עזרה BlackBerry Bold 9650

background image

BlackBerry Bold 9650
Smartphone

ךירדמ

שמתשמל

הסרג

:

6.0

רותיאל

םיכירדמ

שמתשמל

םהיתוסרגב

תונורחאה

,

רקב

תבותכב
www.blackberry.com/docs/smartphones.

background image

SWDT643442-941426-0131034313-022

background image

ןכות

הרזע

הריהמ

......................................................................................................................................................................................

9

10

םיליבומה

......................................................................................................................................................................................

9

תרכה

ןופלטה

םכחה

............................................................................................................................................................................

13

םיפיט

................................................................................................................................................................................................

19

תמאתה

רישכמה

ךיכרצל

......................................................................................................................................................................

24

ירוציק

ךרד

.........................................................................................................................................................................................

31

ירוציק

ךרד

ןופלטל

...............................................................................................................................................................................

31

ירוציק

ךרד

תועדוהב

............................................................................................................................................................................

31

ירוציק

ךרד

לש

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

..................................................................................................................................................

32

ירוציק

ךרד

הדלקהל

............................................................................................................................................................................

33

ירוציק

ךרד

לש

הידמ

............................................................................................................................................................................

34

ירוציק

ךרד

לש

ןפדפדה

........................................................................................................................................................................

35

ירוציק

ךרד

לש

חול

הנשה

.....................................................................................................................................................................

36

ירוציק

ךרד

שופיחל

..............................................................................................................................................................................

36

ןורתפ

תויעב

:

ירוציק

ךרד

......................................................................................................................................................................

37

ןופלט

................................................................................................................................................................................................

38

ןופלט

-

עדימ

יסיסב

.............................................................................................................................................................................

38

תוחיש

םוריח

......................................................................................................................................................................................

41

תמצוע

לוק

.........................................................................................................................................................................................

41

את

ילוק

.............................................................................................................................................................................................

42

גויח

ריהמ

..........................................................................................................................................................................................

43

החיש

הניתממ

,

תרבעה

תוחיש

,

תמיסחו

תוחיש

........................................................................................................................................

44

גויח

עובק

גויחו

םכח

............................................................................................................................................................................

46

תוחיש

הדיעו

......................................................................................................................................................................................

48

ינמוי

תוחיש

........................................................................................................................................................................................

49

ירפסמ

ןופלט

םיבורמ

...........................................................................................................................................................................

50

תויורשפא

ןופלט

..................................................................................................................................................................................

51

ירוציק

ךרד

ןופלטל

...............................................................................................................................................................................

53

ןורתפ

תויעב

:

ןופלט

.............................................................................................................................................................................

54

תודוקפ

תוילוק

....................................................................................................................................................................................

56

עוציב

הלועפ

תועצמאב

הדוקפ

תילוק

......................................................................................................................................................

56

תודוקפ

תוילוק

תונימז

..........................................................................................................................................................................

56

יוניש

הפשה

לש

תודוקפ

תוילוק

..............................................................................................................................................................

57

תתבשה

תומישר

תויורשפא

רובע

תודוקפ

תוילוק

......................................................................................................................................

57

יוניש

תויורשפאה

לש

תויחנה

תוילוק

.......................................................................................................................................................

57

רופיש

יוהיזה

ילוקה

.............................................................................................................................................................................

58

ןורתפ

תויעב

:

גויח

ילוק

.........................................................................................................................................................................

58

background image

תועדוה

..............................................................................................................................................................................................

59

ראוד

ינורטקלא

...................................................................................................................................................................................

59

תועדוה

PIN

.......................................................................................................................................................................................

75

תועדוה

טסקט

....................................................................................................................................................................................

79

תויורשפא

החטבא

רובע

תועדוה

............................................................................................................................................................

87

םיצבק

םיפרוצמ

..................................................................................................................................................................................

88

תועדוה

תונגומ

תועצמאב

S/MIME

........................................................................................................................................................

91

IBM Lotus NotesIBM Lotus Notes

..................................................................................................................................................

