BlackBerry Bold 9650 - פגישות

background image

תועשבו

םיעובק

.

ןומזת

תוארתה

חולב

הנשה

אל

הנשמ

תא

הארתהה

הליגרה

םושייב

ןועשה

.

רחאמ

תורדגהש

לילצ

הארתהה

תופתושמ

תוארתהל

חולב

הנשה

םושייו

ןועשה

,

םייוניש

תורדגהב

לילצ

הארתהה

ועיפשי

לע

תוארתהה

ינשב

םימושייה

דחאכ

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

חול

הנש

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

הארתה

השדח

.

3

.

דלקה

תא

יטרפ

הארתהה

.

4

.

םא

התא

ןיינועמ

הארתהב

תרזוח

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

עפומ

רזוח

.

5

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תפלחה

תוחול

הנש

םא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךיושמ

תונובשחל

ראוד

ינורטקלא

םיבורמ

,

ןכתיי

שיש

ךל

תוחול

הנש

םיבורמ

רישכמב

.

םא

שי

ךל

תוחול

הנש

םיבורמ

רישכמב

,

ךתורשפאב

ןמזתל

להנלו

תויוליעפ

תושיגפו

לכב

חול

הנש

.

עדימל

ףסונ

,

הנפ

לא

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

חול

הנש

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

רחב

חול

הנש

.

3

.

ץחל

לע

חול

הנש

והשלכ

.

תושיגפ

ןומזת

השיגפ

וא

תוליעפ

ידכ

ןימזהל

םיפתתשמ

השיגפל

,

ןובשח

אודה

"

ל

ךלש

הדובעב

בייח

שמתשהל

ב

-

BlackBerry® Enterprise Server

ךמותה

הנוכתב

וז

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

חול

הנש

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תוליעפ

השדח

.

3

.

דלקה

תא

יטרפ

השיגפה

וא

תוליעפה

.

ידכ

ןימזהל

ףתתשמ

השיגפל

,

שקה

לע

שקמה

<

ןמזה

ףתתשמ

.

ץחל

לע

ףתתשמ

והשלכ

.

4

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

חולשל

תא

הנמזהה

השיגפל

םיפתתשמל

תנמזהש

,

שקה

לע

שקמה

<

חלש

.

ידכ

רומשל

תוליעפ

,

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

עדימ

רושק

יוביכ

רישכמה

,

233

יוביכ

רישכמה

,

233

ןיא

יתורשפאב

ןנכתל

תושיגפ

תוערתשמה

לע

ינפ

רפסמ

םימי

,

165

ןיא

יתורשפאב

רידגהל

רפסמ

תודש

תעב

ןונכת

תושיגפ

,

166

ךירדמ

שמתשמל

חול

הנש

158

background image

תקיחמ

תוליעפ

,

השיגפ

וא

הארתה

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

חול

הנש

.

2

.

ןמס

תוליעפ

,

השיגפ

וא

הארתה

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

קחמ

.

הבוגת

הנמזהל

השיגפל

1

.

ךותב

הנמזה

השיגפל

,

שקה

לע

.

2

.

ץחל

לע

לבק

,

אל

יפוס

וא

החד

.

3

.

םא

תיחד

תנמזה

השיגפ

הלצאוהש

,

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

תוחדל

תא

השיגפה

,

ץחל

לע

החד

.

ידכ

ליצאהל

תא

השיגפה

הרזחב

חלושל

ידכ

אוהש

לכוי

ליצאהל

התוא

שדחמ

,

ץחל

לע

הלצאה

.

4

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

חולשל

הבוגת

ילבמ

ףיסוהל

הרעה

,

ץחל

לע

חלש

הבוגת

.

ידכ

ףיסוהל

ךתבוגתל

הרעה

,

ץחל

לע

ףסוה

תורעה

.

דלקה

הבוגת

.

שקה

לע

שקמה

<

חלש

.

הרעה

:

םא

קחמת

הנמזה

השיגפל

םושייב

תועדוהה

ינפל

תיחדש

וא

תלביק

התוא

,

השיגפה

קחמית

םושיימ

ראודה

ינורטקלאה

בשחמב

.

תגצה

חול

הנשה

ךות

ידכ

הבוגת

השיגפל

ךותב

הנמזה

השיגפל

,

שקה

לע

<

גצה

חול

הנש

.

ידכ

רוזחל

הנמזהל

השיגפל

,

שקה

לע

.

