BlackBerry Bold 9650 - הודעות טקסט

background image

תויורשפא

<

תגוצת

תועדוה

תולועפו

.

ידכ

ריתסהל

תא

ןווחמ

העדוהה

השדחה

,

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

גצה

תא

ןווחמ

העדוה

השדח

.

ידכ

ריתסהל

תא

ןווחמ

תועדוה

אלש

וחתפנ

,

הדשב

גצה

רפסמ

תועדוה

רחב

תורשפאב

אלל

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

לוטיב

השקבה

העיפומה

ינפל

תקיחמ

העדוה

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תגוצת

תועדוה

תולועפו

.

3

.

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

רשא

הקיחמ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

לוטיב

השקבה

העיפומה

תעב

ןומיס

תועדוה

תועדוהכ

וחתפנש

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תגוצת

תועדוה

תולועפו

.

3

.

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

רשא

ןומיס

םיטירפ

םימדוק

םיחותפכ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תועדוה

טסקט

תועדוה

טסקט

ידכ

חולשל

לבקלו

תועדוה

טסקט

,

לע

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

רידגהל

תורשפא

תאז

תינכותב

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

הכימתה

הנוכתב

וז

היולת

קפסב

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

ןכתיי

תועדוהש

טסקטה

וגצוי

םינעמנל

הרוצב

הנוש

יופצהמ

;

רבדה

יולת

הפשב

התאש

שמתשמ

הב

ידכ

דילקהל

ןתוא

.

ןכתיי

לכותש

לבקל

חולשלו

תועדוהב

טסקט

םג

םיצבק

םיפרוצמ

םיגוסהמ

םיאבה

:

.jpg

,

.gif

,

.wbmp

,

.midi

,

.vcf

)

vCard®

,(

.ics

)

iCalendar

,(

.avi

,

.mpg

וא

.mov

;

רבד

הז

יולת

קפסב

תורישה

ךלש

.

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

79

background image

םא

רתוי

רפסממ

ןופלט

דחא

ךיושמ

רישכמל

ה

-

BlackBerry®

ךלש

,

רישכמה

חלשי

תא

תועדוה

טסקטה

ךרד

רפסמ

ןופלטה

ןושארה

עיפומה

הדשב

'

רפסמה

ילש

'

םושייב

ןופלטה

.

רוביח

החילשו

לש

תועדוה

טסקט

תחילש

תעדוה

טסקט

רפסמ

םינעמנה

תועדוהל

התאש

חלוש

יולת

קפסב

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

טסקט

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

רבח

תעדוה

טסקט

.

3

.

הדשב

לא

,

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

דלקה

םש

לש

שיא

רשק

.

שקה

לע

שקמה

<

רחב

שיא

רשק

.

ץחל

לע

שיא

רשק

.

דלקה

רפסמ

ןופלט

לוכיש

לבקל

תועדוה

טסקט

)

ללוכ

תמודיק

הנידמה

רוזאו

גויחה

.(

תופשב

םע

םיוות

םניאש

םיוות

םייניטל

,

שקה

לע

שקמה

Alt

ידכ

דילקהל

םירפסמ

.

שקה

לע

שקמה

תדלקמב

.

םא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךלש

רבוחמ

תשרל

CDMA

,

ךתורשפאב

דילקהל

תבותכ

ראוד

ינורטקלא

.

4

.

דלקה

העדוה

.

5

.

שקה

לע

שקמה

תדלקמב

.

עדימ

רושק

תומישר

הצופת

תוישיא

,

172

ינניא

לוכי

חולשל

תועדוה

,

104

ינניא

לוכי

חולשל

תועדוה

,

104

תחילש

העדוה

שדחמ

אל

לכות

תונשל

תעדוה

טסקט

ינפל

חלשתש

התוא

שדחמ

.

ךותב

העדוה

החלשנש

,

שקה

לע

שקמה

ידכ

תונשל

העדוה

,

ץחל

לע

ךורע

.

הנש

העדוה

.

שקה

לע

שקמה

<

חלש

.

ידכ

תונשל

םינעמנ

,

ץחל

לע

ךורע

.

ןמס

שיא

רשק

.

שקה

לע

שקמה

<

הנש

תבותכ

.

ץחל

לע

שיא

רשק

שדח

.

שקה

לע

שקמה

<

חלש

.

ידכ

חולשל

שדחמ

העדוה

,

ץחל

לע

חלש

שדחמ

.