96

PGP

תועדוה

םע

תנגה

........................................................................................................................................................................

97

ירוציק

ךרד

תועדוהב

............................................................................................................................................................................

102

ירוציק

ךרד

לש

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

..................................................................................................................................................

104

ןורתפ

תויעב

:

תועדוה

...........................................................................................................................................................................

104

םיצבק

...............................................................................................................................................................................................

110

עדימ

יסיסב

לע

םיצבק

..........................................................................................................................................................................

110

לוהינ

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

...............................................................................................................................................................

112

ירוציק

ךרד

לש

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

..................................................................................................................................................

115

ןורתפ

תויעב

:

םיצבק

םיפרוצמ

...............................................................................................................................................................

115

הידמ

................................................................................................................................................................................................

117

הקיסומ

.............................................................................................................................................................................................

117

םיטסאקדופ

........................................................................................................................................................................................

120

ינוטרס

ואדיו

.......................................................................................................................................................................................

122

תמלצמ

ואדיו

......................................................................................................................................................................................

123

המלצמ

..............................................................................................................................................................................................

124

תונומת

..............................................................................................................................................................................................

127

תורעה

תוילוק

.....................................................................................................................................................................................

129

םילוצלצ

.............................................................................................................................................................................................

130

ןוסחא

הידמב

......................................................................................................................................................................................

132

הרבעה

הדרוהו

לש

יצבוק

הידמ

.............................................................................................................................................................

135

תוינבת

יצבוק

עמש

ואדיווו

תוכמתנ

.........................................................................................................................................................

136

ירוציק

ךרד

לש

הידמ

............................................................................................................................................................................

137

ןורתפ

תויעב

:

הידמ

..............................................................................................................................................................................

138

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

....................................................................................................................................................................

141

תודוא

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

...........................................................................................................................................................

141

יוניש

לוצלצה

,

תוארתהה

תורוכזתהו

.......................................................................................................................................................

141

תפסוה

ליפורפ

םאתומ

תישיא

................................................................................................................................................................

142

תפסוה

תארתה

שיא

רשק

.....................................................................................................................................................................

142

תקתשה

רישכמה

................................................................................................................................................................................

142

תירונ

יוויח

..........................................................................................................................................................................................

143

background image

יוניש

תויורשפא

הארתהה

ןועשב

ררועמה

................................................................................................................................................

143

תלעפה

ילילצ

עוריא

.............................................................................................................................................................................

143

ןורתפ

תויעב

:

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

..................................................................................................................................................

144

ןפדפד

...............................................................................................................................................................................................

145

עדימ

יסיסב

לע

ןפדפדה

........................................................................................................................................................................

145

תוינמיס

ןפדפד

....................................................................................................................................................................................

148

תונזה

RSS

.......................................................................................................................................................................................

149

תויורשפא

ןפדפד

.................................................................................................................................................................................

150

תחטבא

ןפדפדה

.................................................................................................................................................................................

152

תפיחד

ןפדפד

.....................................................................................................................................................................................

154

ירוציק

ךרד

לש

ןפדפדה

........................................................................................................................................................................

155

ןורתפ

תויעב

:

ןפדפד

............................................................................................................................................................................

156

חול

הנש

............................................................................................................................................................................................

157

תודוסי

'

חול

הנשה

'

..............................................................................................................................................................................

157

תושיגפ

..............................................................................................................................................................................................

158

תושיגפ

תרגסמב

תוחיש

הדיעו

..............................................................................................................................................................

160

ןורכנס

חול

הנש

..................................................................................................................................................................................

162

תויורשפא

חול

הנש

..............................................................................................................................................................................

163

ירוציק

ךרד

לש

חול

הנשה

.....................................................................................................................................................................

165

ןורתפ

תויעב

:

חול

הנש

.........................................................................................................................................................................

165

ישנא

רשק

..........................................................................................................................................................................................

167

עדימ

יסיסב

לע

ישנא

רשק

....................................................................................................................................................................

