BlackBerry Bold 9650 - Pevná volba a vytáčení s předvolbou

background image

Pevná volba a vytáčení s předvolbou

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb a na bezdrátové síti nemusí být tato funkce podporována.

O pevné volbě

Pokud zapnete pevnou volbu, je možné volat pouze kontakty uvedené v seznamu pevné volby a na oficiální tísňová
přístupová čísla (například 911 nebo 112).

Pokud váš plán poskytovatele služeb zahrnuje zasílání textových zpráv, můžete kontaktům v seznamu pevné volby
zasílat textové zprávy.

Chcete-li používat pevnou volbu, poskytovatel bezdrátových služeb musí nastavit vaši SIM kartu pro tuto službu a
poskytnout vám kód PIN2 pro SIM kartu. V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb a na bezdrátové síti
nemusí být tato funkce podporována.

Zapnutí pevné volby

Chcete-li využívat tuto funkci, v zařízení BlackBerry® musí být vložena SIM karta podporující tuto službu nastavená
vaším poskytovatelem bezdrátových služeb. Ten vám také poskytne kód PIN2 SIM karty.

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

Uživatelská příručka

Telefon

50

background image

2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Telefonní seznam FDN.

3. Stiskněte klávesu

> Aktivovat režim FDN.

4. Zadejte kód PIN2.
5. Stiskněte na klávesnici klávesu .

Chcete-li vypnout pevnou volbu, stiskněte klávesu

> Deaktivovat režim FDN.

Související informace

Nelze uskutečňovat ani přijímat hovory, 58

Přidání, změna nebo smazání kontaktu v seznamu pevné volby

Chcete-li provést tento úkol, musí poskytovatel bezdrátových služeb nastavit vaši SIM kartu na tuto službu a
poskytnout vám kód PIN2 pro SIM kartu.

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Odeslat.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Telefonní seznam FDN.

• Chcete-li přidat kontakt, stiskněte klávesu

> Nový. Zadejte kód PIN2. Stiskněte klávesu

. Zadejte

jméno a telefonní číslo.

• Chcete-li změnit kontakt, stiskněte klávesu

> Upravit. Změňte kontaktní informace.

• Chcete-li odstranit kontakt, zvýrazněte jej. Stiskněte klávesu

> Odstranit.

3. Stiskněte klávesu

> Uložit.

O vytáčení s předvolbou

Pomocí vytáčení s předvolbou lze pro telefonní čísla nastavit výchozí kód země nebo číslo oblasti, takže při každém
hovoru nemusíte kód země nebo číslo oblasti vytáčet (pokud se kód země nebo číslo oblasti neliší od výchozích
nastavení). Některé kódy země ale vytáčení s předvolbou nepodporuje.

V možnostech vytáčení s předvolbou lze také určit hlavní telefonní číslo organizace, které často voláte, takže stačí
pro kontakt vytočit pouze pobočkovou stanici a můžete rychle zavolat kontaktní osobě v dané organizaci. Pokud do
svého seznamu kontaktů přidáte kontakty z této organizace, nemusíte při přidávání jejich telefonních čísel zadávat
hlavní telefonní číslo organizace, ale stačí zadat pouze pobočkovou stanici.

Související informace

Nelze uskutečňovat ani přijímat hovory, 58

Nastavení výchozího kódu země a čísla oblasti

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Vytáčení s předvolbou.

3. Nastavte pole Kód země a Číslo oblasti.
4. V případě potřeby nastavte pole Místní kód země a Mezinárodní vytáčení čísel.
5. V poli Délka národního čísla nastavte výchozí délku telefonních čísel v zemi.

Uživatelská příručka

Telefon

51

background image

6. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Poznámka: Při určení výchozí délky telefonních čísel zahrňte číslo oblasti a místní číslo, nezahrnujte do něj číslo
země nebo národní předčíslí pro přímé vytáčení.

Nastavení možností pro vytáčení čísel pobočkových stanic

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Vytáčení s předvolbou.

3. Do pole Číslo zadejte hlavní telefonní číslo organizace.
4. V poli Čekat na nastavte, jak dlouho bude zařízení BlackBerry® před vytočením čísla pobočkové stanice čekat.
5. V poli Délka čísla pobočkové stanice nastavte výchozí délku čísel pobočkových stanic.
6. Stiskněte klávesu

> Uložit.