עדימ

רושק

ינניא

לוכי

חולשל

תועדוה

,

104

העיבק

םא

השקה

לע

שקמה

Enter

חלשת

תועדוה

טסקט

ךתורשפאב

עונמל

החילש

לש

העדוה

לכב

םעפ

התאש

שיקמ

לע

;

רבד

הז

לוכי

עונמל

החילש

תירקמ

לש

העדוה

רשאכ

ךתנווכב

ףיסוהל

העדוהב

רפסמ

תורוש

טסקט

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

טסקט

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תרבעה

תועדוה

טסקט

.

3

.

עטקמב

תויורשפא

תויללכ

תרבעהל

תועדוה

טסקט

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

שקה

לע

Enter

ידכ

חולשל

.

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

80

background image

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

רבעה

תעדוה

טסקט

ןיא

ךתורשפאב

ריבעהל

תועדוה

טסקט

תוללוכש

ןכות

ןגומ

תויוכזב

םירצוי

.

ךותב

העדוה

שקה

לע

<

רבעה

וא

רבעה

כ

-

.

ףוריצ

ץבוק

תעדוהל

טסקט

1

.

תעב

רוביח

העדוה

,

שקה

לע

שקמה

<

ףרצ

.

2

.

ץחל

לע

דחא

יטירפמ

טירפתה

םיאבה

:

הנומת

ןוטרס

םוקימ

עמש

הרעה

תילוק

שיא

רשק

תוליעפ

3

.

ץחל

לע

ץבוק

הידמ

.

עדימ

רושק

ינא

אל

חילצמ

ףרצל

ץבוק

תעדוהל

טסקט

,

108

תרדגה

תמר

תובישחה

לש

תועדוה

טסקטה

התאש

חלוש

ןכתיי

תורשפאש

וז

אל

עיפות

;

רבדה

יולת

קפסב

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

טסקט

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תרבעה

תועדוה

טסקט

.

3

.

עטקמב

MMS

,

עטקמב

ןוניס

תועדוה

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

תובישח

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תשקב

רושיא

הריסמ

וא

רושיא

האירק

יבגל

תעדוה

טסקט

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

טסקט

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תרבעה

תועדוה

טסקט

.

3

.

עטקמב

MMS

,

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

לבקל

רושיא

םע

תריסמ

העדוהה

ןעמנל

,

ןמס

תא

הביתה

רשא

הריסמ

.

ידכ

לבקל

רושיא

רשאכ

ןעמנה

חתופ

תא

העדוהה

,

ןמס

תא

הביתה

רשא

האירק

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תריצע

החילשה

לש

העדוה

ךתורשפאב

רוצעל

תא

החילשה

לש

העדוה

קר

םא

עיפומ

דיל

העדוהה

למס

לש

ןועש

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

81

background image

2

.

ןמס

העדוהה

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

קחמ

.

תגצה

תועדוה

טסקט

תחילשו

הבושת

שופיח

טסקט

ךותב

העדוה

,

ץבוק

ףרוצמ

וא

ףד

טנרטניא

ידכ

שפחל

טסקט

תגצמב

,

אדו

התאש

הפוצ

תגצמב

תגוצתב

טסקט

וא

תגוצתב

טסקט

תיפוקשו

.

1

.

שופיחל

העדוהב

,

ץבוקב

,

ץבוקב

ףרוצמ

וא

ףדב

טנרטניא

,

שקה

לע

שקמה

<

שפח

וא

לע

שפח

ףדב

.

2

.

דלקה

תא

טסקטה

.

3

.

שקה

לע

Enter

.

ידכ

שפחל

רחא

עפומה

אבה

לש

טסקטה

,

שקה

לע

שקמה

<

שפח

תא

אבה

.

תגצה

תועדוה

וקיותש

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

גצה

הייקית

.

3

.

ץחל

לע

הייקית

יהשלכ

.

תקיחמ

תועדוה

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

ידכ

קוחמל

העדוה

,

ןמס

התוא

.

שקה

לע

שקמה

<

קחמ

.

ידכ

קוחמל

ףסוא

לש

תועדוה

תובקוע

,

ןמס

העדוה

.

קזחה

תא

שקמ

Shift

ץוחל

.

חולב

הביקעה

,

קלחה

עבצא

הלעמ

וא

הטמ

.

ררחש

תא

שקמ

Shift

.

שקה

לע

שקמה

<

קחמ

תועדוה

.

ידכ

קוחמל

תא

לכ

תועדוהה

ינפלמ

ךיראת

םיוסמ

,

ןמס

הדש

ךיראת

.

שקה

לע

שקמה

<

קחמ

םיטירפ

םימדוק

<

קחמ

.