167

המאתה

תישיא

לש

ישנא

רשק

...............................................................................................................................................................

168

ןורכנס

ישנא

רשק

................................................................................................................................................................................

170

תומישר

הצופת

תוישיא

........................................................................................................................................................................

172

תומישר

ישנא

רשק

תובורמ

...................................................................................................................................................................

173

תויורשפא

תמישר

ישנא

רשקה

..............................................................................................................................................................

173

ןורתפ

תויעב

:

ישנא

רשק

.......................................................................................................................................................................

174

ןועש

.................................................................................................................................................................................................

175

תרדגה

ךיראת

העשו

............................................................................................................................................................................

175

יוניש

םיטירפה

םיעיפומה

גצב

רשאכ

רישכמה

הניעטב

...............................................................................................................................

175

יוניש

תגוצת

ןועשה

..............................................................................................................................................................................

175

תגצה

רוזא

ןמז

ףסונ

תביתב

ודה

-

חיש

'

ןועש

'

............................................................................................................................................

176

תלעפה

ןועשה

ררועמה

........................................................................................................................................................................

176

תקתשה

ןועשה

ררועמ

.........................................................................................................................................................................

176

יוניש

תויורשפא

הארתהה

ןועשב

ררועמה

................................................................................................................................................

176

תלעפה

ןועש

בצמב

תדיש

הליל

..............................................................................................................................................................

177

תרדגה

תויורשפא

בצמל

ןועש

תדיש

הליל

................................................................................................................................................

177

background image

שומישה

ןועשב

רצעה

...........................................................................................................................................................................

177

שומיש

ןועשב

רצעה

.............................................................................................................................................................................

177

יוניש

תויורשפא

הארתהה

בצוקב

ןמזה

....................................................................................................................................................

178

ןורתפ

תויעב

:

ןועש

...............................................................................................................................................................................

178

תומישמ

םירכזמו

.................................................................................................................................................................................

179

תריצי

המישמ

וא

רכזמ

.........................................................................................................................................................................

179

תחילש

המישמ

וא

רכזמ

.......................................................................................................................................................................

179

יוניש

וא

הקיחמ

לש

המישמ

וא

רכזמ

.......................................................................................................................................................

179

יוניש

סוטטס

המישמ

............................................................................................................................................................................

179

תרתסה

תומישמ

ומלשוהש

...................................................................................................................................................................

180

תגצה

תומישמ

חולב

הנשה

...................................................................................................................................................................

180

ןורכנס

תומישמ

םירכזמו

.......................................................................................................................................................................

180

תודוא

תוירוגטק

..................................................................................................................................................................................

182

גוויס

שיא

רשק

,

המישמ

וא

רכזמ

יפל

הירוגטק

..........................................................................................................................................

182

תריצי

הירוגטק

רובע

ישנא

רשק

,

תומישמ

וא

םירכזמ

.................................................................................................................................

182

לוטיב

הלאשה

העיפומה

ינפל

תקיחמ

םיטירפ

...........................................................................................................................................

183

הדלקה

..............................................................................................................................................................................................

184

עדימ

יסיסב

לע

הדלקה

.........................................................................................................................................................................

184

תוטיש

הדלקה

....................................................................................................................................................................................

185

תויורשפא

הדלקה

...............................................................................................................................................................................

185

קדוב

תויאה

........................................................................................................................................................................................

186

ןולימ

םאתומ

תישיא

.............................................................................................................................................................................

187

טסקט

יטמוטוא

...................................................................................................................................................................................

188

ירוציק

ךרד

הדלקהל

............................................................................................................................................................................

189

ןורתפ

תויעב

:

הדלקה

...........................................................................................................................................................................

190

תדלקמ

..............................................................................................................................................................................................

191

תאצקה

םושיי

שקמל

תוחונ

...................................................................................................................................................................

191

יוניש

למס

עבטמה

רדגוהש

תרירבכ

לדחמ

...............................................................................................................................................

191

תרדגה

תוריהמ

ןמסה

..........................................................................................................................................................................

