BlackBerry Bold 9650 - Seznámení se zařízením smartphone

background image

Seznámení se zařízením smartphone

Zjistěte informace o aplikacích, indikátorech a funkcích kláves na zařízení BlackBerry® smartphone.

Důležité klávesy

Přední klávesy

Klávesa

Název

Akce

Trackpad

Pohyb po obrazovce posunutím prstu.

Výběr položky stisknutím (kliknutím).

Otevření místní nabídky stisknutím a přidržením.

Nabídka

Otevření nabídky.

Výběr zvýrazněné položky nabídky.

Rychlé přepínání mezi aplikacemi stisknutím a přidržením.

Uživatelská příručka

Rychlá nápověda

13

background image

Klávesa

Název

Akce

Escape

Návrat na předchozí obrazovku.

Zavření nabídky.

Odeslat

Uskutečnění hovoru.

Přijetí hovoru.

Konec/Napájení

Ukončení hovoru.

Návrat na domovskou obrazovku.

Zapnutí nebo vypnutí zařízení BlackBerry® stisknutím a
přidržením.

Horní klávesy

Klávesa

Název

Akce

Ztlumit

Ztlumení hovoru.

Ztlumení hlasitosti.

Postranní klávesy

Klávesa

Název

Akce

Hlasitost

Změna hlasitosti.

Přehrání dalšího nebo předchozího mediálního souboru
stisknutím a přidržením.

Přiblížení nebo oddálení stisknutím před pořízením obrázku
nebo nahráváním videa.

Levé tlačítko Komfort

Otevření aplikace Hlasové vytáčení.

Funkci této klávesy lze také přizpůsobit.

Pravé tlačítko
Komfort

Otevřete aplikaci fotoaparát.

Automatické ostření

Pořízení snímku.

Funkci této klávesy lze také přizpůsobit.

Klávesnice

Klávesa

Název

Akce

Shift

Velká písmena.

Alt

Zadání alternativního znaku na klávese.

Uživatelská příručka

Rychlá nápověda

14

background image

Klávesa

Název

Akce

Symbol

Otevření seznamu symbolů.

Backspace/Delete

Odstranění předchozího znaku nebo vybrané položky.

Enter

Výběr položky.

Hlasitý telefon

Zapnutí nebo vypnutí hlasitého telefonu během hovoru.

Výběr příkazů pomocí místních nabídek

Místní nabídky jsou k dispozici ve většině aplikací a zobrazují se ve středu obrazovky. Při prohlížení zprávy můžete
pomocí místní nabídky například uložit zprávu, předat zprávu dál nebo na zprávu odpovědět.

Chcete-li otevřít místní nabídku, klikněte a podržte položku na obrazovce.

Chcete-li vybrat příkaz, klikněte na ikonu.

Další příkazy zobrazíte kliknutím na ikonu Úplná nabídka.

Tipy: Rychlé provádění úkonů

Úplné pokyny získáte kliknutím na odkazy pod nadpisem Související informace ve spodní části.

Použití plochy rychlého přístupu pro přístup k oblíbeným
možnostem

Zvýrazněním oblasti v horní části domovské obrazovky a
kliknutím na ni získáte přístup k možnostem, jako jsou
změna vyzváněcího tónu, nastavení budíku, zobrazení
upozornění a zapnutí nebo vypnutí připojení k síti.

Zobrazení všech aplikací a složek na domovské
obrazovce nebo minimalizace zobrazení a zobrazení
tapety

Na navigačním panelu klikněte na možnost Všechny.

Přepnutí do jiné aplikace

Stiskněte a přidržte klávesu

. Klikněte na aplikaci.

Poznámka: Druhá aplikace může zůstat nadále
spuštěná na pozadí.

Otevření aplikace pomocí klávesy Komfort

Stiskněte klávesu Komfort na boku zařízení.
Poznámka: Aplikaci spouštěnou klávesou Komfort
můžete podle svého přání změnit.

