BlackBerry Bold 9650 - מידע בסיסי על הדפדפן

background image

הייסיטרכה

תיחכונה

ילבמ

רוגסל

תא

ןפדפדה

ולוכ

.

םא

חתפת

רושיק

העדוהב

,

המושרב

חולב

הנשה

,

וא

רכזמב

,

רושיקה

חתפיי

ןפואב

יטמוטוא

הייסיטרכב

השדח

.

לככ

רפסמש

תויסיטרכה

תוחותפה

לודג

רתוי

,

ךכ

לדג

חפנ

ןורכיזה

ובש

שמתשמ

רישכמה

.

עדימ

רושק

החיתפ

,

הריגס

,

וא

רבעמ

ןיב

תויסיטרכ

,

12

אל

ןתינ

חותפל

הייסיטרכ

השדח

,

156

החיתפ

,

הריגס

,

וא

רבעמ

ןיב

תויסיטרכ

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

חותפל

הייסיטרכ

השדח

,

ןפדפדב

,

שקה

לע

שקמה

<

תויסיטרכ

.

ץחל

לע

למסה

לש

הייסיטרכ

השדח

.

ידכ

חותפל

הייסיטרכ

השדח

רובע

רושיק

ףדב

טנרטניא

,

ןמס

תא

רושיקה

.

שקה

לע

שקמה

<

חתפ

רושיק

הייסיטרכב

השדח

.

ידכ

רובעל

ןיב

תויסיטרכ

,

ןפדפדב

,

שקה

לע

שקמה

<

תויסיטרכ

.

ץחל

לע

הייסיטרכ

.

ידכ

רוגסל

הייסיטרכ

השדח

,

ןפדפדב

,

שקה

לע

שקמה

<

תויסיטרכ

.

ןמס

הייסיטרכ

.

ץחל

לע

.

הלדגה

וא

הנטקה

לש

תגוצת

ףד

טנרטניא

ףדב

טנרטניא

,

שקה

לע

שקמה

<

םוז

.

ךירדמ

שמתשמל

ןפדפד

145

background image

ידכ

לידגהל

תא

הגוצתה

,

חולב

הביקעה

,

קלחה

תא

עבצאה

הלעמל

.

ידכ

ןיטקהל

תא

הגוצתה

,

חולב

הביקעה

,

קלחה

תא

עבצאה

הטמל

.

ידכ

לרטנל

תא

בצמ

םוזה

,

שקה

לע

שקמה

.

רבעמ

ףדל

טנרטניאה

אבה

וא

םדוקה

1

.

ףדב

טנרטניא

,

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

2

.

ץחל

לע

הרזח

וא

לע

המידק

.

ןונער

ףד

טנרטניא

1

.

ףדב

טנרטניא

,

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

2

.

ץחל

לע

ןנער

.

שופיח

טסקט

ךותב

העדוה

,

ץבוק

ףרוצמ

וא

ףד

טנרטניא

ידכ

שפחל

טסקט

תגצמב

,

אדו

התאש

הפוצ

תגצמב

תגוצתב

טסקט

וא

תגוצתב

טסקט

תיפוקשו

.

1

.

שופיחל

העדוהב

,

ץבוקב

,

ץבוקב

ףרוצמ

וא

ףדב

טנרטניא

,

שקה

לע

שקמה

<

שפח

וא

לע

שפח

ףדב

.

2

.

דלקה

תא

טסקטה

.

3

.

שקה

לע

Enter

.

ידכ

שפחל

רחא

עפומה

אבה

לש

טסקטה

,

שקה

לע

שקמה

<

שפח

תא

אבה

.

תגצה

תמישר

יפד

טנרטניאה

תרקיבש

םהב

הנורחאל

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

ןפדפד

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

הירוטסיה

.

הרזח

ףדל

תיבה

1

.

ףדב

טנרטניא

,

שקה

לע

שקמ

טירפת

.

2

.

ץחל

לע

תיב

.

תריגס

ןפדפדה

1

.

ףדב

טנרטניא

,

שקה

לע

שקמה

טירפת

.

2

.

ץחל

לע

רוגס

.

תריצי

רוציק

ךרד

ףדל

טנרטניא

ךסמב

תיבה

ףדב

טנרטניא

,

שקה

לע

שקמה

<

ףסוה

ךסמל

תיבה

.