191

תלעפה

ילילצ

םישקמ

...........................................................................................................................................................................

191

תרדגה

תושיגרה

לש

חול

הביקעה

..........................................................................................................................................................

192

יוביכ

ילילצ

רודכ

הביקעה

......................................................................................................................................................................

192

ןורתפ

תויעב

:

תדלקמ

...........................................................................................................................................................................

192

הפש

.................................................................................................................................................................................................

193

תודוא

תדלקה

תופש

הנזה

הדלקהל

........................................................................................................................................................

193

יוניש

הפשה

.......................................................................................................................................................................................

193

שומיש

רוציקב

ךרד

רבעמל

ןיב

תופש

טלק

הדלקהב

..................................................................................................................................

193

תפסוה

תפש

הגוצת

.............................................................................................................................................................................

193

background image

תקיחמ

הפש

......................................................................................................................................................................................

194

ןורתפ

תויעב

:

הפש

..............................................................................................................................................................................

194

תגוצת

ךסמ

........................................................................................................................................................................................

195

תרדגה

תויורשפא

הרואת

תירוחא

..........................................................................................................................................................

195

שומיש

הנומתב

טפטכ

..........................................................................................................................................................................

195

יוניש

ןפוג

הגוצתה

...............................................................................................................................................................................

195

ןוגרא

םימושייה

ךסמב

תיבה

..................................................................................................................................................................

196

תפסוה

העדוה

עיפותש

רשאכ

רישכמה

לוענ

.............................................................................................................................................

197

שומיש

ינוגב

רופא

וא

תוידוגינב

הכופה

תגוצתב

ךסמה

...............................................................................................................................

197

תלעפה

תירונ

יוויחה

תבהבהמה

ןויצל

יוסיכ

יטוחלא

...................................................................................................................................

197

תוכרע

אשונ

.......................................................................................................................................................................................

197

ןורתפ

תויעב

:

גצ

..................................................................................................................................................................................

198

תייגולונכט

GPS

.................................................................................................................................................................................

199

תודוא

תייגולונכט

GPS

........................................................................................................................................................................

199

תלעפה

תייגולונכט

GPS

......................................................................................................................................................................

199

תרדגה

טלקמ

ה

-

GPS

ךשומישבש

בקעמל

רחא

ךתעונת

............................................................................................................................

199

תלבק

םוקימ

ה

-

GPSA

ךלש

.................................................................................................................................................................

200

תעינמ

םירחא

בוקעלמ

רחא

םוקימה

ךלש

................................................................................................................................................

200

תתבשה

ירזע

ןוכיא

..............................................................................................................................................................................

200

ןורתפ

תויעב

:

תייגולונכט

GPS

..............................................................................................................................................................

201

תופמ

................................................................................................................................................................................................

202

תונורקע

הפמ

.....................................................................................................................................................................................

202

תויורשפא

MAP

.................................................................................................................................................................................

204

ירוציק

ךרד

תופמב

...............................................................................................................................................................................

205

ןורתפ

תויעב

:

תופמ

.............................................................................................................................................................................

205

םימושיי

.............................................................................................................................................................................................

206

תודוא

יוביר

תומישמ

............................................................................................................................................................................

206

תלעפה

םושיי

עקרב

ךות

רבעמ

םושייל

רחא

.............................................................................................................................................

206

תריגס

םושיי

ךכ

אלש

לעפי

עקרב

...........................................................................................................................................................

206

תפסוה

םימושיי

...................................................................................................................................................................................

207

תודוא

ימושיי

תותשר

תויתרבח

..............................................................................................................................................................

207

תודוא

ימושיי

תועדוה

תוידיימ

.................................................................................................................................................................

208

תלחה

השירד

תנזהל

תמסיס

רישכמ

ינפל

תפסוה

םושיי

.............................................................................................................................

208

תקיחמ

םושיי

......................................................................................................................................................................................

208

תגצה

םינייפאמה

לש

םושיי

...................................................................................................................................................................

