BlackBerry Bold 9650 - שיחות ועידה

background image

יטוחלאה

ךלש

.

םא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךתושרבש

רבוחמ

תשרל

CDMA

,

אל

לכות

ףרצל

רתוי

ינשמ

ישנא

רשק

תחישל

הדיעו

.

1

.

ךלהמב

החיש

,

שקה

לע

שקמה

<

ףסוה

ףתתשמ

.

2

.

דלקה

רפסמ

ןופלט

וא

ןמס

שיא

רשק

.

3

.

שקה

לע

שקמה

.

4

.

ךלהמב

החישה

השדחה

,

שקה

לע

שקמה

ידכ

ףרצל

תא

שיא

רשקה

ןושארה

תחישל

הדיעווה

.

5

.

ידכ

ףרצל

שיא

רשק

ףסונ

החישל

,

רוזח

לע

םיבלש

1

דע

4

.

עדימ

רושק

תרבעה

החיש

הנתמהל

,

39

תריצי

רושיק

רפסמל

ןופלט

רובע

תחיש

הדיעו

1

.

דלקה

רפסמ

ןופלט

רובע

רשגה

תחישל

הדיעווה

.

2

.

דלקה

X

תאו

דוק

השיגה

.

לוהינ

החיש

תיטרפ

םע

שיא

רשק

ךלהמב

תחיש

הדיעו

לכות

עצבל

המישמ

וז

קר

םא

רוצית

תא

תחיש

הדיעווה

לע

ידי

ףוריצ

תוחיש

וז

וזל

,

ךא

אל

לע

ידי

תריצי

תשיגפ

תחיש

הדיעו

חולב

הנשה

.

1

.

ךלהמב

תחיש

הדיעו

,

שקה

לע

שקמה

<

לצפ

החיש

.

2

.

ץחל

לע

שיא

רשק

.

ידכ

רוזחל

החישל

הדיעווה

,

שקה

לע

שקמה

<

ףרטצה

.

קותינ

שיא

רשק

תחישמ

הדיעו

לכות

עצבל

המישמ

וז

קר

םא

רוצית

תא

תחיש

הדיעווה

לע

ידי

ףוריצ

תוחיש

וז

וזל

,

ךא

אל

לע

ידי

תריצי

תשיגפ

תחיש

הדיעו

חולב

הנשה

.

ךירדמ

שמתשמל

ןופלט

48

background image

1

.

ךלהמב

תחיש

הדיעו

,

שקה

לע

שקמה

<

לוטיב

החיש

.

2

.

ץחל

לע

שיא

רשק

.

האיצי

תחישמ

הדיעו

לכות

עצבל

המישמ

וז

קר

םא

רוצית

תא

תחיש

הדיעווה

לע

ידי

ףוריצ

תוחיש

וז

וזל

,

ךא

אל

לע

ידי

תריצי

תשיגפ

תחיש

הדיעו

חולב

הנשה

.

רשאכ

התא

םזוי

תחיש

הדיעו

,

ךתורשפאב

תאצל

תחישמ

הדיעווה

איהו

ךשמית

ךידעלב

.

םאתהב

קפסל

יתוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

ךלש

,

ןכתיי

אלש

היהת

הכימת

הנוכתב

וז

.

ךלהמב

תחיש

הדיעו

,

שקה

לע

שקמה

<

הרבעה

וא

תותיא

ינמוי

תוחיש

תודוא

ינמוי

תוחישה

ינמוי

תוחישה

םיעיפומ

םושייב

ןופלטה

םיגיצמו

תא

בצמ

תוחישה