BlackBerry Bold 9650 - עוצמת קול

background image

תונתשהל

םאתהב

םוקימל

,

ןכתייו

תוחישש

םוריח

ומסחיי

וא

וענמיי

,

האצותכ

תויעבמ

תשרב

,

תויעב

תויתביבס

וא

תוערפה

.

םא

רישכמה

רבוחמ

לא

תשר

CDMA

,

אוה

סנכיי

בצמל

'

תורשקתה

הרזח

םוריחב

'

המויסב

לש

החיש

דקומל

םוריח

.

בצמ

הז

רשפאמ

ליעפמל

רשקתהל

ךילא

הרזחב

וא

רתאל

תא

ךמוקימ

רעושמה

.

םאתהב

קפסל

תורישה

ךלש

,

בצמ

תורשקתה

תרזוח

םוריחב

ליעפ

ךשמב

שמח

תוקד

,

וא

דע

להנתש

החיש

הניאש

תחיש

םוריח

.

בצמב

'

תורשקתה

הרזח

םוריחב

,'

אל

ןתינ

חולשל

לבקלו

תועדוה

וא

שולגל

טנרטניאב

.

םא

רישכמה

ךתושרבש

ךמות

ב

-

GPS

תעציבו

תחיש

םוריח

,

ןכתיי

םדקומש

םוריחה

לכוי

רזעיהל

תייגולונכטב

GPS

ידכ

רתאל

תא

ךמוקימ

רעושמה

.

עוציב

תחיש

םוריח

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

בצמב

אל

לוענ

לש

תדלקמה

וא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

,

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

דלקה

תא

רפסמ

םוריחה

.

שקה

לע

שקמה

םא

רישכמה

לוענ

,

שקה

לע

שקמה

<

םוריח

.

שקה

לע

שקמה

םא

תדלקמה

הלוענ

,

שקה

לע

שקמה

קלחב

ןוילעה

לש

רישכמה

.

שקה

לע

שקמה

דלקה

תא

רפסמ

םוריחה

.

שקה

לע

שקמה

תמצוע

לוק

ןונווכ

תמצוע

לוקה

ידכ

ריבגהל

תא

תמצוע

לוקה

,

שקה

לע

שקמה

תמצוע

לוק

תרבגומ

דצב

ןימי

לש

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

.

ידכ

שילחהל

תא

תמצוע

לוקה

,

שקה

לע

שקמה

תמצוע

לוק

תשלחומ

דצב

ןימי

לש

רישכמה

.

ךירדמ

שמתשמל

ןופלט

41

background image

ידכ

קיתשהל

תא

לוקה

,

שקה

לע

שקמה

קלחב

ןוילעה

לש

רישכמה

.

ידכ

לטבל

תא

הקתשהה

,

שקה

בוש

לע

שקמה

.

רשאכ

שיקת

לע

שקמה

ךלהמב

החיש

,

רישכמה

קיתשי

תא

החישה

ךכ

לכותש

עומשל

תא

םישנאה

םירחאה

החישב

,

לבא

םה

אל

ולכוי

עומשל

ךתוא

.

עדימ

רושק

תקתשה

החיש

,

39

תרבגה

תמצוע

לוקה

תרזעב

תנוכת

תרבגה

תמצוע

לוקה

,

119

רופיש

תוכיא

לוקה

יצבוקב

הידמ

,

119

יוניש

תמצוע

לוקה

תרדגומה

תרירבכ

לדחמ

תוחישל

ךתורשפאב

ריבגהל

וא

שילחהל

תא

תמצוע

לוקה

תרדגומה

תרירבכ

לדגמ

תוחישל

.

תמצוע

לוקה

תרבוג

לככ

זוחאש

תמצוע

לוקה

הובג

רתוי

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תורדגה

תוחיש

תוסנכנ

.

3

.

רדגה

תא

הדשה

תרירב

לדחמ