208

תגצה

לדוג

דסמ

םינותנה

לש

םושיי

.........................................................................................................................................................

209

ןורתפ

תויעב

:

םימושיי

..........................................................................................................................................................................

209

background image

BlackBerry Device Software

...........................................................................................................................................................

210

תודוא

ןוכדע

תנכות

רישכמה

BlackBerry Device Software

....................................................................................................................

210

ןוכדע

BlackBerry Device Software

ךרד

רתא

טנרטניא

.........................................................................................................................

210

ןוכדע

תנכות

BlackBerry Device Software

תרזעב

BlackBerry Desktop Software

...............................................................................

211

ןורתפ

תויעב

:

BlackBerry Device Software

........................................................................................................................................

211

לוהינ

םירוביח

.....................................................................................................................................................................................

213

עדימ

יסיסב

לע

לוהינ

םירוביח

................................................................................................................................................................

213

תשר

תדיינ

.........................................................................................................................................................................................

215

Wi-FiWi-Fi

.......................................................................................................................................................................................

219

תייגולונכט

Bluetooth

.........................................................................................................................................................................

225

חתמה

הללוסהו

..................................................................................................................................................................................

233

יוביכ

רישכמה

.....................................................................................................................................................................................

233

תרדגה

רישכמה

הלעפהל

יוביכלו

םייטמוטוא

............................................................................................................................................

233

סופיא

רישכמה

...................................................................................................................................................................................

233

תקידב

תמר

הניעטה

לש

הללוסה

...........................................................................................................................................................

233

תוצע

:

תכראה

ייח

הללוסה

....................................................................................................................................................................

233

ןורכיז

יסיטרכו

הידמ

.............................................................................................................................................................................

235

תודוא

יסיטרכ

הידמ

.............................................................................................................................................................................

235

יסיטרכ

הידמ

םיכמתנ

...........................................................................................................................................................................

235

תגצה

חפנ

חטש

ןוסחאה

יונפה

רישכמב

..................................................................................................................................................

235

יוביכ

הכימת

יסיטרכב

הידמ

...................................................................................................................................................................

235

ןוקית

םיצבק

םירומשה

סיטרכב

הידמה

וא

רישכמב

....................................................................................................................................

235

תודוא

הסיחד

.....................................................................................................................................................................................

236

תודוא

תנפצה

םיצבק

...........................................................................................................................................................................

236

תלעפה

הנפצה

...................................................................................................................................................................................

236

תוצע

:

יוניפ

רומישו

לש

חטש

ןוסחא

.........................................................................................................................................................

237

ןורתפ

תויעב

:

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

.........................................................................................................................................................

238

שופיח

...............................................................................................................................................................................................

239

שופיח

טירפ

.......................................................................................................................................................................................

239

תרדגה

יגוס

םיטירפה

וללכייש

שופיחב

....................................................................................................................................................

239

שופיח

רחא

תועדוה

.............................................................................................................................................................................

239

םינוירטירק

שופיחל

תועדוה

...................................................................................................................................................................

240

השע

רתוי

םע

תואצות

שופיח

תועדוהה

ךלש

............................................................................................................................................

240

שופיח

טסקט

ךותב

העדוה

,

ץבוק

ףרוצמ

וא

ףד

טנרטניא

............................................................................................................................

241

הגצה

,

יוניש

וא

הקיחמ

לש

שופיח

רמשנש

................................................................................................................................................

241

שופיח

ישנא

רשק

סקנפב

תובותכה

ינוגראה

.............................................................................................................................................

241

ירוציק

ךרד

שופיחל

..............................................................................................................................................................................

242

background image

סיטרכ

SIM

........................................................................................................................................................................................

243

תודוא

ישנא

רשק

ב

-

SIM

......................................................................................................................................................................

243

תפסוה

שיא

רשק

לא

סיטרכ

SIM

...........................................................................................................................................................

243

תקתעה

ישנא

רשק

סיטרכמ

ה

-

SIM

תמישרל

ישנא

רשקה

..........................................................................................................................

