BlackBerry Bold 9650 - טקסט אוטומטי

background image

תיטמוטוא

לש

םיטירפ

ןולימל

םאתומה

תישיא

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

הדלקה

טלקו

<

הדלקה

.

3

.

תדלקמל

,

ץחל

לע

תויורשפא

ןונגס

תומדקתמ

.

4

.

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

הדלקה

.

5

.

הדשב

ראוד

ינורטקלא

רחב

תורשפאב

לרטונמ

.

6

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

טסקט

יטמוטוא

תודוא

טסקט

יטמוטוא

טסקט

יטמוטוא

דעוימ

ףילחהל

טסקט

יפיצפס

תדלקהש

רשאו

ללוכ

תומושר

טסקט

יטמוטוא

ונעטנש

שארמ

.

םא

תדלקה

טסקט

ותואש

ןתינ

ףילחהל

תמושרב

טסקט

יטמוטוא

,

טסקטה

הנתשמ

רחאל

הציחלה

לע

שקמ

חוור

.

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ללוכ

תומושר

טסקט

יטמוטוא

תונבומ

תונקתמה

תואיגש

תוצופנ

.

המגודל

,

טסקט

יטמוטוא

הנשמ

תא

טסקטה

hte

ךפוהו

ותוא

ל

-

the

.

ןתינ

רוציל

תומושר

טסקט

יטמוטוא

רובע

תואיגש

הדלקה

תוחיכש

וא

רובע

םירוציק

.

המגודל

,

התא

לוכי

רוציל

תמושר

טסקט

יטמוטוא

הפילחמה

תא

רוציקה

ttyl

ב

-

talk to you later

.

תריצי

תמושר

טסקט

יטמוטוא

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

הדלקה

טלקו

<

תפלחה

םילימ

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

שדח

.

4

.

הדשב

ףלחה

תא

,

דלקה

תא

טסקטה

שיש

ףילחהל

.

5

.

הדשב

ב

,

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

דלקה

תא

טסקטה

ףילחמה

.

ידכ

ףיסוהל

תדוקפ

ורקאמ

)

המגודל

,

ךיראתה

יחכונה

וא

העשה

תיחכונה

,(

שקה

לע

שקמה

<

ףסוה

ורקאמ

.

6

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ךירדמ

שמתשמל

הדלקה

188

background image

ידכ

ריאשהל

תא

טסקטה

קוידב

יפכ

תדלקהש

ותוא

,

הדשב

שמתשה

ב

רחב

תורשפאב

תוישיר

יפל

הדלקה

.

ידכ

ףיסוהל

תויתוא

תוישיר

יפל

רשקהה

,

הדשב

שמתשה

ב

רחב

תורשפאב

SmartCase

.

7

.

הביתב

הפש

הנש

תא

הפשה

.

8

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

יוניש

וא

הקיחמ

לש

תמושר

טסקט

יטמוטוא

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

הדלקה

טלקו

<

תפלחה

םילימ

.

3

.

ןמס

תמושר

טסקט

יטמוטוא

.

4

.

שקה

לע

שקמה

.

ידכ

תונשל

תא

תמושר

טסקטה

יטמוטואה

,

ץחל

לע

ךורע

.

הנש

תא

המושרה

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ידכ

קוחמל

תמושר

טסקט

יטמוטוא

,

ץחל

לע

קחמ

.

לוטיב

יוניש

לש

טסקט

יטמוטוא

םא

תנוכת

טסקטה

יטמוטואה

התניש

הלימ

ךניאש

הצור

תונשל

,

ןתינ

לטבל

תא

יונישה

.

ידכ

לטבל

יוניש

עצובש

לע

ידי

תנוכת

טסקטה

יטמוטואה

,

שקה

םיימעפ

לע

.

ירוציק

ךרד

הדלקהל

תונימז

ירוציק

ךרדה

היולת

תפשב

הדלקהה

שומישבש

.

תפסוה

תדוקנ

קוסיפ

ץחל

םיימעפ

לע

שקמ

חוורה

.

תואה

האבה

היהת

תוא

תישיר

.

תפסוה

"

לדורטש

(@) "

וא

הדוקנ

(.)

הדשב

לש

תבותכ

ראוד