הרעה

:

ראוד

ינורטקלא

קחמתש

תועצמאב

טירפתה

'

קחמ

םיטירפ

םימדוק

'

אל

קחמיי

םושייב

ראודה

ינורטקלאה

בשחמבש

רשאכ

עצבתת

תלועפ

ןורתפ

תויושגנתה

אוד

"

ל

.

תקיחמ

הירוטסיה

תעדוהמ

טסקט

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

קוחמל

העדוה

תדדוב

ךותמ

הירוטסיהה

,

ןמס

התוא

.

שקה

לע

שקמה

<

קחמ

העדוה

.

ידכ

קוחמל

תא

לכ

תועדוהה

הירוטסיההמ

ריאשהלו

תא

צה

'

טא

חותפ

,

תעב

הנעמ

העדוהל

,

שקה

לע

שקמה

<

הקנ

החיש

.

ידכ

קוחמל

תא

לכ

תועדוהה

הירוטסיההמ

רוגסלו

תא

צה

'

טא

,

ןמס

העדוה

תמישרב

תועדוה

טסקטה

.

שקה

לע

שקמה

<

קחמ

.

תרימש

ץבוק

הידמ

תעדוהמ

טסקט

1

.

ךותב

תעדוה

טסקט

,

חתפ

ץבוק

ףרוצמ

.

2

.

שקה

לע

שקמה

.

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

82

background image

3

.

ץחל

לע

רומש

>

גוס

הידמ

<

.

4

.

ץחל

לע

רומש

.

רומש

ץבוק

ףרוצמ

לש

שיא

רשק

גוסמ

vCard

העדוהמ

םא

תלביק

ץבוק

ףרוצמ

לש

שיא

רשק

גוסמ

vCard®

העדוהב

,

ןתינ

רומשל

ותוא

ךכ

יטרפש

שיא

רשקה

ופסוותי

תמישרל

ישנא

רשקה

ךלש

.

1

.

העדוהב

,

ןמס

ץבוק

ףרוצמ

לש

שיא

רשק

גוסמ

vCard

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

גצה

ץבוק

ףרוצמ

.

3

.

שקה

לע

שקמה

.

4

.

ץחל

לע

דחא

םיטירפהמ

םיאבה

:

הפסוה

ישנאל

רשקה

ןוכדע

שיא

רשק

עדימ

רושק

העדוה

וא

ץבוק

ףרוצמ

אל

םיעיפומ

וא

םיעיפומ

םיכותח

,

106

תפסוה

תוליעפ

חולל

הנשה

ךותמ

תעדוה

טסקט

1

.

ךותב

תעדוה

טסקט

,

ןמס

ץבוק

ףרוצמ

גוסמ

iCalendar

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

גצה

תוליעפ

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

ףסוה

חולל

הנשה

.

יוניש

הארמה

לש

תועדוה

טסקט

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

טסקט

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תרבעה

תועדוה

טסקט

.

3

.

עטקמב

תויורשפא

תויללכ

תרבעהל

תועדוה

טסקט

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

ןונגס

החיש

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תגצה

תומש

הירוטסיהב

לש

תועדוה

טסקט

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

טסקט

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תרבעה

תועדוה

טסקט

.

3

.

עטקמב

תויורשפא

תויללכ

תרבעהל

תועדוה

טסקט

,

ןמס

תא

הביתה

גצה

תומש

.

4

.

םא

הצרת

תונשל

תא

םש

הגוצתה

,

דלקה

םש

דצל

הדשה

םש

הגוצת

.

םש

הז

עיפוי

קר

הירוטסיהב

לש

תועדוה

טסקטה

,

ךא

אל

תועדוהב

חלשתש

.

5

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

יוניש

ןפוא

תגצה

תועדוהה

תמישרב

תועדוהה

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תגוצת

תועדוה

תולועפו

.

ידכ

תונשל

תא

רדסה

לש

תרוש

אשונה

חלושהו

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

רדס

הגוצת

.

ידכ

תונשל

תא

ןפוא

הדרפהה

לש

תועדוה

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

םידירפמ

.

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

83

background image

3

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תויורשפא

תועדוהב

טסקט

תקספה

תלבק

תועדוה

טסקט

ןמזב

הדידנ

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

טסקט

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תרבעה

תועדוה

טסקט

.

3

.

עטקמב

MMS

,

הדשב

תלבק

הידמיטלומ

הדשבו

רוזחא

יטמוטוא

רחב

תורשפאב

תיב

דבלב

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תמיסח

תועדוה

טסקט

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

טסקט

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תרבעה

תועדוה

טסקט

.

3

.