243

תקתעה

ישנא

רשק

תמישרמ

ישנא

רשק

סיטרכל

ה

-

SIM

............................................................................................................................

243

יוניש

וא

הקיחמ

לש

שיא

רשק

סיטרכב

SIM

.............................................................................................................................................

244

תרימש

תועדוה

SMS

סיטרכב

ה

-

SIM

....................................................................................................................................................

244

יוניש

םש

הגוצתה

לש

רפסמ

ןופלט

.........................................................................................................................................................

244

תודוא

תחטבא

סיטרכ

SIM

...................................................................................................................................................................

244

תרימש

סיטרכ

ה

-

SIM

ךלש

תועצמאב

דוק

PIN

........................................................................................................................................

245

יוניש

דוק

ה

-

PIN

לש

סיטרכ

ה

-

SIM

........................................................................................................................................................

245

החטבא

.............................................................................................................................................................................................

246

עדימ

יסיסב

לע

החטבא

........................................................................................................................................................................

246

רמוש

תואמסיסה

.................................................................................................................................................................................

247

הנפצה

..............................................................................................................................................................................................

249

יוקינ

ןורכיז

.........................................................................................................................................................................................

251

םירושיא

............................................................................................................................................................................................

252

PGPPGP

........................................................................................................................................................................................

259

יתרש

םירושיא

....................................................................................................................................................................................

264

רגאמ

תוחתפמה

.................................................................................................................................................................................

266

םיסיטרכ

םימכח

..................................................................................................................................................................................

268

תורדגה

VPN

.....................................................................................................................................................................................

271

תומיא

ינדי

לש

תנכות

החטבא

...............................................................................................................................................................

272

הטילש

לע

ימושיי

דצ

ישילש

..................................................................................................................................................................

273

ןורתפ

תויעב

:

החטבא

..........................................................................................................................................................................

275

ירפס

תוריש

תוחודו

ןוחבא

....................................................................................................................................................................

277

הלבק

,

הקיחמ

,

וא

רוזחש

לש

רפס

תוריש

................................................................................................................................................

277

תלעפה

חוד

הקידב

..............................................................................................................................................................................

277

הגצה

,

החילש

,

וא

הקיחמ

לש

חוד

ןוחבא

.................................................................................................................................................

277

תרדגה

ןעמנ

תרירב

לדחמה

רובע

תוחוד

הקידב

.......................................................................................................................................

278

ןיא

יתורשפאב

ליעפהל

וא

חולשל

חוד

הקידב

............................................................................................................................................

278

תגצה

רפסמ

הסרגה

לש

BlackBerry Device Software

רישכמב

.............................................................................................................

278

ןורכנס

...............................................................................................................................................................................................

279

תודוא

ןורכנס

......................................................................................................................................................................................

279

ןורתפ

תויושגנתה

אוד

"

ל

תשרב

תיטוחלאה

..............................................................................................................................................

279

תקיחמ

ראוד

ינורטקלא

רישכמב

םושייבו

אודה

"

ל

בשחמב

...........................................................................................................................

279

ןורכנס

םינותנה

תינוגראב

ךרד

תשרה

תיטוחלאה

......................................................................................................................................

280

תודוא

תויושגנתה

ןורכנסב

....................................................................................................................................................................

280

לוהינ

ןורתפ

תויושגנתה

אוד

"

ל

...............................................................................................................................................................

281

background image

לוהינ

תויושגנתה

לש

ןורכנס

תותוא

.........................................................................................................................................................

281

יוביג

רוזחשו

לש

ינותנ

רישכמה

..............................................................................................................................................................

281

ןוקיר

הייקיתה

'

םיטירפ

וקחמנש

'

בשחמב

ךרד

רישכמה

..............................................................................................................................

281

ןורתפ

תויעב

:

ןורכנס

............................................................................................................................................................................

282

תויורשפא

תושיגנ

................................................................................................................................................................................

284

תודוא

תויורשפא

תושיגנ

.......................................................................................................................................................................

