BlackBerry Bold 9650 - שליטה על יישומי צד שלישי

background image

היצקארטניא

םע

םימושיי

םירחא

רישכמב

.

המגודל

,

ךתורשפאב

עובקל

םא

ימושייל

דצ

ישילש

היהת

השיג

םינותנל

וא

טנרטניאל

,

ןכו

םא

ולכוי

להנל

תוחיש

וא

שמתשהל

ירוביחב

Bluetooth®

.

םא

תפסוה

ימושיי

דצ

ישילש

רישכמל

,

רישכמה

ןנכות

עונמל

םימושיימ

הלא

חולשל

וא

לבקל

םינותנ

אלל

ךתעידי

.

ינפל

החילש

וא

הלבק

לש

םינותנ

לע

ידי

םושיי

דצ

ישילש

,

תבית

וד

חיש

תשקבמ

ךממ

רשאל

וא

תוחדל

תא

רוביחה

.

רובע

םושיי

רחבנש

,

ךתורשפאב

לטבל

השקב

וז

יבגל

םוקימ

וא

באשמ

יפיצפס

.

סופיא

תואשרה

רוביח

רובע

ימושיי

דצ

ישילש

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

רישכמ

<

לוהינ

םימושיי

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

ךורע

תואשרה

תרירב

לדחמ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

ספא

תא

לכ

תועדוה

תמוח

שאה

.

5

.

שקה

לע

שקמה

<

לחה

תורירב

לדחמ

לע

לוכה

.

תודוא

ירוביח

טנרטניא

םירישי

רובע

ימושיי

דצ

ישילש

ימושיי

דצ

ישילש

םימיוסמ

,

םתואש

התא

ףיסומ

רישכמל

ה

-

BlackBerry®

,

םייושע

בייחל

רוביח

טנרטניא

רישי

לוקוטורפב

TCP

וא

HTTP

.

המגודל

,

םושיי

ירעש

תוינמ

יושע

ךרטצהל

רבחתהל

טנרטניאל

ידכ

ךושמל

תא

ירעש

תוינמה

םינכדועמה

.

ןכתיי

היהיש

ךילע

רידגהל

תא

ה

-

APN

)

םש

תדוקנ

השיגה

(

הבש

שמתשמ

םושיי

דצה

ישילשה

רובע

רוביח

הז

.

תרדגה

רוביח

טנרטניא

רישי

םושייל

לש

דצ

ישילש

ידכ

גישהל

תא

םש

שמתשמה

המסיסהו

ל

-

APN

,

הנפ

קפסל

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

רישכמ

<

תורדגה

תכרעמ

תומדקתמ

<

TCP IP

.

3

.

דלקה

תא

יטרפ

ה

-

APN

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תלעפה

בצמ

חוטב

תעב

תלעפה

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

,

ןתינ

עונמל

בצמ

ובש

ימושיי

דצ

ישילש

ולעפי

תיטמוטוא

.

בצמ

חוטב

הז

רשפאמ

ךל

רותפל

תויעב

וא

ריסהל

םימושיי

יתלב

םייוצר

.

1

.

רסה

סנכהו

שדחמ

תא

הללוסה

.

ךירדמ

שמתשמל

החטבא

273

background image

2

.

רשאכ

תירונ

יוויחה

המודאה

תיבכנ

,

שקה

לע

שקמ

Escape

קזחהו

ותוא

ץוחל

ןמזב

רישכמהש

דירומ

.

3

.

רשאכ

תבית

ודה

-

חיש

העיפומ

,

ץחל

לע

רושיא

.

רשאכ

רישכמה

ןכומ

,

עיפומ

ןווחמ

בצמ

חוטב

עטקמב

בצמ

רישכמה

לש

ךסמ

תיבה

.

ידכ

תיבשהל

תא

בצמה

חוטבה

,

רוזח

לע

בלש

1

.

תרדגה

תואשרה

רובע

םושיי

דצ

-

ישילש

הרעה

:

יוניש

תואשרהה

לש

ימושיי

דצ

ישילש

יושע

עיפשהל

הדימב

תרכינ

לע

תלועפ

םימושייה

רישכמבש

ה

-

BlackBerry®

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

ןפואה

ובש

יוניש

תואשרהה

יושע

עיפשהל

לע

תלועפ

םימושייה

רישכמב

ךלש

,

הנפ

קפסל

יתוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

וא

להנמל

תכרעמה

ךלש

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

רישכמ

<

לוהינ

םימושיי

.

ידכ

רידגהל

תואשרה

םושייל

דצ

ישילש

יפיצפס

,

ןמס

תא

םושייה

.

שקה

לע

שקמה

<

ךורע

תואשרה

.

ידכ

רידגהל

תואשרה

לכל

םימושייה

לש

דצ

ישילש

,

שקה

לע

שקמה

<

ךורע

תואשרה

תרירב

לדחמ

.