Použití místních nabídek

Místní nabídky poskytují přístup k běžně dostupným
akcím a zobrazují se uprostřed obrazovky. Místní
nabídku můžete například použít ve zprávě k uložení či

Uživatelská příručka

Rychlá nápověda

15

background image

předání zprávy nebo k odpovědi na zprávu. Místní
nabídku otevřete stisknutím a přidržením trackpadu.
Chcete-li vybrat příkaz, klikněte trackpadem.

Přepínání na zobrazení Oblíbené, Média, Stažené a
Časté

Na domovské obrazovce zvýrazněte možnost Všechny
na navigačním panelu a posuňte prst po trackpadu
doprava nebo doleva.

Přidání aplikace do zobrazení Oblíbené

Zvýrazněte aplikaci na domovské obrazovce nebo ve
složce. Stiskněte klávesu

> Označit jako oblíbené.

Změna možností pro domovskou obrazovku, jako je
tapeta

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

. >

Možnosti.

Související informace

Ponechání spuštěné aplikace na pozadí a přepnutí do jiné aplikace, 221
Přiřazení aplikace klávese Komfort, 204
Změna chování při zadávání textu na domovské obrazovce, 28

Aplikace

Začněte s některou z těchto skvělých aplikací.

Zprávy

Posílejte e-maily, zprávy PIN atd.
Textové zprávy

Posílejte textové zprávy.
Prohlížeč

Procházejte webové stránky.
Média

Prohlížejte uložené obrázky, přehrávejte hudební skladby atd.
Fotoaparát (je-li podporován)

Pořizujte obrázky.
Zasílání rychlých zpráv

Chatujte s přáteli nebo kolegy.
Možnosti

Nastavte možnosti zařízení. Další možnosti naleznete v jednotlivých aplikačních nabídkách.

Uživatelská příručka

Rychlá nápověda

16

background image

Správa připojení

Nastavte bezdrátová připojení, jako je například připojení Bluetooth®.
Nápověda

Zde naleznete uživatelskou příručku (nebo v nabídce klikněte na položku Nápověda).

Chcete-li zobrazit nebo skrýt ikonu, zvýrazněte ji pomocí trackpadu. Stiskněte klávesu

> Zobrazit vše nebo

Skrýt.

Indikátory stavu

Domovská obrazovka

nové oznámení

budík nastaven

počet neotevřených zpráv

BlackBerry® Messenger

počet upomínek kalendáře

kanály sociálních sítí

počet nepřijatých hovorů

odesílání nebo přijímání dat

Síť Wi-Fi® zapnuta

roaming

Zprávy

neotevřená

otevřená

textová zpráva

odeslaná zpráva

příloha

zpráva se odesílá

vysoká priorita

zpráva neodeslána

koncepty

pozvánka na schůzku

Telefon

nepřijatý hovor

přijatý hovor

navázán hovor

zpráva hlasové pošty

Tipy: Správa indikátorů

Indikátory oznamují nové nebo aktualizované položky, jako je nová zpráva, hlasová zpráva nebo kanál, nebo
informují o stavu různých položek, jako je baterie nebo připojení k síti. Indikátory se často objevují na ikonách
aplikací, novém obsahu v aplikacích a v horní části domovské obrazovky.

Uživatelská příručka

Rychlá nápověda

17

background image

Odstranění indikátoru nové položky

Otevřete jednotlivé položky obsahující tento indikátor.
Chcete-li jej například odstranit z ikony Zprávy, klikněte
na tuto ikonu.

Odstranění indikátoru neotevřené zprávy

V aplikaci Zprávy proveďte jednu nebo více následujících
akcí:

Otevřete všechny zprávy tím, že na ně kliknete.
Pokud nemůžete nalézt všechny neotevřené zprávy
ve složce doručené pošty, prohlédněte si ostatní
složky zpráv.

Označte zprávu jako otevřenou. Zvýrazněte zprávu.
Stiskněte klávesu

. > Označit jako otevřené.

Označte všechny zprávy starší než dané datum jako
otevřené. Zvýrazněte pole s datem. Stiskněte
klávesu

. > Označit předchozí jako otevřené.

