BlackBerry Bold 9650 - אפשרויות שמע ונגישות בטלפון

background image

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

תושיגנ

.

3

.

ןמס

תא

הביתה

ילילצ

עוריא

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תפסוה

תארתה

שיא

רשק

ךתורשפאב

רוציל

תוארתה

ישנא

רשק

ורשפאיש

ךל

םיאתהל

תישיא

תא

םילוצלצה

תוארתההו

לש

תוחיש

תועדוהו

תוסנכנ

ישנאמ

רשק

םימיוסמ

וא

תוצובקמ

תומיוסמ

לש

ישנא

רשק

.

רשאכ

תסנכנ

החיש

וא

העדוה

ותואמ

שיא

רשק

,

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

שמתשמ

לוצלצב

וא

הארתהב

וצקוהש

,

םג

םא

תיניש

תא

ליפורפ

לוקה

ל

'

טקש

'

וא

'

טטר

דבלב

.'

םא

ךניא

הצור

לבקל

הארתה

תרזעב

לוצלצה

וא

הארתהה

וצקוהש

,

ךתורשפאב

רוחבל

ליפורפב

'

לכ

תוארתהה

תויובכ

.'

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

יליפורפ

םילילצ

תוארתהו

.

2

.

ץחל

לע

הנש

םילילצ

תוארתהו

<

םילילצ

ישנאל

רשק

<

ףסוה

תארתה

שיא

רשק

.

3

.

הדשב

םש

,

דלקה

תא

המש

לש

תארתה

שיא

רשקה

.

4

.

הדשב

ישנא

רשק

,

דלקה

תא

םש

שיא

רשקה

.

5

.

ץחל

לע

שיא

רשק

.

6

.

הנש

תא

לוצלצה

תאו

יטרפ

הארתהה

תוחישל

תועדוהו

.

7

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ידכ

קוחמל

תארתה

שיא

רשק

,

ןמס

תא

תארתה

שיא

רשקה

ךנוצרבש

קוחמל

.

שקה

לע

שקמה

<

קחמ

.

הכימת

ב

-

TTY

תונימזה

לש

הנוכת

וז

היולת

קפסב

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

תודוא

הכימתה

ב

-

TTY

תעב

תלעפה

הכימתה

ב

-

TTY

רוביחו

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

רישכמל

TTY

,

לעופה

תוריהמב

לש

45.45

תויביס

היינשל

,

ןתינ

עצבל

תוחיש

לבקלו

תוחיש

ירישכממ

TTY

.

רישכמ

ה

-

BlackBerry

ןנכותמ

רימהל

תא

תוחישה

תוסנכנה

טסקטל

ךתורשפאבש

אורקל

רישכמב

ה

-

TTY

.

םא

ןקתה

ה

-

TTY

ךלש

דעוימ

שומישל

םע

עקש

תוינזוא

לש

2.5

מ

"

מ

,

ךילע

שמתשהל

םאתמב

ידכ

רבחל

תא

ןקתה

ה

-

TTY

רישכמל

ה

-

BlackBerry

.

ידכ

גישהל

םאתמ

רשואש

לע

ידי

Research In Motion

שומישל

םע

רישכמ

ה

-

BlackBerry

ךלש

,

רקב

ב

-

www.shopblackberry.com

.

ךירדמ

שמתשמל

תויורשפא

תושיגנ

285

background image

תלעפה

הכימתה

ב

-

TTY

1

.

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

TTY

.

3

.

הדשב

בצמ

TTY

,

רחב

תורשפאב

ןכ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ןווחמ

TTY

עיפוי

רוזאב

םירוביחה

שארב

ךסמ

תיבה

.

ידכ

לטבל

תא

הכימתה

בצמב

TTY

,

הדשב

בצמ

TTY

רחב

תורשפאב

אל

.

גויח

ילוק

עוציב

הלועפ

תועצמאב

הדוקפ

תילוק

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

גויח

ילוק

.

2

.

רחאל

ףוצפצה

,

רומא

הדוקפ

תילוק

.

עדימ

רושק

ינניא

לוכי

עצבל

תוחיש

תועצמאב

הדוקפ

תילוק

,

55

תודוקפ

תוילוק

תונימז

"

רשקתה

לא

>

םשה

וא

רפסמ

ןופלטה

לש

שיא

רשקה

"<

רומא

הדוקפ

תילוק

וז

ידכ

עצבל

החיש

.

ידכ

עצבל

המישמ

וז

םע

רישכמ

םאות

Bluetooth®

,

ומכ

,

לשמל

,

תירוביד

בכרל

וא

היינזוא

תיטוחלא

,

לע

רישכמ

ה

-

Bluetooth

ךיושמה

ךומתל

הנוכתב

וז

ךילעו

ליעפהל

תא

תייגולונכט

Bluetooth

.

ןיא

תורשפא

רשקתהל

ירפסמל

םוריח

תועצמאב

תודוקפ

תוילוק

.

"

Call

>

םש

שיא

רשקה

> <

גוס

רפסמ

ןופלטה

"<

רומא

הדוקפ

תילוק

וז

ידכ

רשקתהל

לא

רפסמ

ןופלט

יפיצפס

לש

שיא

רשק

עיפומה

תמישרב

ישנא

רשקה

ךלש

.

המגודל

,

םא

שיאל

רשקה

שי

רפסמ

ןופלט

הדובעב

רפסמו

ןופלט

ירלולס

,

לכות

רמול

"

Call

>

םש

שיא

רשקה

<

work

"

ידכ

רשקתהל

רפסמל

ןופלטה

הדובעב

.

"

Call extension

>

רפסמ

החולש

"<

רומא

הדוקפ

תילוק

וז

ידכ

גייחל

החולשל

.

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

ךילע

רידגהל

תויורשפא

גויחל

תוחולשל

.

ךתורשפאב

גייחל

תוחולשל

ךותב

הרבחה

ךלש

דבלב

.

"

Check my phone number

"

םא

רישכמל

ה

-

BlackBerry®

םיכיושמ

המכ

ירפסמ

ןופלט

,

רומא

הדוקפ

וז

ידכ

קודבל

והמ

רפסמ

ןופלטה

ליעפה

.

"

Check signal strength

"

רומא

הדוקפ

תילוק

וז

ידכ

קודבל

תא

תמר

יוסיכה

יטוחלאה

.

"

Check network

"

ךירדמ

שמתשמל

תויורשפא

תושיגנ

286

background image

רומא

הדוקפ

תילוק

וז

ידכ

קודבל

תא

תשרה