3

.

בחרה

תא

טירפה

םירוביח

,

תויצקארטניא

וא

ינותנ

שמתשמ

.

4

.

יוניש

תודש

תואשרהה

.

5

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תתבשה

השקב

רוביחל

לש

םושיי

דצ

ישילש

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

רישכמ

<

לוהינ

םימושיי

.

3

.

ןמס

םושיי

דצ

ישילש

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

ךורע

תואשרה

<

יגירח

תושקב

.

ידכ

ריתהל

םושייל

רבחתהל

םוקימל

וא

באשמ

יפיצפס

ילבמ

גצותש

השקב

,

ץחל

לע

ףסוה

רתה

.

ןייצ

לוקוטורפ

םוחתו

)

ןיימוד

,(

םא

שרדנ

.

ידכ

עונמל

םושייהמ

רבחתהל

םוקימל

וא

באשמ

יפיצפס

ילבמ

גצותש

השקב

,

ץחל

לע

ףסוה

החד

.

ןייצ

לוקוטורפ

םוחתו

)

ןיימוד

,(

םא

שרדנ

.

5

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תואשרה

היצקרטניא

רובע

ימושיי

דצ

ישילש

האשרה

רואית

תרושקת

ןיב

םימושיי

ןייצ

םא

ימושיי

דצ

ישילש

ולכוי

להנל

תרושקת

ףתשלו

םינותנ

םע

םימושיי

םירחא

רישכמב

ה

-

BlackBerry®

.

תורדגה

רישכמה

ןייצ

םא

ימושיי

דצ

ישילש

םילוכי

ליעפהל

וא

תיבשהל

תא

רישכמה

וא

תונשל

תא

תויורשפא

רישכמה

,

המגודל

,

תא

תויורשפא

הגוצתה

.

הידמ

ןייצ

םא

ימושיי

דצ

ישילש

םילוכי

תשגל

יצבוקל

הידמ

רישכמב

ךלש

.

ךירדמ

שמתשמל

החטבא

274

background image

האשרה

רואית

לוהינ

םימושיי

ןייצ

םא

ימושיי

דצ

-

ישילש

םילוכי

ףיסוהל

וא

קוחמל

ילודומ

םימושיי

וא

לבקל

השיג

יטרפל

םילודומ

,

ןוגכ

םש

םושיי

וא

תסרג

םושיי

.

תוכרע

אשונ

ןייצ

םא

רישכמה

לוכי

שמתשהל

ימושייב

דצ

-

ישילש

רוקמכ

תוכרעל

אשונ

תומאתומ

תישיא

.

תיימדה

הדלקה

ןייצ

םא

ימושיי

דצ

-

ישילש

םילוכי

עצבל

תולועפ

הימדה

,

ןוגכ

השקה

לע

שקמ

רישכמב

.

ןוניס

ןפדפד

ןייצ

םא

ימושיי

דצ

-

ישילש

ולכוי

םושרל

יננסמ

ןפדפד

רישכמב

ידכ

ףיסוהל

,

תונשל

וא

קוחמל

ןכות

לש

רתא

טנרטניא

ינפל

ותעפוה

ןפדפדב

.

הטלקה

ןייצ

םא

ימושיי

דצ

ישילש

ולכוי

'

םלצל

'

תונומת

ךסמ

לש

רישכמה

וא

שמתשהל

םימושייב

םירחא

רישכמב

ידכ

םלצל

וא

טילקהל

.

סופיא

הנומ

החטבא

ןייצ

םא

ימושיי

דצ

ישילש

םילוכי

ספאל

תא

ךשמ

ןמזה

ובש

רישכמה

ראשנ

אל

לוענ

רחאל

התאש

קיספמ

שמתשהל

וב

.

תואשרה

םינותנ

רובע

ימושיי

דצ

ישילש

האשרה

רואית

ראוד

ינורטקלא

רדגה

םא

ימושיי

דצ

ישילש

םילוכי

לבקל

השיג

תועדוהל

ראוד

ינורטקלא

,

תועדוה

טסקט

וא

תועדוה

PIN

רישכמב

ה

-

BlackBerry®

.

ינותנ

תינוגרא

רדגה

םא

ימושיי

דצ

ישילש

םילוכי

לבקל

השיג

םינותנל

תינוגראב

,

ןוגכ

ישנא

רשק

,

תומושר

חול

הנש

,

תומישמ

וא

םירכזמ

.

םיצבק

רדגה

םא

ימושיי

דצ

ישילש

םילוכי

לבקל

השיג

םיצבקל

םירומשה

רישכמב

.

המגודל

,

ךתורשפאב

רידגהל

םא

ימושיי

דצ

ישילש

םילוכי

לבקל

השיג

םיצבקל