BlackBerry Bold 9650 - PGP chráněné zprávy

background image

PGP chráněné zprávy

PGP základní informace o chráněných zprávách

Podepisování a šifrování zpráv

Pokud váš e-mailový účet používá server BlackBerry® Enterprise Server podporující tuto funkci, můžete digitálně
podepisovat nebo šifrovat zprávy a tím použít další úroveň bezpečnosti e-mailových zpráv a zpráv PIN, které
odesíláte ze zařízení BlackBerry. Digitální podpisy pomáhají příjemcům ověřit věrohodnost a integritu vámi
odesílaných zpráv. Když digitálně podepíšete zprávu pomocí svého soukromého klíče, příjemci použijí váš veřejný
klíč pro ověření, zda je zpráva od vás a zda zpráva nebyla změněna.

Šifrování slouží k zachování důvěrnosti zprávy. Při šifrování zprávy vaše zařízení používá veřejný klíč příjemce.
Příjemci používají své soukromé klíče pro dešifrování zpráv.

Chcete-li odeslat zašifrovanou zprávu PIN, musíte mít PIN a e-mailové adresy kontaktu ve svém seznamu kontaktů.
Vaše zařízení používá e-mailové adresy v seznamu kontaktů pro vyhledání klíče PGP® nebo certifikátu kontaktu.

Podepsání nebo šifrování zprávy

E-mailové zprávy a zprávy PIN lze podepisovat nebo šifrovat.
1. Při vytváření zprávy změňte pole Kódování.
2. V případě potřeby změňte pole Klasifikace.

Související informace

Některé možnosti podepisování a šifrování nejsou na mém zařízení dostupné, 103

Šifrování vstupním heslem zprávy chráněné pomocí PGP

Dle výchozího nastavení zařízení BlackBerry® používá pro šifrování zpráv váš klíč PGP®.
1. Při vytváření zprávy změňte pole Kódování tak, aby bylo použito šifrování.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. Změňte pole Použít klasické šifrování na hodnotu Ano.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Bezpečným způsobem sdělte příjemci vstupní heslo.

Připojení klíče PGP ke zprávě

Klíč PGP® lze připojit k e-mailovým zprávám a zprávám PIN.
1. Při sestavování zprávy stiskněte klávesu

> Připojit > Klíče PGP.

2. Zvýrazněte klíč PGP.

Uživatelská příručka

Zprávy

105

background image

3. Stiskněte klávesu

> Pokračovat.

Stažení klíče PGP používaného pro podepisování nebo šifrování zprávy

Není-li klíč PGP® obsažen v přijaté zprávě nebo není-li již uložen v zařízení BlackBerry®, můžete si klíč PGP
stáhnout. Používáte-li server PGP® Universal Server, nebude pravděpodobně možné stáhnout klíč PGP odesílatele,
nebo vaše zařízení může stáhnout klíč PGP odesílatele ze serveru PGP Universal Server automaticky.
1. Ve zprávě zvýrazněte indikátor stavu šifrování nebo indikátor digitálního podpisu.
2. Stiskněte klávesu

> Načíst klíč PGP odesílatele.

Přidání klíče PGP ze zprávy

Pokud používáte server PGP® Universal Server, nebude pravděpodobně možné přidávat klíče PGP ze zpráv.
1. Ve zprávě zvýrazněte indikátor digitálního podpisu.
2. Stiskněte klávesu

> Importovat klíč PGP.

Přidání klíče PGP z přílohy

Používáte-li server PGP® Universal Server, nebude pravděpodobně možné přidávat klíče PGP z příloh.
1. Ve zprávě klikněte na přílohu klíče PGP.
2. Klikněte na položku Znovu načíst přílohu PGP.
3. Klikněte na klíč PGP.
4. Klikněte na položku Importovat klíč PGP.

Související informace

Nelze otevřít přílohu v šifrované zprávě, 103

Indikátory příloh ve zprávách chráněných pomocí PGP

Indikátor

Popis

Zpráva obsahuje přílohu klíče PGP®.

