BlackBerry Bold 9650 - קיצורי דרך לטלפון

background image

תויורשפא

<

TTY

.

3

.

הדשב

בצמ

TTY

,

רחב

תורשפאב

ןכ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ןווחמ

TTY

עיפוי

רוזאב

םירוביחה

שארב

ךסמ

תיבה

.

ידכ

לטבל

תא

הכימתה

בצמב

TTY

,

הדשב

בצמ

TTY

רחב

תורשפאב

אל

.

ירוציק

ךרד

ןופלטל

תונימז

ירוציק

ךרדה

היולת

תפשב

הדלקהה

שומישבש

.

יוניש

לוצלצה

ךסממ

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

שקה

לע

שקמה

<

םילוצלצ

לש

ןופלטה

.

תקידב

תועדוהה

תוילוקה

ץחל

הציחל

הכורא

לע

1

.

תרדגה

גויח

ריהמ

לא

שיא

רשק

ךסמב

תיבה

וא

םושייב

ןופלטה

,

ץחל

הציחל

הכורא

לע

שקמה

ךנוצרבש

תוצקהל

גויחל

ריהמ

.

תפסוה

החולש

רפסמל

ןופלט

שקה

לע

שקמה

Alt

לעו

X

.

דלקה

תא

רפסמ

החולשה

.

תדלקה

תוא

הדשב

רפסמ

ןופלט

שקה

לע

שקמה

Alt

לעו

שקמ

תואה

.

תפסוה

ןמיס

סולפ

(+)

ךלהמב

הדלקה

לש

רפסמ

ןופלט

שקה

לע

O

הלעפה

וא

יוביכ

לש

לוקמרה

ךלהמב

החיש

שקה

לע

שקמה

תדלקמב

.

תקספה

הנזאהה

החישל

תרזעב

היינזוא

תיטוחלא

שקה

לע

שקמה

תדלקמב

.

יוניש

רפסמ

ןופלטה

ליעפה

ךסממ

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

ץחל

לע

רפסמ

ןופלטה

ךלש

קלחב

ןוילעה

לש

ךסמה

.

ץחל

לע

רפסמ

ןופלט

.

ךירדמ

שמתשמל

ןופלט

53

background image

ןורתפ

תויעב

:

ןופלט

ינניא

לוכי

עצבל

תוחיש

וא

לבקל

תוחיש

הסנ

עצבל

תא

תולועפה

תואבה

:

אדו

יכ

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךתושרבש

רבוחמ

תשרל

תיטוחלאה

.

אדו

תינכותש

תורישה

יטוחלאה

ךלש

תללוכ

יתוריש

ןופלט

וא

לוק

.

םא

ךניא

לוכי

עצבל

תוחיש

גויחהו

עובקה

לעפומ

,

אדו

רפסמש

ןופלטה

לש

שיא

רשקה

ךלש

עיפומ

תמישרב

גויחה

עובקה

.

ןיפולחל

,

תבשה

תא

גויחה

עובקה

.

םא

תרבע

ץראל

תרחא

אלו

תיניש

תא

תויורשפא

גויחה

םכחה

ךלש

,

שקה

תא

רפסמ

ןופלטה

אלמה

לש

שיא

רשקה

ךלש

,

ללוכ

דוק

הנידמה

דוקו

רוזאה

.

םא

ךניא

לבקמ

תוחיש

,

אדו

תונוכתש

תמיסח

תוחישה

תרבעהו

תוחישה

תותבשומ

.

ןכתיי

רישכמהש

וא

סיטרכ

ה

-

SIM

ךתושרבש

םיכמות

רתויב

רפסממ

ןופלט

דחא

,

םג

םא

לעופב

שי

ךל

דחא

דבלב

.

אדו

רפסמש

ןופלטה

ךלש

רדגוה

רפסמכ

ןופלטה

ליעפה

.

םא

ךתושרב

רתוי

רפסממ

ןופלט

דחא

ךיושש

רישכמל

,

אדו

רפסמש

ןופלטה

ךנוצרבש

עצבל

ונממ

לבקלו

וילא

תוחיש

רדגוה

רפסמכ

ןופלטה

ליעפה

ךלש

.

עדימ

רושק

גויח

עובק

גויחו

םכח

,

46

החיש

הניתממ

,

תרבעה

תוחיש

,

תמיסחו

תוחיש

,

44

תפלחה

רפסמ

ןופלטה

ליעפה

,

51

רפסמ

ןופלטה

ילש

עיפומ

כ

'

אל

רכומ

'

םושייב

ןופלטה

םא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

שמתשמ

סיטרכב

SIM

,

הסנ

תונשל

תא

רפסמ

ןופלטה

סיטרכב

-

SIM

ידכ

תונשל

תא

ןפואה

ובש

אוה

עיפומ

םושייב

ןופלטה

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה