BlackBerry Bold 9650 - רשימות תפוצה אישיות

background image

תויושגנתהה

וא

ןורכנס

ינותנ

תינוגראה

תועצמאב

ילכ

ןורכנסה

לש

BlackBerry® Desktop Software

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

לוהינ

תויושגנתה

תושחרתמה

ךלהמב

ןורכנס

ינותנ

תינוגרא

,

ןייע

הרזעב

לש

BlackBerry Desktop Software

.

תומישר

הצופת

תוישיא

תריצי

תמישר

הצופת

תישיא

ןתינ

שמתשהל

תומישרב

הצופת

תוישיא

תחילשל

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

,

תועדוה

PIN

וא

תועדוה

טסקט

.

תומישר

הצופתה

רוציתש

רישכמב

ה

-

BlackBerry®

אל

ועיפוי

םושייב

ראודה

ינורטקלאה

בשחמב

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

ישנא

רשק

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

הצובק

השדח

.

3

.

דלקה

תא

םשה

תרחבש

תמישרל

הצופתה

תישיאה

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

ףסוה

רבח

.

5

.

ץחל

לע

שיא

רשק

.

6

.

ידכ

ףיסוהל

שיא

רשק

,

רוזח

לע

םיבלשה

4

ו

-

5

.

7

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

הצובק

.

יוניש

וא

הקיחמ

לש

תמישר

הצופת

תישיא

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

ישנא

רשק

.

2

.

ןמס

תמישר

הצופת

תישיא

.

3

.

שקה

לע

שקמה

.

ידכ

תונשל

תמישר

הצופת

תישיא

,

ץחל

לע

ךורע

הצובק

.

ץחל

לע

שיא

רשק

.

ץחל

לע

ףסוה

רבח

,

הנש

רבח

וא

קחמ

רבח

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

הצובק

.

ידכ

קוחמל

תמישר

הצופת

תישיא

,

ץחל

לע

קחמ

הצובק

<

קחמ

.

הרעה

:

תקיחמ

שיא

רשק

תמישרמ

הצופת

תישיא

הניא

תקחומ

תא

תמושר

שיא

רשקה

תמישרמ

ישנא

רשקה

ךלש

.

ךירדמ

שמתשמל

ישנא

רשק

172

background image

תומישר

ישנא

רשק

תובורמ

תודוא

תומישר

ישנא

רשק

תובורמ

םא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךיושמ

תונובשחל

ראוד

ינורטקלא

םיבורמ

,

ןכתיי

רישכמבש

ךלש

םירומש

ישנא

רשק

לכמ

דחא

תונובשחמ

אודה

"

ל

.

המגודל

,

םא

רישכמה

ךיושמ

ןובשחל

ראוד

ינורטקלא

הדובעב

ןובשחלו

ראוד

ינורטקלא

ישיא

,

ןכתיי

לכותש

גיצהל

רישכמב

תא

תמישר

ישנא

רשקה

לש

הדובעה

תאו

תמישר

ישנא

רשקה

תישיאה

.

עדימל

ףסונ

,

הנפ

לא

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

תגצה

תמישר

ישנא

רשק

תרחא

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

ישנא

רשק

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

רחב

ישנא

רשק

.

3

.

ץחל

לע

תמישר

ישנא

רשק

.

יוניש

תמישר

ישנא

רשקה

תרדגומה

תרירבכ

לדחמ

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

רישכמ

<

תורדקה

תכרעמ

תומדקתמ

<

יתוריש

תרירב

לדחמ

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

תמישר

ישנא

רשק

)

ןורכנס

(

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תויורשפא

תמישר

ישנא

רשקה

לוטיב

הלאשה

העיפומה

ינפל

תקיחמ

םיטירפ

ךתורשפאב

לטבל

תא

תעפוה

השקבה

ינפל

תקיחמ

תועדוה

,

ינמוי

תוחיש

,

ישנא

רשק

,

תומושר

חול

הנש

,

תומישמ

,

םירכזמ

וא

תואמסיס

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למס

םושייה

גיצמה

תא

השקבה

ינפל

תקיחמ

םיטירפ

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

םא

שי

ךרוצ

,

ץחל

לע

תויורשפא

תויללכ

.

4

.

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

רשא

הקיחמ

.

5

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

יוניש

תויורשפא

הגוצתה

לש

ישנא

רשק

ךתורשפאב

תונשל

תא

ןפואה

ובש

ועיפוי

ישנא

רשקה

ךלש

לכב