BlackBerry Bold 9650 - حول التعارضات في المزامنة

background image

ينورتكلإلا

.

اذإ

تيرجأ

ةنمازم

تانايبل

مّظنملا

مادختساب

ةنمازملا

ةيكلساللا

،تانايبلل

نوكتسف

تانايبل

مّظنملا

يف

رتويبمكلا

ةيولوألا

ىلع

تانايب

مّظنملا

يف

زاهجلا

دنع

ثودح

ضراعت

يف

ةنمازم

تانايبلا

.

يصوت

Research In Motion

نأب

موقت

ًايرود

ءاشنإب

فلم

خسن

يطايتحا

هظفحو

ىلع

،رتويبمكلا

ال

اميس

لبق

ثيدحت

يأ

جمانرب

.

دق

حيتي

كل

ظافتحالا

فلمب

خسن

يطايتحا

ثّدحم

ىلع

رتويبمكلا

ةداعتسا

تانايب

زاهجلا

يف

لاح

هنادقف

وأ

هتقرس

وأ

هفلت

ببسب

ةلكشم

ريغ

ةعقوتم

.

تامولعملا

ةقلعتملا

ةنمازم

تانايب

مّظنملا

ربع

ةكبشلا

ةيكلساللا

,

158

ضعب

فرحألا

يف

تالاخدإ

ةمانزرلا

ال

رهظت

لكشب

حيحص

دعب

ةنمازملا

,

162

ليلد

مدختسملا

ةنمازملا

274

background image

ةرادإ

تاضراعت

حالصإ

ديربلا

ينورتكلإلا

كنكمي

نييعت

رايخلا

دنع

تاضراعتلا

لكل

ناونع

ديرب

ينورتكلإ

نرتقم

زاهجب

BlackBerry®

.

1

.

رقنا

قوف

ةنوقيأ

لئاسرلا

ىلع

ةشاشلا

ةيسيئرلا

.

2

.

طغضا

حاتفم

<

تارايخلا

<

حالصإ

ديربلا

ينورتكلإلا

.

3

.

اذإ

رهظ

لقح

تامدخ

لئاسرلا

،

مقف

نييعتب

اذه

لقحلا

ىلإ

باسح

ديربلا

ينورتكلإلا

بسانملا

.

4

.

مق

رييغتب

لقحلا

دنع

ثودح

تاضراعتلا

.

5

.

طغضا

حاتفم

<

ظفح

.

ةرادإ

تاضراعت

ةنمازم

تانايبلا

كنكمي

رييغت

ةقيرطلا

يتلا

متي

اهب

لح

تاضراعتلا

يتلا

ثدحت

ءانثأ

ةنمازم

تانايب

مّظنملا

كلذو

فاقيإب

ليغشت

ةنمازم

تانايبلا

،ةيكلساللا

رييغتو

تارايخ

لح

،تاضراعتلا

ةنمازمو

تانايب

مّظنملا

مادختساب

ةادأ

ةنمازم

BlackBerry® Desktop Software

.

لوصحلل

ىلع

ديزم

نم

تامولعملا

لوح

ةرادإ

تاضراعتلا

يتلا

ثدحت

ءانثأ

ةنمازم

تانايب

،مّظنملا

عجار

ةدعاسملا

يف

BlackBerry Desktop Software

.

لوح

خسنلا

يطايتحالا

تانايبل

زاهجلا

اهتداعتساو

اذإ

تمق

تيبثتب

BlackBerry® Desktop Software

ىلع

،رتويبمكلا

كنكميف

ءارجإ

خسن

يطايتحا

مظعمل

تانايب

زاهج

BlackBerry

،اهتداعتساو

امب

اهيف

لئاسرلا

تانايبو

مظنملا

طوطخلاو

ثاحبألاو

ةظوفحملا

تامالعو

حفصتملا

ةيعجرملا

مادختساب

ةادأ

خسنلا

يطايتحالا