BlackBerry Bold 9650 - אפשרויות דפדפן

background image

תויביטקארטניא

,

ןוגכ

םיטירפת

םילילצו

,

יפדב

טנרטניא

םימיוסמ

.

םא

ךניא

הצור

ןפדפדהש

קפסי

תונוכת

לש

JavaScript

,

ךתורשפאב

לרטנל

תא

תכימת

JavaScript

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

ןפדפד

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

עטקמב

ןכות

טנרטניא

,

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

רשפא

JavaScript

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תקספה

תניעט

תונומת

וא

תלעפה

יצבוק

הידמ

םיעבטומה

יפדב

טנרטניא

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

ןפדפד

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

עטקמב

ןכות

טנרטניא

,

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ךירדמ

שמתשמל

ןפדפד

150

background image

ידכ

קיספהל

ןועטל

תונומת

יפדב

טנרטניא

,

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

ןעט

תונומת

.

ידכ

קיספהל

ליעפהל

יצבוק

הידמ

םיעבטומה

יפדב

טנרטניא

,

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

רשפא

הידמ

תעבטומ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תקספה

תמיסח

תונולח

םיצפוק

יפדב

טנרטניא

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

ןפדפד

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

עטקמב

ןכות

טנרטניא

,

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

םוסח

תונולח

םיצפוק

.

יוניש

לדוג

ןפוגה

לש

טסקט

יפדב

טנרטניא

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

ןפדפד

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

עטקמב

ןכות

טנרטניא

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

לדוג

ןפוג

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תרדגה

דודיק

םיוותה

רובע

לכ

יפד

טנרטניאה

תרירבכ

לדחמ

,

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

שמתשמ

דודיקב

םיוותה

ילמיטפואה

רובע

ףד

טנרטניא

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

ןפדפד

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

עטקמב

ןכות

טנרטניא

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

דודיק

תרירב

לדחמ

טסקטל

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תגצה

השקב

ינפל

תריגס

ןפדפד

וא

הידמ

תמרזומ

טנרטניאהמ

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

ןפדפד

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

עטקמב

יללכ

,

תחת

שקב

ינפל

,

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

גצותש

השקב

רשפאתש

ךל

רשאל

ךנוצרבש

רוגסל

תא

ןפדפדה

רשאכ

תויסיטרכ

תובורמ

תוחותפ

,

ןמס

תא

הביתה

רוגס

תויסיטרכ

האיציב

.

ידכ

גצותש

השקב

רשפאתש

ךל

רשאל

ךנוצרבש

רוגסל

תא

ןפדפדה

רחאל

השקה

לע

,

ןמס

תא

הביתה

רוגס

ןפדפד

הציחלב

לע

Escape

.

ידכ

גצותש

השקב

ינפל

רישכמש

ה

-

BlackBerry®

שמתשי

לטרופב

ןפדפדה

לש

קפס

תורישה

יטוחלאה

ידכ

םירזהל

הידמ

טנרטניאהמ

,

ןמס

תא

הביתה

רבוע

לא

תשר

קפסה

תרבעהל

הידמ

המירזב

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

עדימ

רושק

רשאכ

ינא

םירזמ

ריש

וא

ןוטרס

ואדיו

,

העיפומ

ךסמב

ילש

השקב

רובעל

תשרל

תרחא

,

156

ךירדמ

שמתשמל

ןפדפד

151

background image

תקיחמ

עדימ

ףסאנש

ךלהמב

השילג

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

רמוש

קלח

עדימהמ

ןפדפדב

ךרוצל

רופיש

תייווח

השילגה

.

ךתורשפאב

קוחמל

תא

יטרפ

המסיסה

,

תיירוטסיה

ןפדפדה

,

יצבוק

Cookie

,

ןכות

ףסוותהש

רישכמל

הפיחדב

ןומטמו

ןפדפדה

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

ןפדפד

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

עטקמב

תויטרפ

החטבאו

,

תחתמ

ל

הקנ

ינותנ

השילג

,

ןמס

תא

תובית

ןומיסה

דצל

םיגוסה

לש

עדימה

ףסאנש

ךלהמב

השילג

ךנוצרבש

קוחמל

.

4

.

ץחל

לע

הקנ

תעכ

.

לורטנ

יצבוק

Cookie

ןפדפדב

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

ןפדפד

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

עטקמב

תויטרפ

החטבאו

,

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

לבק

יצבוק

Cookie

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תלעפה

םוקימ

יפרגואיג

ןפדפדב

םא

ליעפת

םוקימ

יפרגואיג

ןפדפדב

,

ירתא

טנרטניא

םימיוסמ

ולכוי

עובקל

תא

ךמוקימ

רעושמה

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

ןפדפד

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

עטקמב

תויטרפ

החטבאו

,

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

רשפא

םוקימ

יפרגואיג

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

רשאכ

רקבת

רתאב

טנרטניא

בייחמש

תא

יטרפ

םוקימה

ךלש

,

עיפות

תבית

וד

-

חיש

.

םא

ןמסת

תא

הביתה

לא

לאשת

םעפ

תפסונ

רובע

רתא

טנרטניא

הז

,

רתא

טנרטניאה

תואשרההו

תרדגהש

ורובע

םירמשנ

תחת

תואשרה

םוקימ

יפרגואיג