BlackBerry Bold 9650 - עצות: פינוי ושימור של שטח אחסון

background image

תויורשפאה

תועדוהב

ראוד

ינורטקלא

,

תומושר

חול

הנש

יצבוקו

הידמ

יושע

עייסל

רומישב

חטש

ןוסחאה

.

תלבקל

תוארוה

תואלמ

,

ץחל

לע

םירושיקה

תחת

עדימ

רושק

הטמל

.

קודב

המכ

חטש

ןוסחא

יונפ

שי

ךל

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

ץחל

לע

רישכמ

<

ןוסחא

.

קחמ

םיצבק

םירתוימ

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

םיצבק

.

רתא

תא

ץבוקה

יוצרה

ןמסו

ותוא

.

שקה

לע

שקמה

<

קחמ

.

קחמ

תיירוטסיה

השילג

הקנו

תא

ןומטמה

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

ןפדפד

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

רובע

עטקמל

הקנ

ינותנ

השילג

.

רצק

תא

ךשמ

ןמזה

ובש

רישכמה

רמוש

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

תומושרו

חול

הנש

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

וא

לע

למסה

חול

הנש

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

קספה

ןסחאל

תועדוה

וחלשנש

רישכמב

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תופדעה

ראוד

ינורטקלא

.

רזחא

קר

תא

קלחה

ןושארה

לש

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

תוכורא

רחבו

םא

דירוהל

דוע

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תגוצת

תועדוה

תולועפו

.

ןסחא

םיצבק

סיטרכב

הידמ

םוקמב

רישכמב

רישכמ

ה

-

BlackBerry

ךמות

יסיטרכב

הידמ

חפנב

לש

דע

GB

32

.

קר

יסיטרכ

הידמ

גוסמ

microSD

םיכמתנ

.

ןטקה

תא

לדוג

תונומתה

התאש

םלצמ

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

המלצמ

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

תרבח

Research In Motion

הצילממ

רוציל

רומשלו

תועיבקב

יצבוק

יוביג

בשחמב

,

דוחייב

ינפל

עוציב

ינוכדע

הנכות

.

תרימש

יצבוק

יוביג

םינכדועמ

בשחמב

לכות

רשפאל

ךל

רזחשל

םינותנ

ויהש

םירומש

רישכמב

הרקמב

לש

ןדבוא

,

הבינג

וא

הלקת

הרומח

.

עדימ

רושק

תגצה

חפנ

חטש

ןוסחאה

יונפה

רישכמב

,

235

הרבעה

,

יוניש

םש

וא

הקיחמ

לש

ץבוק

,

112

תקיחמ

עדימ

ףסאנש

ךלהמב

השילג

,

152

תרדגה

ךשמ

ןמזה

תרימשל

תועדוה

רישכמב

,

69

יוניש

ךשמ

ןמזה

ובש

רישכמה

רמוש

תומושר

חול

הנש

,

164

תקספה

ןוסחא

רישכמב

לש

תועדוה

וחלשנש

בשחמהמ

,

70

תקספה

ןוסחא

בשחמב

לש

תועדוה

וחלשנש

רישכמהמ

,

70

תלבק

עטקמה

ןושארה

דבלב

לש

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

תוכורא

,

68

יוניש

לדוג

תונומתה

תומלוצמה

,

125

חטשה

לש

ןורכיז

םימושייה

רישכמב

ילש

םצמוצמ

,

238

ךירדמ

שמתשמל

ןורכיז

יסיטרכו

הידמ

237

background image

ןורתפ

תויעב

:

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

חטשה

לש

ןורכיז

םימושייה

רישכמב

ילש

םצמוצמ

רשאכ

חטשה

ןימזה

ןורכיזב

םושייה

םצמטצמ

,

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

גיצמ

תבית

וד

-

חיש

הבו

תמישר

םימושייה

תופשהו

ךניאש

הברמ

שמתשהל

םהב

.

בצמב

הזכ

ןתינ

קוחמל

םימושיי

תופשו

התואמ

המישר

.

לוקש

לועפל

םאתהב

תויחנהל

תואבה

:

דפקה

קוחמל

תועדוה

אוד

"

ל

ו

-

MMS

תונשי

,

דוחייב

תועדוה

םע

םיצבק

םיפרוצמ

.

דפקה

קוחמל

ישנא

רשק

רבכש

םיאצמנ

אליממ

סקנפב