BlackBerry Bold 9650 - אפשרויות טלפון

background image

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

המסיס

.

3

.

ןמס

תא

הביתה

רשפא

תוחיש

תואצוי

בצמב

לוענ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ןוימ

ירפסמ

ןופלט

וא

ישנא

רשק

ךסמב

'

ןופלט

'

1

.

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

ינמוי

תוחיש

תומישרו

.

ידכ

ןיימל

תא

ירפסמ

ןופלטה

וא

תא

ישנא

רשקה

יפל

תורידת

שומישה

,

הדשב

תגוצת

ירפסמ

ןופלט

יפל

רחב

תורשפאב

תורידת

שומיש

.

ידכ

ןיימל

תא

ישנא

רשקה

רדסב

יתיבפלא

יפל

םש

שיא

רשק

,

הדשב

תגוצת

ירפסמ

ןופלט

יפל

רחב

תורשפאב

םש

.

ידכ

ןיימל

תא

ירפסמ

ןופלטה

וא

תא

ישנא

רשקה

יפל

םינורחאה

ויהש

שומישב

,

הדשב

תגוצת

ירפסמ

ןופלט

יפל

רחב

תורשפאב

החיש

הנורחא

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

הרתסה

וא

הגצה

לש

רפסמ

ןופלטה

תעב

עוציב

תוחיש

תשרה

תיטוחלאה

הלוכי

ףוקעל

תא

תורשפאה

תרחבש

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תורדגה

תוחיש

תוסנכנ

.

ידכ

ריתסהל

תא

רפסמ

ןופלטה

ךלש

תוחישב

תואצוי

,

הדשב

רתסה

יוהיז

רחב

תורשפאב

דימת

.

ךירדמ

שמתשמל

ןופלט

51

background image

ידכ

גיצהל

תא

רפסמ

ןופלטה

ךלש

תוחישב

תואצוי

,

הדשב

רתסה

יוהיז

רחב

תורשפאב

ףא

םעפ

.

ידכ

רשפאל

תשרל

טילחהל

יתמ

ריתסהל

יתמו

גיצהל

תא

רפסמ

ןופלטה

ךלש

,

הדשב

רתסה

יוהיז

רחב

תורשפאב

פע

"

י

תרדגה

תשרה

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

לוטיב

הלאשה

העיפומה

ינפל

תקיחמ

םיטירפ

ךתורשפאב

לטבל

תא

תעפוה

השקבה

ינפל

תקיחמ

תועדוה

,

ינמוי

תוחיש

,

ישנא

רשק

,

תומושר

חול

הנש

,

תומישמ

,

םירכזמ

וא

תואמסיס

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למס

םושייה

גיצמה

תא

השקבה

ינפל

תקיחמ

םיטירפ

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

םא

שי

ךרוצ

,

ץחל

לע

תויורשפא

תויללכ

.

4

.

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

רשא

הקיחמ

.

5

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

יוניש

ןפוא

הנעמה

תוחישל

וא

ןמויס

תרזעב

קיתרנ

האישנה

1

.

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תורדגה

'

החישב

'.

ידכ

תונעל

תוחישל

ןפואב

יטמוטוא

םע

תאצוה

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

קיתרנמ

האישנה

,

הדשב

הנעמ

יטמוטוא

רחב

תורשפאב

האצוה

קיתרנמ

האישנ

.

ידכ

קיספהל

תא

הנעמה

יטמוטואה

תוחישל

םע

תאצוה

רישכמה

קיתרנהמ

,

הדשב

הנעמ

יטמוטוא

רחב

תורשפאב

ףא

םעפ

.

ידכ

םייסל

תוחיש

ןפואב

יטמוטוא

םע

תסנכה

רישכמה

קיתרנל

האישנה

,

הדשב

םויס

תוחיש

יטמוטוא

רחב

תורשפאב

הסנכה

קיתרנל

האישנ

.

ידכ

קיספהל

תא

םויס

תוחיש

ןפואב

יטמוטוא

םע

תסנכה

רישכמה

קיתרנל

האישנה

,

הדשב

םויס

תוחיש

יטמוטוא

רחב

תורשפאב

ףא

םעפ

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

סופיא

ןועש

רצע

לש

החיש

ןועש

רצע

לש

תוחיש

קפסמ

הכרעה

לש

ךשמ

תוחישה

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

ךשמה

קיודמה

לש

החיש

,

הנפ

קפסל

יתוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

סוטטס

<

החיש

הנורחא

וא

רפסמ

תוחיש

ללוכ

<

הקנ

ןועש

רצע

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תודוא

הכימתה

ב

-

TTY

תעב

תלעפה

הכימתה

ב

-

TTY

רוביחו

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

רישכמל

TTY

,

לעופה

תוריהמב

לש

45.45

תויביס

היינשל

,

ןתינ

עצבל

תוחיש

לבקלו

תוחיש

ירישכממ

TTY

.

רישכמ

ה

-

BlackBerry

ןנכותמ

רימהל

תא

תוחישה

תוסנכנה

טסקטל

ךתורשפאבש

אורקל

רישכמב

ה

-

TTY

.

ךירדמ

שמתשמל

ןופלט

52

background image

םא

ןקתה

ה

-

TTY

ךלש

דעוימ

שומישל

םע

עקש

תוינזוא

לש

2.5

מ

"

מ

,

ךילע

שמתשהל

םאתמב

ידכ

רבחל

תא

ןקתה

ה

-

TTY

רישכמל

ה

-

BlackBerry

.

ידכ

גישהל

םאתמ

רשואש

לע

ידי

Research In Motion

שומישל

םע

רישכמ

ה

-

BlackBerry

ךלש

,

רקב

ב

-

www.shopblackberry.com

.

תלעפה

הכימתה

ב

-

TTY

1

.

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<