284

תויורשפא

תושיגנ

ךסמ

.........................................................................................................................................................................

284

תויורשפא

עמש

תושיגנו

ןופלטב

.............................................................................................................................................................

285

תויורשפא

תושיגנ

הדלקהב

...................................................................................................................................................................

287

ןובשחמ

.............................................................................................................................................................................................

289

שומיש

ןובשחמב

.................................................................................................................................................................................

289

תרמה

תדיחי

הדימ

..............................................................................................................................................................................

289

BrickBreaker

...................................................................................................................................................................................

290

תודוא

BrickBreaker

..........................................................................................................................................................................

290

תולוספק

BrickBreaker

......................................................................................................................................................................

290

דוקינ

לש

BrickBreaker

......................................................................................................................................................................

291

תלעפה

BrickBreaker

........................................................................................................................................................................

291

ןונווכ

תמצוע

לוקה

...............................................................................................................................................................................

291

תרדגה

תוריהמ

טבחמה

.......................................................................................................................................................................

292

קחשמה

Word Mole

..........................................................................................................................................................................

293

קחשמ

Word Mole

-

תודוסי

הלעפהה

...................................................................................................................................................

293

םיקחשמ

ןקחשל

דיחי

...........................................................................................................................................................................

294

םיקחשמ

יבר

-

םיפתתשמ

.......................................................................................................................................................................

295

ןורתפ

תויעב

:

Word Mole

...................................................................................................................................................................

296

ןולימ

םיחנומ

.......................................................................................................................................................................................

297

העדוה

תיטפשמ

..................................................................................................................................................................................

302

background image

הרזע

הריהמ

10

םיליבומה

BlackBerry®

BlackBerry

®

ורמא

תא

םרבד

!

הנה

תרשע

םירבדה

יכהש

בושח

םהל

תעדל

דציכ

עצבל

רישכמב

.

תרדגה

תבותכ

אוד

"

ל

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

הנקתה

.

2

.

עטקמב

הרדגה

,

ץחל

לע

למסה

תונובשח

אוד

"

ל

.

3

.

לעפ

םאתהב

תויחנהל

תועיפומה

םיכסמב

םינושה

תרדגהל

תבותכ

ראודה

ינורטקלאה

.

םא

תרדגה

הכלהכ

תא

תבותכ

אודה

"

ל

,

לבקת

תעדוה

רושיא

.

ידכ

גיצהל

להנלו

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

ךסמב

תיבה

.

הרעה

:

םירקמב

םימיוסמ

תויושע

עיפוהל

תויורשפאה

תואבה

.

בצמב

הז

,

רחב

תחא

תויורשפאהמ

.

ןובשח

ראוד

טנרטניאב

:

שמתשה

תורשפאב

וז

ידכ

ךיישל

תא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ןובשחל

ראוד

ינורטקלא

םייק

דחא

וא

רתוי

)

המגודל

,

Windows Live™ Hotmail

וא

ידכ

רוציל

תבותכ

ראוד

ינורטקלא

השדח

רובע

רישכמה

.

ןובשח

ינוגרא

:

םא

להנמ

תכרעמה

ןתנ

ךל

המסיס

היצביטקאל

תינוגרא

,

שמתשה

תורשפאב

וז

ידכ

ךיישל

תא

רישכמה

ןובשחל

אודה

"

ל

ךלש

הדובעב

שמתשמש

ב

-

BlackBerry® Enterprise Server

.

םא

התא

הסנמ

רידגהל

ןובשח

ראוד

ינורטקלא

טנרטניאב

)

המגודל

,

Windows Live™ Hotmail

,(®

וא

תבותכ

אוד

"

ל

השדח

רובע

רישכמה

,

תורשפאו

וז

הניא

תגצומ

,

הנפ

להנמל

תכרעמה

וא

קפסל

תורישה

יטוחלאה

.

עדימ

רושק

יוניש

תויורשפאה

רובע

ןובשח

ראודה

ינורטקלאה

ישיאה

,

67

יוניש

לוצלצה

,

תוארתהה