BlackBerry Bold 9650 - Mobilní síť

background image

Mobilní síť

Roaming

Roaming a mezinárodní roaming

Cestujete-li mimo oblast s pokrytím vašeho poskytovatele bezdrátových služeb, ve většině případů se zařízení
BlackBerry® automaticky připojí ke vhodné bezdrátové síti. Někdy může být nutné před přístupem k bezdrátové síti
zadat přihlašovací údaje. Při roamingu se v horní části domovské obrazovky objeví trojúhelníkovitý indikátor
roamingu.

Pokud vaše zařízení vyžaduje SIM kartu, je možné, že roaming budete moci využívat až poté, co váš poskytovatel
bezdrátových služeb nastaví u této SIM karty roamingové služby.

Pokud se vaše zařízení normálně připojuje k síti CDMA a podporuje mezinárodní roaming, může být nutné pořídit si
od poskytovatele bezdrátových služeb SIM kartu nastavenou pro zahraniční roaming. Při cestování do zahraničí
zůstává vaše telefonní číslo stejné.

Další informace o roamingu a poplatcích za roaming vám poskytne váš poskytovatel bezdrátových služeb.

Ruční změna připojení k bezdrátovým sítím

Chcete-li provést tento úkol, musí být tato služba zahrnuta v plánu bezdrátových služeb a zařízení BlackBerry® musí
být připojeno k síti GSM® nebo UMTS®.

Cestujete-li, zařízení podporuje automatické přepínání do vhodné bezdrátové sítě.
1. Na domovské obrazovce klikněte do oblasti připojení v horní části obrazovky nebo klikněte na ikonu Správa

připojení.

2. Klikněte na položku Možnosti mobilní sítě.
3. Hodnotu v poli Režim výběru sítě změňte na Ruční.
4. Klikněte na bezdrátovou síť.

Uživatelská příručka

Správa připojení

230

background image

5. Klikněte na položku Vybrat síť.
6. Stiskněte klávesu

> Zavřít.

Chcete-li se opět připojit k bezdrátové síti vašeho poskytovatele bezdrátových služeb, změňte nastavení v poli
Režim výběru sítě na hodnotu Automaticky.

Související informace

Nelze se připojit k mobilní síti, 234

Připojení k síti GSM nebo UMTS

Pokud se vaše zařízení BlackBerry® za běžných okolností připojuje k síti CDMA a podporuje mezinárodní roaming,
je možné, že si od poskytovatele bezdrátových služeb budete muset pořídit SIM kartu nastavenou pro zahraniční
roaming.
1. Vložte SIM kartu do zařízení. Další informace o vkládání SIM karty najdete v tištěné dokumentaci dodávané se

zařízením.

2. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Ano.

Vypínání a zapínání datových služeb a nastavení možností roamingu

V závislosti na vašem plánu bezdrátových služeb můžete v zařízení BlackBerry® vypnout datové služby (e-mailové
zprávy, zprávy PIN, textové zprávy s přílohami a službu prohlížeče) tak, aby zůstaly dostupné pouze základní
textové zprávy a telefon. Je také možné nastavit zařízení tak, aby vypnulo datové služby při roamingu. Další
informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.
1. Na domovské obrazovce klikněte do oblasti připojení v horní části obrazovky nebo klikněte na ikonu Správa

připojení.

2. Klikněte na položku Možnosti mobilní sítě.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li datové služby vypnout nebo zapnout, změňte nastavení v poli Datové služby.
• Chcete-li datové služby vypnout nebo zapnout pouze při roamingu, změňte nastavení v poli Při roamingu.
• Chcete-li, aby byla při roamingu zobrazena výzva, která vám umožní zapnout nebo vypnout datové služby,

změňte hodnotu v poli Při roamingu na Výzva.

4. Stiskněte klávesu

> Zavřít.

