BlackBerry Bold 9650 - Základní informace o telefonu

background image

Základní informace o telefonu

Zjištění vlastního telefonního čísla

Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li zobrazit své aktivní telefonní číslo, na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

• Pokud je k zařízení BlackBerry® přiřazeno více telefonních čísel a chcete zobrazit jejich seznam, na

domovské obrazovce stiskněte klávesu

. Pokud plán bezdrátových služeb podporuje zasílání textových

zpráv, pak je první číslo v seznamu tím telefonním číslem, které používáte k příjmu a odesílání textových
zpráv.

Související informace

Více telefonních čísel, 55
Vlastní telefonní číslo se v aplikaci Telefon zobrazuje jako neznámé, 59

Volání

1. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Je-li zařízení BlackBerry® odblokováno, stiskněte klávesu

.

• Je-li zařízení zablokováno a vy je nechcete odblokovat, stiskněte klávesu

> Volat.

2. Zadejte telefonní číslo a jméno kontaktu.
3. Stiskněte klávesu

.

Hovor ukončíte stisknutím klávesy

.

Související informace

Přidání prodlevy nebo čekání na telefonní číslo, 179
Dostupné hlasové příkazy, 61
Zapnutí vytáčení ze zamčené obrazovky, 56
Nelze uskutečňovat ani přijímat hovory, 58

Přijetí hovoru

Stiskněte klávesu

.

Hovor ukončíte stisknutím klávesy

.

Související informace

Změna vyzváněcího tónu, upozornění a připomenutí, 9
Nelze uskutečňovat ani přijímat hovory, 58

Uživatelská příručka

Telefon

42

background image

Přijetí druhého hovoru

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb a na bezdrátové síti nemusí být tato funkce podporována.
Během hovoru stiskněte klávesu

.

• Chcete-li přijmout příchozí hovor a přidržet aktuální hovor, klikněte na položku Přijmout - přidržet aktuální.
• Chcete-li přijmout příchozí hovor a ukončit aktuální, klikněte na položku Přijmout - přerušit aktuální.

Chcete-li se vrátit k prvnímu hovoru, stiskněte klávesu

> Zaměnit nebo Přepnout.

Změna vyzváněcího tónu, upozornění a připomenutí

Kromě tónu můžete změnit také možnosti pro hlasitost, diodu LED, vibrace a upozornění během hovorů.

1. Na domovské stránce klikněte na ikonu Zvukové profily a profily výstrah.
2. Klikněte na možnost Změnit zvuky a výstrahy > Zvuky pro vybraný profil.

• Chcete-li změnit vyzváněcí tón, klikněte na možnost Telefon.
• Chcete-li změnit upozornění nebo připomenutí, rozbalte kliknutím příslušnou sekci. Klikněte na možnost.

3. V poli Vyzváněcí tón, Tón upozornění nebo Zvuk připomenutí proveďte jednu z následujících akcí:

• Klikněte na tón.
• Chcete-li použít skladbu, která je uložena v zařízení BlackBerry® nebo na paměťové kartě, klikněte na

možnost Všechna hudba. Vyhledejte skladbu a klikněte na ni.

• Chcete-li použít hlasovou zprávu, kterou jste zaznamenali, klikněte na možnost Všechny hlasové zprávy.

Vyhledejte hlasovou zprávu a klikněte na ni.

• Chcete-li použít předem nahranou výstrahu, klikněte na možnost Všechny výstrahy. Vyhledejte výstrahu a

klikněte na ni.

4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Související informace

Nelze změnit počet opakování vyzvánění telefonu, 60

Ztlumení hovoru

Během hovoru stiskněte klávesu

na horní straně zařízení.

Ztlumení vypnete dalším stisknutím klávesy

.

Přidržení hovoru

Pokud je zařízení BlackBerry® připojeno k síti CDMA, nelze přidržet hovor.
Během hovoru stiskněte klávesu

> Přidržet.

Chcete-li v hovoru pokračovat, stiskněte klávesu

> Obnovit.

Uživatelská příručka

Telefon

43

background image

Zapnutí hlasitého telefonu

POZOR: Při použití hlasitého telefonu nepřidržujte zařízení BlackBerry® blízko uší. Mohli byste si poškodit sluch.
Další informace naleznete v části Bezpečnostní informace a informace o produktu pro vaše zařízení.
Během hovoru stiskněte klávesu na klávesnici.

Hlasitý telefon vypnete opětovným stisknutím klávesy .

Související informace

Technologie Bluetooth, 241

Vytáčení čísla pobočkové stanice

1. Stiskněte klávesu X.
2. Zadejte číslo pobočkové stanice.

Vytáčení pomocí čísel nebo písmen

Když zadáte do telefonního čísla písmeno, zařízení BlackBerry® vytočí číslo, které je sdruženo s písmenem na
klasické telefonní klávesnici.

Chcete-li zadat číslo, stiskněte číselnou klávesu.

Chcete-li zadat písmeno, stiskněte a přidržte klávesu Alt. Stiskněte klávesu písmena.

Přepínání aplikací během hovoru

Během hovoru stiskněte klávesu

> Přepnout aplikaci.

Poznámka: Chcete-li po přepnutí do jiné aplikace ukončit telefonní hovor, stiskněte klávesu

.

Používání náhlavní soupravy

Pro použití se zařízením BlackBerry® je možné zakoupit náhlavní soupravu.

Tlačítkem na náhlavní soupravě lze při jejím používání přijmout nebo ukončit hovor nebo zapnout či vypnout
ztlumení hovoru během volání. V závislosti na modelu zařízení můžete mít možnost navázat pomocí tlačítka na
náhlavní soupravě hovor, a to hlasovým příkazem.

V závislosti na konkrétní náhlavní soupravě lze také použít její tlačítko pro pozastavení, obnovu přehrávání nebo
přeskočení zvukových souborů a video souborů, případně k úpravě hlasitosti.

Další informace o použití náhlavní soupravy naleznete v dokumentaci přiložené k soupravě.

Uživatelská příručka

Telefon

44