עטקמב

MMS

עטקמב

ןוניס

תועדוה

,

ןמס

תא

הביתה

החד

תועדוה

תוימינונא

וא

תא

הביתה

החד

תומוסרפ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תרימש

תועדוה

SMS

סיטרכב

ה

-

SIM

םאתהב

קפסל

תוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

תשרלו

תיטוחלאה

,

ןכתיי

אלש

היהת

הכימת

הנוכתב

וז

.

םא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

שמתשמ

סיטרכב

SIM

,

םג

םא

תרדגה

תא

סיטרכ

ה

-

SIM

םוקמכ

ןוסחאה

לש

תועדוה

טסקט

,

ןה

וכישמי

עיפוהל

םושייב

תועדוהה

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תרבעה

תועדוה

טסקט

.

3

.

הדשב

ראשה

תועדוה

סיטרכב

SIM

,

רחב

תורשפאב

ןכ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ידכ

קיספהל

תרימש

תועדוה

טסקט

סיטרכב

ה

-

SIM

,

הדשב

ראשה

תועדוה

סיטרכב

SIM

רחב

תורשפאב

אל

.

םא

ביצת

הדשב

הז

תא

ךרעה

'

אל

,'

תועדוה

טסקטה

וקחמיי

סיטרכמ

ה

-

SIM

.

תרדגה

ךשמ

ןמזה

תרימשל

תועדוה

רישכמב

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תגוצת

תועדוה

תולועפו

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

רפסמ

םימי

תרימשל

תועדוה

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

עדימ

רושק

תועדוה

תומיוסמ

ןניא

תועיפומ

דוע

רישכמב

ילש

,

106

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

84

background image

יוביכ

טסקט

יטמוטוא

רובע

תועדוה

טסקט

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

טסקט

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

עטקמב

תעדוה

SMS

,

רחב

תביתב

ןומיסה

תבשה

טסקט

יטמוטוא

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תרדגה

קרפ

ןמזה

זכרמש

תורישה

הסני

חולשל

תועדוה

טסקט

םא

תחלש

תעדוה

טסקט

ןיאו

תורשפא

ריבעהל

התוא

דיימ

,

זכרמ

תורישה

ךלש

הסני

חולשל

התוא

רחאל

ןכמ

עצביו

תונויסינ

יפל

ךרעה

עבקתש

הדשב

'

תונויסינ

םירזוח

.'

תונימזה

לש

הנוכת

וז

היולת

קפסב

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

טסקט

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תרבעה

תועדוה

טסקט

.

3

.

עטקמב

טסקט

SMS

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

תונויסינ

םירזוח

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תרדגה

גוס

תשרה

תיטוחלאה

תחילשל

תועדוה

טסקט

םאתהב

קפסל

תוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

תשרלו

תיטוחלאה

,

ןכתיי

אלש

היהת

הכימת

הנוכתב

וז

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

טסקט

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תרבעה

תועדוה

טסקט

.

3

.

עטקמב

תעדוה

SMS

,

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

שמתשהל

תשרב

גוסמ

דחא

דבלב

תחילשל

תועדוה

טסקט

,

הדשב

תשר

החילשל

רחב

תורשפאב

Circuit Switched

וא

רחב

תורשפאב

Packet Switched

.

ידכ

שמתשהל

תותשרב

ינשמ

םיגוסה

תחילשל

תועדוה

טסקט

)

ישומיש

דואמ

תעב

הדידנ

,(

הדשב

תשר

החילשל

רחב

תורשפאב

תופידע

ל

-

Circuit Switched

וא

רחב

תורשפאב

תופידע

ל

-

Packet Switched

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

החיתפ

תיטמוטוא

לש

העדוה

השדח

םע

תאצוה

רישכמה

קיתרנהמ

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תגוצת

תועדוה

תולועפו

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

חתפ

תיטמוטוא

העדוה

השדח

םע

תאצוה

רישכמה

קיתרנהמ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תרתסה

ןווחמ

תועדוהה

תושדחה

וא

תועדוהה

אלש

וחתפנ

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תגוצת

תועדוה

תולועפו

.

ידכ

ריתסהל

תא

ןווחמ

העדוהה

השדחה

,

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

גצה

תא

ןווחמ

העדוה

השדח

.

ידכ

ריתסהל

תא

ןווחמ

תועדוה

אלש

וחתפנ

,

הדשב

גצה

רפסמ

תועדוה

רחב

תורשפאב

אלל

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

85

background image

לוטיב

השקבה

העיפומה

ינפל

תקיחמ

העדוה

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תגוצת

תועדוה

תולועפו

.

3

.

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

רשא

הקיחמ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

לוטיב

השקבה

העיפומה

תעב

ןומיס

תועדוה

תועדוהכ

וחתפנש

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תגוצת

תועדוה

תולועפו

.