Související informace

Nelze se připojit k mobilní síti, 234

Nastavení bezdrátových sítí pro použití při roamingu

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb a na bezdrátové síti nemusí být tato funkce podporována.
1. Na domovské obrazovce klikněte do oblasti připojení v horní části obrazovky nebo klikněte na ikonu Správa

připojení.

2. Klikněte na položku Možnosti mobilní sítě.

• Chcete-li se připojovat pouze k sítím CDMA, nastavte v poli Síťová technologie hodnotu 1XEV.
• Chcete-li se připojovat k síti GSM® nebo síti CDMA, nastavte v poli Síťová technologie hodnotu Globální.

Uživatelská příručka

Správa připojení

231

background image

• Chcete-li se připojovat pouze k sítím GSM, nastavte v poli Síťová technologie hodnotu GSM/UMTS.

Nastavte pole Režim sítě (je doporučeno nastavit pole Režim sítě na hodnotu 3G & 2G).

3. Stiskněte klávesu

> Zavřít.

Seznam preferovaných bezdrátových sítí

Seznam preferovaných bezdrátových sítí

Váš poskytovatel bezdrátových služeb může mít smlouvy s jinými poskytovateli bezdrátových služeb a tím vám
umožňuje používat jejich služby, pokud cestujete. Seznam preferovaných bezdrátových sítí můžete použít pro určení
pořadí, ve kterém bude zařízení BlackBerry® tyto sítě používat.

Zařízení BlackBerry® se pokusí o připojení k bezdrátové síti v pořadí, v němž jsou sítě uvedeny v seznamu
preferovaných sítí. Cestujete-li, zařízení nejprve vyhledává sítě uvedené v tomto seznamu. Pokud není dostupná
žádná bezdrátová síť ze seznamu, zařízení automaticky přestoupí k jiné dostupné síti.

Poznámka: Připojí-li se zařízení k jiné síti, jsou zpravidla účtovány příplatky. Další informace o poplatcích za
roaming vám poskytne poskytovatel bezdrátových služeb.

Přidání bezdrátové sítě do seznamu preferovaných bezdrátových sítí

Chcete-li provést tento úkol, zařízení BlackBerry® musí být připojeno k síti GSM® nebo UMTS®.

V závislosti na plánu bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.
1. Na domovské obrazovce klikněte do oblasti připojení v horní části obrazovky nebo klikněte na ikonu Správa

připojení.

2. Klikněte na položku Možnosti mobilní sítě.
3. Stiskněte klávesu

> Seznam preferovaných sítí.

4. Stiskněte klávesu

> Přidat síť.

• Chcete-li vyhledat novou bezdrátovou síť, klikněte na položku Vybrat z dostupných sítí. Klikněte na

bezdrátovou síť. Klikněte na položku Vybrat síť.

• Chcete-li vyhledat bezdrátovou síť, která je pro zařízení již známá, klikněte na položku Vybrat ze známých

sítí. Klikněte na bezdrátovou síť. Klikněte na položku Vybrat síť.

• Chcete-li bezdrátovou síť přidat, klikněte na položku Ruční zadání. Nastavte prioritu bezdrátové sítě. Zadejte

kódy MCC a MNC.

5. Stiskněte klávesu

> Zavřít.

Odstranění bezdrátové sítě ze seznamu preferovaných bezdrátových sítí

Chcete-li provést tento úkol, zařízení BlackBerry® musí být připojeno k síti GSM® nebo UMTS®.

V závislosti na plánu bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.
1. Na domovské obrazovce klikněte do oblasti připojení v horní části obrazovky nebo klikněte na ikonu Správa

připojení.

2. Klikněte na položku Možnosti mobilní sítě.

Uživatelská příručka

Správa připojení

232

background image

3. Stiskněte klávesu

> Seznam preferovaných sítí.

4. Zvýrazněte bezdrátovou síť.
5. Stiskněte klávesu

> Odstranit.

6. Stiskněte klávesu

> Zavřít.