Zpráva obsahuje několik příloh klíčů PGP.

Zpráva obsahuje přílohu certifikačního serveru.

Přidání informací o připojení pro certifikační server ze zprávy

1. Ve zprávě zvýrazněte indikátor certifikačního serveru.
2. Stiskněte klávesu

> Importovat server.

Zobrazení klíče PGP používaného pro podepisování nebo šifrování zprávy

1. Ve zprávě zvýrazněte indikátor stavu šifrování nebo indikátor digitálního podpisu.

Uživatelská příručka

Zprávy

106

background image

2. Stiskněte klávesu

> Zobrazit klíč PGP od odesílatele nebo Zobrazit klíč PGP pro šifrování.

PGP stav chráněné zprávy

Indikátory stavu šifrování

Správce systému nastaví, zda vámi přijímané zprávy budou považovány za silné nebo slabé.

Indikátor

Popis

Zpráva je silně šifrována.

Zpráva je slabě šifrována.

Indikátory digitálního podpisu pro zprávy chráněné pomocí PGP

Indikátor

Popis

Zařízení BlackBerry® ověřilo digitální podpis.

Zařízení nemůže ověřit digitální podpis.

Zařízení vyžaduje více údajů, aby mohlo ověřit digitální
podpis.
Zařízení důvěřuje klíči PGP® odesílatele.

E-mailová adresa odesílatele nesouhlasí s e-mailovou
adresou v klíči nebo je klíč PGP odesílatele odvolaný,
není důvěryhodný, nemůže být ověřen nebo není ve
vašem zařízení.
Stav klíče není aktuální nebo zařízení vyžaduje více
údajů, aby mohlo ověřit stav důvěryhodnosti klíče.
Platnost klíče PGP odesílatele vypršela.

Uživatelská příručka

Zprávy

107

background image

PGP možnosti chráněných zpráv

Změna klíče pro podepisování a šifrování

Zařízení BlackBerry® používá klíč PGP® pro šifrování zpráv ve složce Odeslaná pošta a zahrnuje veřejný klíč PGP
do odesílaných zpráv, aby příjemci mohli šifrovat své odpovědi.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > PGP.
3. Změňte pole Výchozí klíč.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Související informace

Některé možnosti podepisování a šifrování nejsou na mém zařízení dostupné, 103

Změna možností stahování příloh šifrovaných zpráv

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > PGP.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li, aby se stahování příloh šifrovaných zpráv provádělo automaticky, změňte nastavení v poli Povolit

prohlížení šifrované přílohy a načíst informace o šifrované příloze na hodnotu Automaticky.

• Chcete-li, aby se stahování příloh šifrovaných zpráv provádělo ručně, změňte nastavení v poli Povolit

prohlížení šifrované přílohy a načíst informace o šifrované příloze na hodnotu Ručně.

• Chcete-li zabránit zařízení BlackBerry® ve stahování příloh šifrovaných zpráv, změňte pole Povolit

prohlížení šifrované přílohy a načíst informace o šifrované příloze na hodnotu Nikdy.

4. Stiskněte klávesu

> OK.

Změna výchozí volby podepisování a šifrování

Zařízení BlackBerry® použije výchozí volbu podepisování a šifrování, když odešlete zprávu kontaktu, kterému jste
ještě zprávu neposlali nebo od kterého jste zprávu ještě neobdrželi. Pokud jste již danému kontaktu nějakou zprávu
dříve poslali, nebo od něj nějakou zprávu dříve obdrželi, vaše zařízení se pokusí použít volbu podepisování
a šifrování, která byla použita naposledy.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > S/MIME nebo PGP.
3. Změňte pole Výchozí kódování.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Související informace

Některé možnosti podepisování a šifrování nejsou na mém zařízení dostupné, 103

Uživatelská příručka

Zprávy

108

background image

Klasifikace zpráv

Pokud je zařízení BlackBerry® spojeno s emailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Enterprise Server, který
podporuje tuto funkci, a správce systému zapne klasifikaci zpráv, server BlackBerry Enterprise Server aplikuje
minimální sadu bezpečnostních akcí na každou zprávu, kterou vytvoříte, předáte nebo na kterou odpovíte, dle
klasifikace, kterou jste zprávě přiřadili. Správce vašeho systému specifikuje klasifikace zpráv, které lze použít.