3

.

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

רשא

ןומיס

םיטירפ

םימדוק

םיחותפכ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

רודיש

ירלולס

תודוא

רודיש

ירלולס

רודיש

ירלולס

דעונ

רשפאל

יקפסל

תוריש

יטוחלא

שמתשהל

תועדוהב

SMS

ידכ

חולשל

וב

-

תינמז

עדימ

לכל

ירישכמ

ה

-

BlackBerry®

רוזאב

יפרגואיג

םיוסמ

.

ןתינ

טולקל

תועדוה

רודיש

ירלולס

תוללוכה

גוס

םיוסמ

לש

עדימ

לע

-

ידי

םושיר

ץורעל

רודיש

ירלולס

קפסמה

תא

ותוא

גוס

עדימ

.

לכ

ץורע

רודיש

ירלולס

חלוש

תועדוה

רודיש

ירלולס

תונוש

.

המגודל

,

ץורע

רודיש

ירלולס

דחא

יושע

חולשל

ןפואב

רידס

תויזחת

גזמ

ריווא

,

דועב

ץורע

רחא

חלוש

תוחוד

העונת

.

תלעפה

רודיש

ירלולס

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךתושרבש

בייח

לועפל

תועצמאב

סיטרכ

SIM

לעו

קפס

תורישה

יטוחלאה

רידגהל

סיטרכב

ה

-

SIM

ץורע

רודיש

ירלולס

וא

קפסל

ךל

יוהיז

ץורעל

רודיש

ירלולס

.

הכימתה

הנוכתב

וז

היולת

קפסב

תורישה

יטוחלאה

תשרבו

תיטוחלאה

הילאש

רבוחמ

רישכמה

ךתושרבש

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

רישכמ

<

תורדגה

תכרעמ

תומדקתמ

<

תורדגה

רודיש

ירלולס

.

3

.

ןמס

תא

הביתה

תוריש

רודיש

ירלולס

.

םא

העיפוה

ךסמב

המישר

הבו

ץורע

רודיש

ירלולס

דחא

וא

רתוי

,

ןמס

תא

הביתה

דצלש

ץורעה

יוצרה

.

םא

אל

ועיפוה

יצורע

רודיש

ירלולס

ךסמב

,

ןמס

תא

הדשה

קיר

.

שקה

לע

שקמה

<

ףסוה

ץורע

.

דלקה

תא

דוק

יוהיזה

תאו

יוניכה

לש

ץורעה

.

ץחל

לע

רושיא

.

4

.

ןמס

תא

הביתה

דילש

הפשה

היוצרה

.

5

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ידכ

לרטנל

תא

רודישה

ירלולסה

,

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

תוריש

רודיש

ירלולס

.

ינפל

תתבשה

רודישה

ירלולסה

,

אדו

קפסש

תורישה

יטוחלאה

וניא

שמתשמ

רודישב

ירלולס

ידכ

להנל

םיתוריש

,

ןוגכ

םיפירעת

םיפדעומ

,

םאתהב

םוקימל

ךלש

.

עדימ

רושק

ינניא

לוכי

ליעפהל

תא

רודישה

ירלולסה

,

107

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

86

background image

תעינמ

הלבק

לש

תועדוה

ץורעמ

רודיש

ירלולס

אדו

קפסש

תורישה

יטוחלאה

וניא

שמתשמ

ץורעב

רודישה

ירלולסה

לוהינל

םיתוריש

,

ןוגכ

םיפירעת

םיפדעומ

,

לע

ךמס

םוקימה

ךלש

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

רישכמ

<

תורדגה

תכרעמ

תומדקתמ

<

תורדגה

רודיש

ירלולס

.

3

.

עטקמב

םיצורע

,

ןמס

תא

ץורע

רודישה

ירלולסה

יוצרה

.

4

.

שקה

לע

שקמה

.

ידכ

רוצעל

תא

תלבק

תועדוהה

ץורעמ

רודישה

ירלולסה

,

ץחל

לע

לרטנ

.

ידכ

קוחמל

תא

ץורע

רודישה

ירלולסה

,

ץחל

לע

קחמ

ץורע

.

יוניש

םש

לש

ץורע

רודיש

ירלולס

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

רישכמ

<

תורדגה

תכרעמ

תומדקתמ

<

תורדגה

רודיש

ירלולס

.

3

.

עטקמב

םיצורע

,

ןמס

תא

ץורע

רודישה

ירלולסה

יוצרה

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רדגה

יוניכ

.

5

.

גוס

םש

רובע

רודיש

ירלולס

.

6

.

ץחל

לע

רושיא

.

7

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.