Změna pořadí preferovaných sítí

Chcete-li provést tento úkol, zařízení BlackBerry® musí být připojeno k síti GSM® nebo UMTS®.

V závislosti na plánu bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována. Zařízení BlackBerry se připojuje
k sítím na základě pořadí, v němž jsou uvedeny v seznamu preferovaných sítí.
1. Na domovské obrazovce klikněte do oblasti připojení v horní části obrazovky nebo klikněte na ikonu Správa

připojení.

2. Klikněte na položku Možnosti mobilní sítě.
3. Stiskněte klávesu

> Seznam preferovaných sítí.

4. Zvýrazněte bezdrátovou síť.
5. Stiskněte klávesu

> Přesunout.

6. Klikněte na nové umístění.
7. Stiskněte klávesu

> Zavřít.

Možnosti mobilní sítě

Změna rychlosti připojení pro bezdrátovou síť

Vyšší rychlost připojení spotřebuje více energie z baterie.

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nebudete možná moci změnit rychlost připojení pro bezdrátovou
síť.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Spravovat připojení.
2. Klikněte na položku Možnosti mobilní sítě.
3. Změňte nastavení v poli Režim sítě.
4. Stiskněte klávesu Escape.

Související informace

Nelze se připojit k mobilní síti, 234

Zapnutí oznamování bezdrátového pokrytí pomocí blikající diody LED

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zobrazení > Zobrazení na obrazovce.
3. Zaškrtněte políčko Indikátor LED pokrytí.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Je-li zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti, dioda LED bliká zeleně.

Uživatelská příručka

Správa připojení

233

background image

Oznamování bezdrátového pokrytí vypnete zrušením zaškrtnutí políčka Indikátor LED pokrytí.

Odstraňování problémů: Mobilní síť

Nelze se připojit k mobilní síti

Zkuste následující kroky:

• Pokud vaše zařízení BlackBerry® používá SIM kartu, zkontrolujte, zda jste do zařízení vložili SIM kartu

správně.

• Pokud se zařízení normálně připojuje k síti CDMA a podporuje zahraniční roaming, zkontrolujte, zda je

zařízení v režimu globálního roamingu a zda je v něm správně vložená karta SIM.

• Zkontrolujte, zda jste zapnuli připojení k bezdrátové síti.
• Zkontrolujte, zda jste připojeni k síti svého poskytovatele bezdrátových služeb. Pokud jste ručně přepnuli

bezdrátové sítě, zařízení zůstává připojeno k bezdrátové síti, dokud znovu nevyberete síť svého
poskytovatele bezdrátových služeb.

• Pokud jste nastavili určitou rychlost připojení k bezdrátové síti, ověřte, zda se nacházíte v oblasti

s bezdrátovým pokrytím, které tuto rychlost připojení podporuje.

• Pokud vlastníte zařízení s podporou Wi-Fi® a váš poskytovatel bezdrátových služeb podporuje technologii

UMA, zkontrolujte, zda vaše předvolby připojení nejsou nastaveny na hodnotu Wi-Fi.

Související informace

Zapnutí nebo vypnutí připojení k síti, 229
Změna předvoleb připojení UMA, 239
Ruční změna připojení k bezdrátovým sítím, 230
Vypínání a zapínání datových služeb a nastavení možností roamingu, 229

Chybové zprávy

Datová služba není k dispozici. :

Popis

Tato zpráva se zobrazí, pokud nemáte v zařízení BlackBerry® přístup k datovým službám.

Možná řešení

Zkuste provést následující kroky:

Ověřte, že se nacházíte v oblasti s bezdrátovým pokrytím.

Ověřte, zda jsou ve vašem zařízení zapnuté datové služby.

Pokud se nacházíte v oblasti s roamingem, ověřte, že v takovém případě máte přístup k datovým službám.

Související informace

Vypínání a zapínání datových služeb a nastavení možností roamingu, 229

Uživatelská příručka

Správa připojení

234