Identifikace indikátoru

Možná budete schopni identifikovat indikátor
pohledem na ikonu aplikace, k níž se indikátor
vztahuje. Chcete-li zobrazit úplný seznam aplikací
v zařízení a jejich ikon, klikněte na domovské
obrazovce nebo ve složce na ikonu Možnosti.
Klikněte na možnost Zařízení > Správa aplikací.

Úplný seznam indikátorů BlackBerry® naleznete na
webové stránce

www.blackberry.com/docs/

smartphones

. Klikněte na příslušný model zařízení a

poté na průvodce Ikony a indikátory.

Dostupnost funkcí

Dostupnost funkcí v zařízení BlackBerry® ovlivňují následující položky. Zmíněné funkce jsou uvedeny jako příklady
a nezahrnují všechny funkce, které mohou nebo nemusí být v zařízení dostupné.

Model zařízení

Funkce, jako jsou GPS, fotoaparát a videokamera, a
možnosti připojení k síti závisí na modelu zařízení.
Specifikace funkcí pro daný model zařízení naleznete na
webové stránce

www.blackberry.com/go/devices

.

Uživatelská příručka

Rychlá nápověda

18

background image

Plán bezdrátových služeb

Zakoupení nebo změnu plánu bezdrátových služeb je
nutné provést prostřednictvím poskytovatele
bezdrátových služeb.

Pro použití aplikace Telefon a odesílání a příjem
textových zpráv je vyžadován plán bezdrátových služeb
s telefonními nebo hlasovými službami.

Pro použití služby prohlížeče a aplikací zasílání rychlých
zpráv a pro odesílání a příjem e-mailových zpráv a zpráv
PIN je vyžadován plán bezdrátových služeb s datovými
službami.

Chcete-li získat další informace o svém plánu, obraťte se
na poskytovatele bezdrátových služeb.

Služba BlackBerry Internet Service a server BlackBerry
Enterprise Server

Jakmile máte k dispozici datový plán, musíte nastavit e-
mailovou adresu nebo účet pro zasílání rychlých zpráv
od jiného dodavatele, abyste mohli odesílat a přijímat e-
mailové zprávy a používat aplikace zasílání rychlých
zpráv od jiných dodavatelů a některé možnosti
prohlížeče.

Jednotliví uživatelé při nastavení e-mailové adresy nebo
účtu pro zasílání rychlých zpráv sdruží adresu nebo účet
se službou BlackBerry® Internet Service.

Pro firemního uživatele nastaví e-mailový účet správce
sdružením účtu se serverem BlackBerry® Enterprise
Server. Správce může nastavit možnosti, které určí, jaké
funkce a nastavení budou v zařízení dostupné. Chcete-li
zobrazit zásady IT nastavené správcem, klikněte na
domovské obrazovce nebo ve složce na ikonu
Možnosti. Klikněte na možnost Zabezpečení >
Informace o stavu zabezpečení > Zobrazit zásady IT.

Poskytovatel bezdrátových služeb

Funkce, jako jsou zasílání textových zpráv, služby
založené na poloze a některé funkce telefonu, jsou
závislé na nabídkách poskytovatele bezdrátových
služeb. Další informace získáte u poskytovatele
bezdrátových služeb.

Uživatelská příručka

Rychlá nápověda

19

background image

Bezdrátová síť

Bezdrátová síť, k níž je zařízení připojeno, může
ovlivňovat dostupnost některých funkcí. V závislosti na
poskytovateli bezdrátových služeb a dostupných
možnostech roamingu jsou dostupné různé bezdrátové
sítě. Některé bezdrátové sítě nepodporují funkce, jako
jsou blokování hovorů, předávání hovorů nebo
informační zprávy. Další informace získáte u svého
poskytovatele bezdrátových služeb.

Související informace

BlackBerry Device Software, 225
Zjištění dalších informací, 33
Kontrola bezdrátových sítí, ke kterým se zařízení připojuje, 228