תקידב

תונימזה

לש

יפתתשמ

השיגפ

עוציבל

המישמ

וז

,

ןובשח

ראודה

ינורטקלאה

ךלש

בייח

שמתשהל

ב

-

BlackBerry® Enterprise Server

ךמותש

הנוכתב

וז

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

הנפ

להנמל

תכרעמה

.

ךתורשפאב

קודבל

קר

תא

תונימזה

לש

יפתתשמ

השיגפה

ןוגראב

ךלש

.

השיגפב

וא

הנמזהב

השיגפל

,

תחתמ

המישרל

לש

יפתתשמ

השיגפה

,

ץחל

לע

גצה

תונימז

.

םא

התא

אוה

ןגראמ

השיגפה

ךנוצרבו

רוחבל

תא

דעומה

אבה

ובש

לכ

םיפתתשמה

םייונפ

,

ץחל

לע

דעומה

יונפה

אבה

.

ידכ

גיצהל

תא

תמישר

ינותנ

סוטטסה

םיכיושמה

תודומעל

תוינועבצה

ךסמבש

)

המגודל

' ,

אל

יונפ

'

וא

'

אל

יפוס

,('

שקה

לע

שקמה

<

גצה

ארקמ

.

יוניש

תמישר

םיפתתשמה

השיגפב

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

ךילע

תויהל

ןגראמ

השיגפה

.

1

.

ךותב

השיגפ

,

הדשב

לבקתה

וא

החדנ

,

ןמס

שיא

רשק

.

2

.

שקה

לע

שקמה

.

ךירדמ

שמתשמל

חול

הנש

159

background image

3

.

ץחל

לע

ןמזה

ףתתשמ

,

הנש

ףתתשמ

,

וא

רסה

ףתתשמ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תרבעה

הנמזה

השיגפל

עוציבל

המישמ

וז

,

ןובשח

אודה

"

ל

ךלש

בייח

שמתשהל

ב

-

BlackBerry® Internet Service

וא

ב

-

BlackBerry® Enterprise Server

םיכמותש

הנוכתב

וז

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

רוצ

רשק

םע

קפס

יתוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

ךלש

וא

םע

להנמ

תכרעמה

.

םא

ןיא

ךל

תורשפא

ריבעהל

הנמזה

השיגפל

,

ןכתיי

לכותש

,

הלועפכ

תיפולח

,

ליצאהל

הנמזה

השיגפל

.

ךותב

השיגפ

וא

הנמזה

השיגפל

,

שקה

לע

שקמה

<

רבעה

.

הרעה

:

םא

ריבעת

הנמזה

השיגפל

םשב

ןגראמ

השיגפה

,

קר

ןגראמ

השיגפה

לבקי

תא

תבוגת

ןעמנה

.

תלצאה

הנמזה

השיגפל

ידכ

עצבל

המישמ

וז

ךילע

שמתשהל

ב

-

IBM® Lotus Notes®

ךיישלו

תא

ןובשח

אודה

"

ל

ךלש

הסרגל

לש

BlackBerry® Enterprise

Server

תכמותה

הנוכתב

וז

.

םא

ןיא

ךל

תורשפא

ליצאהל

הנמזה

השיגפל

,

ןכתיי

לכותש

,

הלועפכ

תיפולח

,

ריבעהל

ןעמנל

הנמזה

השיגפל

.

ןכתיי

תורשפאהש

ליצאהל

הנמזה

השיגפל

אל

היהת

הנימז

םא

ןגראמ

השיגפה

תיבשה

תא

תורשפאה

ליצאהל

תושיגפ

.

1

.

ךותב

הנמזה

השיגפל

,

שקה

לע

<

רבעה

גיצנל

.

2

.

ץחל

לע

שיא

רשק

.

ידכ

חולשל

הבוגת

ילבמ

ףיסוהל

הרעה

,

ץחל

לע

חלש

הבוגת

.

ידכ

ףיסוהל

ךתבוגתל

תורעה

,

ץחל

לע

ףסוה

תורעה

.

דלקה

הבוגת

.

שקה

לע

שקמה

<

חלש

.

תחילש

אוד

"

ל

לא

לכ

יפתתשמ

השיגפה

השיגפב

,

הנמזה

השיגפל

,

וא

הבוגת

השיגפל

,

שקה

לע

שקמה

<

חלש

ראודב

ינורטקלא

לכל