ךירדמ

שמתשמל

ןפדפד

146

background image

תלעפה

ירוציק

ךרד

לש

ןפדפדה

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

ןפדפד

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

עטקמב

יללכ

,

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

רשפא

ישקמ

רוציק

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

הגצה

,

הקתעה

הרבעהו

לש

תובותכ

תגצה

תבותכה

לש

ףד

טנרטניא

ףדב

טנרטניא

,

שקה

לע

שקמה

<

ינייפאמ

ףד

.

תקתעה

תבותכ

רובע

ףד

טנרטניא

,

רושיק

וא

הנומת

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

קיתעהל

תבותכ

לש

ףד

טנרטניא

,

שקה

לע

שקמה

<

קתעה

תא

תבותכ

ףדה

.

ידכ

קיתעהל

תבותכ

לש

רושיק

,

ההשה

תא

ןמסה

לע

רושיק

וא

ןמס

ותוא

.

שקה

לע

שקמה

<

קתעה

רושיק

.

ידכ

קיתעהל

תבותכ

לש

הנומת

,

ההשה

תא

ןמסה

לע

הנומתה

וא

ןמס

התוא

.

שקה

לע

שקמה

<

קתעה

רושיק

הנומתל

.

ידכ

קיבדהל

תא

תבותכה

,

שקה

לע

שקמה

<

קבדה

.

תחילש

תבותכ

טנרטניא

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

ןפדפד

.

ידכ

חולשל

תבותכ

לש

ףד

טנרטניא

לולכה

תמישרב

תוינמיסה

וא

תיירוטסיהב

ןפדפדה

ךלש

,

ןמס

תא

ףד

טנרטניאה

יוצרה

.

ידכ

חולשל

תבותכ

טנרטניא

הנוש

,

שולג

ףדל

טנרטניאה

יוצרה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

חלש

רושיק

וא

חלש

תא

תבותכ

ףדה

.

3

.

ץחל

לע

גוס

העדוה

.

ידכ

רוזחל

ןפדפדל

רחאל

תחילש

העדוהה

,

שקה

לע

שקמה

.

תחילש

רושיק

וא

הנומת

ךותמ

ףד

טנרטניא

1

.

ףדב

טנרטניא

,

בצה

תא

ןמסה

לע

רושיק

וא

הנומת

וא

ןמס

טירפ

יוצר

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

חלש

רושיק

וא

חלש

רושיק

הנומתל

.

3

.

ץחל

לע

גוס

העדוה

.

ידכ

רוזחל

ןפדפדל

רחאל

תחילש

העדוהה

,

שקה

לע

שקמה

.

ךירדמ

שמתשמל

ןפדפד

147

background image

תגצה

תונומת

תלעפהו

יצבוק

הידמ

הלעפה

לש

ץבוק

הידמ

ףדב

טנרטניא

1

.

ףדב

טנרטניא

,

ץחל

לע

ץבוק

הידמ

.

2

.

ץחל

לע

חתפ

.

עדימ

רושק

תוינבת

יצבוק

עמש

ואדיווו

תוכמתנ

,

11

אל

ןתינ

ליעפהל

ריש

וא

ןוטרס

ואדיו

ףדב

טנרטניא

,

156

תגצה

הנומת

האלמ

ףדב

טנרטניא

1

.

ףדב

טנרטניא

,

ןמס

הנומת

וא

ההשה

הילע

תא

רבכעה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

הנומת

האלמ

.

ידכ

לידגהל

וא

ןיטקהל

הנומת

,

שקה

לע

שקמה

<

לדגה

וא

ןטקה

.

ידכ

ריזחהל

תא

הנומתה

לדוגל

ירוקמה

,

שקה

לע

שקמה

<

םוז

1:1

.

תוינמיס

ןפדפד

תודוא

תוינמיס

רובע

יפד

טנרטניא

ךתורשפאב

ףיסוהל

תוינמיס

רובע

יפד

טנרטניאה

םהבש

התא

רקבמ

םיתעל

תונמוזמ

.

תעב

תפסוה

היינמיס

,

ךתורשפאב

רידגהל

םא

ךנוצרב

ןפדפדהש

קודבי

תעמ

תעל

םא

שי