BlackBerry Bold 9650 - אפשרויות הקלדה

background image

תויורשפא

הדלקה

יוניש

למס

עבטמה

רדגוהש

תרירבכ

לדחמ

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

הדלקה

טלקו

<

תדלקמ

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

חתפמ

עבטמ

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תעינמ

תגצה

ישנא

רשקה

המישרב

העיפומה

ךלהמב

הדלקה

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

הדלקה

טלקו

<

הדלקה

.

3

.

תדלקמל

,

ץחל

לע

תויורשפא

ןונגס

תומדקתמ

.

4

.

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

תומש

.

5

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ךירדמ

שמתשמל

הדלקה

185

background image

תלעפה

ילילצ

םישקמ

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

הדלקה

טלקו

<

תדלקמ

.

3

.

ןמס

תא

הביתה

לילצ

םישקמ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

יוביכ

ילילצ

רודכ

הביקעה

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

הדלקה

טלקו

<

תושיגר

חול

הביקעה

.

3

.

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

לילצ

לש

הלילג

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ידכ

ליעפהל

שדחמ

תא

ילילצ

חול

הביקעה

,

ןמס

תא

הביתה

לילצ

לש

הלילג

.

תרדגה

תושיגרה

לש

חול

הביקעה

ךתורשפאב

רידגהל

תא

ןפוא

הבוגתה

לש

חול

הביקעה

עגמל

ךלש

.

תמר

תושיגר

ההובג

תבייחמ

תוחפ

ץחל

רשאמ

תמר

תושיגר

הכומנ

רתוי

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

הדלקה

טלקו

<

תושיגר

חול

הביקעה

.

3

.

הנש

תא

םיכרעה

הדשב

תושיגר

תיקפוא

הדשבו

תושיגר

תיכנא

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תרדגה

תוריהמ

ןמסה

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

הדלקה

טלקו

<

תדלקמ

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

בצק

םישקמ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

קדוב

תויאה

ןתינ

קודבל

תויא

םא

תפש

הדלקהה

תרדגומה

איה

תחא

תואבהמ

:

תיקלטיא

,

תילגנא

,

סנאקירפא

,

תינמרג

,

תינד

,

תידנלוה

,

תירגנוה

,

תיקרוט

,

תינווי

,

תיגוורונ

,

תידרפס

,

תיברע

,