

يتلا

تمت

اهتنمازم

ىلإ

كزاهج

ربع

ةكبشلا

ةيكلساللا

.

ةداعتسال

تانايب

مظنملا

يتلا

تمت

اهتنمازم

ربع

ةكبشلا

،ةيكلساللا

بجي

نأ

نوكي

كيدل

ةملك

رس

ليعفتلا

.

لوصحلل

ىلع

ديزم

نم

،تامولعملا

لصتا

لوؤسملاب

.

يصوت

Research In Motion

نأب

موقت

ًايرود

ءاشنإب

فلم

خسن

يطايتحا

هظفحو

ىلع

،رتويبمكلا

ال

اميس

لبق

ثيدحت

يأ

جمانرب

.

دق

حيتي

كل

ظافتحالا

فلمب

خسن

يطايتحا

ثّدحم

ىلع

رتويبمكلا

ةداعتسا

تانايب

زاهجلا

يف

لاح

هنادقف

وأ

هتقرس

وأ

هفلت

ببسب

ةلكشم

ريغ

ةعقوتم

.

لوح

تاضراعتلا

يف

ةنمازملا

ثدحي

ضراعتلا

يف

ةنمازملا

امدنع

موقت

رييغتب

رصنع

تانايبلا

هسفن

يف

ةلاسر

ديربلا

ينورتكلإلا

وأ

مّظنملا

يف

زاهج

BlackBerry®

يفو

قيبطت

ديربلا

ينورتكلإلا

يف

رتويبمكلا

.

اذإ

تمق

حالصإب

لئاسر

ديربلا

ينورتكلإلا

مادختساب

حالصإ

ديربلا

ينورتكلإلا

،يكلساللا

نم

،زاهجلا

عيطتست

نييعت

ام

اذإ

تناك

لئاسر

ديربلا

ينورتكلإلا

يف

كزاهج

وأ

لئاسر

ديربلا

ينورتكلإلا

يف

رتويبمكلا

اهل

ةيولوألا

دنع

ثودح

ضراعت

يف

حالصإ

ديربلا

ينورتكلإلا

.

اذإ

تيرجأ

ةنمازم

تانايبل

مّظنملا

مادختساب

ةنمازملا

ةيكلساللا

،تانايبلل

نوكتسف

تانايبل

مّظنملا

يف

رتويبمكلا

ةيولوألا

ىلع

تانايب

مّظنملا

يف

زاهجلا

دنع

ثودح

ضراعت

يف

ةنمازم

تانايبلا

.

يصوت

Research In Motion

نأب

موقت

ًايرود

ءاشنإب

فلم

خسن

يطايتحا

هظفحو

ىلع

،رتويبمكلا

ال

اميس

لبق

ثيدحت

يأ

جمانرب

.

دق

حيتي

كل

ظافتحالا

فلمب

خسن

يطايتحا

ثّدحم

ىلع

رتويبمكلا

ةداعتسا

تانايب

زاهجلا

يف

لاح

هنادقف

وأ

هتقرس

وأ

هفلت

ببسب

ةلكشم

ريغ

ةعقوتم

.

تامولعملا

ةقلعتملا

ةنمازم

تانايب

مّظنملا

ربع

ةكبشلا

ةيكلساللا

,

158

ضعب

فرحألا

يف

تالاخدإ

ةمانزرلا

ال

رهظت

لكشب

حيحص

دعب

ةنمازملا

,

162

ةرادإ

تاضراعت

ةنمازم

تانايبلا

كنكمي

رييغت

ةقيرطلا

يتلا

متي

اهب

لح

تاضراعتلا

يتلا

ثدحت

ءانثأ

ةنمازم

تانايب

مّظنملا

كلذو

فاقيإب

ليغشت

ةنمازم

تانايبلا

،ةيكلساللا

رييغتو

تارايخ

لح

،تاضراعتلا

ةنمازمو

تانايب

مّظنملا

مادختساب

ةادأ

ةنمازم

BlackBerry® Desktop Software

.

لوصحلل

ىلع

ديزم

نم

تامولعملا

لوح

ةرادإ

تاضراعتلا

يتلا

ثدحت

ءانثأ

ةنمازم

تانايب

،مّظنملا

عجار

ةدعاسملا

يف

BlackBerry Desktop Software

.

تارايخ

ةمانزرلا

رييغت

ةيفيك

روهظ

ةمانزرلا

1

.

ىلع

ةشاشلا

،ةيسيئرلا

رقنا

قوف

ةنوقيأ

ةمانزرلا

.

2

.

طغضا

حاتفم

<

تارايخلا

<

ضرع

ةمانزرلا

تاءارجإلاو

.

رييغتل

ضرعلا