Obdržíte-li zprávu, která používá klasifikace zpráv, v řádce předmětu zprávy se zobrazuje zkratka klasifikace a
v textu zprávy je uveden úplný popis klasifikace. Zkratka a úplný popis klasifikace odeslané zprávy jsou také
uvedeny ve složce odeslaných zpráv.

Změna výchozí klasifikace zpráv

Chcete-li provést tento úkol, musí váš e-mailový účet používat server BlackBerry® Enterprise Server, který tuto
funkci podporuje, a váš správce musí zapnout klasifikaci zpráv.

Zařízení BlackBerry použije výchozí klasifikaci zpráv, když odešlete zprávu kontaktu, kterému jste ještě zprávu
neposílali nebo od kterého jste zprávu ještě neobdrželi. Pokud jste již danému kontaktu nějakou zprávu dříve poslali,
nebo od něj nějakou zprávu dříve obdrželi, vaše zařízení se pokusí použít klasifikaci zpráv, která byla použita
naposledy.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zařízení > Upřesnit nastavení systému > Výchozí služby.
3. Změňte pole Výchozí kódování.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Změna velikosti indikátorů PGP ve zprávách

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > PGP.
3. Změňte pole Ikony prohlížeče zpráv.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Změna algoritmu šifrování pro zprávy chráněné pomocí PGP

Má-li zpráva více příjemců, zařízení BlackBerry® použije první v seznamu zvolený algoritmus šifrování, o kterém je
známo, že jej podporují všichni příjemci.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > PGP.
3. Zaškrtněte políčko vedle jednoho nebo více algoritmů šifrování.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Vypnutí výzvy, která se zobrazuje před zkrácením zprávy chráněné pomocí PGP

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > PGP.

Uživatelská příručka

Zprávy

109

background image

3. Změňte pole Režim zkracování zpráv na možnost Přesto odeslat nebo Zbývající část a odeslat.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Chcete-li výzvu znovu zapnout, nastavte pole Režim zkracování zpráv na hodnotu Vyzvat uživatele.

Vypnutí výzvy, která se objeví při použití klíče PGP, který není doporučen k použití

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > PGP.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka Upozornit na problémy týkající se mých klíčů PGP.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Chcete-li výzvu opět zapnout, zaškrtněte políčko Upozornit na problémy týkající se mých klíčů PGP.

Odstraňování problémů: Zprávy chráněné pomocí PGP

Některé možnosti podepisování a šifrování nejsou na mém zařízení dostupné

Pokuste se provést následující kroky:

• Zkontrolujte, zda vámi používaný e-mailový účet podporuje všechny možnosti podepisování a šifrování.
• Používáte-li klasifikaci zpráv, zkontrolujte, zda klasifikace zprávy podporuje požadované možnosti

podepisování nebo šifrování. Zkuste použít jinou klasifikaci zprávy.

Nelze otevřít přílohu v šifrované zprávě

Informace o příloze nemusí být dostupná na serveru BlackBerry® Enterprise Server. Správce systému mohl nastavit
volby tak, aby vám zabránil otevírat přílohy v šifrovaných zprávách, nebo jste pravděpodobně obdrželi zprávu z e-
mailového účtu, který přílohy v šifrovaných zprávách nepodporuje.

Nemůžete otevřít přílohu ve zprávě chráněné pomocí PGP®, která byla zašifrována pomocí formátu OpenPGP
klientem IBM® Lotus Notes® pracujícím s aplikací PGP® Desktop Professional nebo zašifrována serverem PGP®
Universal Server.