BlackBerry Bold 9650 - מצלמה

background image

תטלקה

ואידיווה

תיהשומ

.

עדימ

רושק

םוליצ

הנומת

,

125

תלעפה

תרואת

ואדיו

יאנתב

הרואת

השלח

,

תרואת

ואדיו

הלוכי

רפשל

תא

תוכיא

ינוטרס

ואדיווה

התאש

םלצמ

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

הידמ

<

למסה

תמלצמ

ואדיו

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

הדשב

תרואת

ואדיו

רחב

תורשפאב

לעפומ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

יוניש

לדוגה

תינבתהו

לש

ץבוק

ואדיו

לככ

ןוטרסש

ואדיווה

לודג

רתוי

,

ךכ

אוה

בייחמ

חטש

ןוסחא

לודג

רתוי

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

הידמ

<

למסה

תמלצמ

ואדיו

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

הנש

תא

הדשה

תינבת

ואדיו

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

עדימ

רושק

תגצה

םינייפאמה

לש

ץבוק

הידמ

,

120

יוניש

םוקימ

ןוסחאה

לש

ינוטרס

ואדיו

תמליצש

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

הידמ

<

למסה

תמלצמ

ואדיו

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

הנש

תא

הדשה

הייקית

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

המלצמ

םאתהב

רישכמל

ה

-

BlackBerry®

ךתושרבש

,

ןכתיי

תנוכתש

המלצמה

וא

תמלצמ

ואידיווה

הניא

תכמתנ

,

וא

תודחאש

תונוכתמ

המלצמה

וא

תמלצמ

ואידיווה

ןניא

תונימז

.

ךירדמ

שמתשמל

הידמ

124

background image

םוליצ

הנומת

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

המלצמ

.

2

.

םא

תלעפה

תא

םוזה

ילטיגידה

,

חולב

הביקעה

,

קלחה

תא

ךעבצא

הלעמ

וא

הטמ

ידכ

לידגהל

וא

ןיטקהל

תא

תגוצת

הנומתה

.

3

.

שקה

לע

שקמ

תוחונה

ינמיה

.

הנומתה

תרמשנ

הייקיתב

'

תונומת

המלצמ

'

םושייבש

'

תונומת

.'

ידכ

חותפל

תא

הנומתה

,

ץחל

לע

הגוצתה

המידקמה

לש

הנומתה

תיתחתב

ךסמה

.

עדימ

רושק

תטלקה

ואדיו

,

124

יוניש

תרדגה

קזבמה

תונומתל

התאש

םלצמ

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

המלצמ

.

2

.

ידכ

רובעל

ןיב

תורדגה

קזבמ

תונוש

,

ץחל

לע

למס

קזבמה

תיתחתב

ךסמה

.

רשאכ

הבכת

תא

המלצמה

,

תרדגה

קזבמה

רמשית

.

יוניש

בצמ

הנצסה

המלצמב

ןתינ

תונשל

תא

בצמ

הנצסה

המלצמב

ידכ

םיאתהל

תא

תורדגהה

הרוצב

תיבטימ

תוביבסל

םוליצ

תונוש

.

המלצמב

ןתינ

אוצמל

םירואית

לש

יבצמ

הנצסה

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

המלצמ

.

2

.

ידכ

תונשל

תא

בצמ

הנצסה

המלצמב

,

ץחל

לע

למס

בצמ

הנצסה

תיתחתב

ךסמה

.

3

.

רחב

בצמ

הנצס

.

רשאכ

הבכת

תא

המלצמה

,

בצמ

הנצסה

רמשיי

.

יוניש

לדוג

תונומתה

תומלוצמה

לככ

הנומתהש

הלודג

רתוי

,

איה

תכרוצ

רתוי

חטש

ןוסחא

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

המלצמ

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

לדוג

הנומת

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

עדימ

רושק

תגצה

םינייפאמה

לש

ץבוק

הידמ

,

120

תפסוה

גוית

יפרגואיג

תונומתל

התאש

םלצמ

תורשפא

גויתה

יפרגואיגה

המלצמב

תדעתמ

תא

םיטרפה

םייפרגואיגה

לש

םוקימה

ובש

המלוצ

הנומתה

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

המלצמ

.

2

.

ץחל

לע

למס

גויתה

יפרגואיגה

תיתחתב

ךסמה

.

ךירדמ

שמתשמל

הידמ

125

background image

ןתינ

גיצהל

תא

יטרפ

גויתה

יפרגואיגה

םינייפאמב

לש

ץבוק

הנומתה

.

יוניש

תרדגה

דוקימה

יטמוטואה

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

המלצמ

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

דוקימ

יטמוטוא

.

םוליצל

םיאשונ

םיממוד

,

ץחל

לע

םוליצ

דדוב

.

םוליצל

םיאשונ

העונתב

,

ץחל

לע

ףיצר

.

ידכ

תובכל

תא

דוקימה

יטמוטואה

,

ץחל

לע

לרטונמ

.

יוביכ

םוזה

ילטיגידה

לש

המלצמה

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

המלצמ

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

םוז

ילטיגיד

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תתחפה

שוטשטה

עיפומש

תונומתב

התאש

םלצמ

תורשפא

בוציי

הנומתה

תעייסמ

תיחפהל

תא

שוטשטה

םרגנש

בקע

תוזוזת

תולק

לש

המלצמה

תעב

םוליצ

הנומתה

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

המלצמ

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

בוציי

הנומת

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

יוניש

ךשמ

הריקסה

לש

תונומת

ומלוצש

ךתורשפאב

רידגהל

המכ

ןמז

גצות

הנומתה

ךסמב

רחאל

םוליצה

,

וא

לרטנל

תורשפא

וז

,

ידכ

לכותש

םלצל

הנומת

תפסונ

דימ

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

המלצמ

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

ידכ

תונשל

תא

ךשמ

הריקסה

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

תריקס

תונומת

קרפל

ןמזה

יוצרה

.

ידכ

עובקל

הנומתהש

גצות

רחאל

םוליצה

דע

ץחלתש

לע

שקמה

הנש

תא

ךרעה

הדשב

תריקס

תונומת

ל

ןתמה

.

ידכ

עונמל

הגצה

לש

הנומתה

רחאל

םוליצה

,

הדשב

תריקס

תונומת

רחב

תורשפאב

לרטונמ

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

יוניש

יותיעה

ובש

המלצמה

הגיצמ

הארתה

יבגל

רפסמ

תונומתה

ורתונש

רשאכ

חטש

ןוסחא

תונומתה

דרוי

תחתמ

רפסמל

םיוסמ

,

העיפומ

הארתה

.

ןתינ

תוארל

תא

רפסמ

תונומתה

תורתונה

עטקמב

'

ןוסחא

'

ךסמבש

'

תויורשפא

.'

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

המלצמ

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

ךירדמ

שמתשמל

הידמ

126

background image

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

ערתה

רשאכ

רפסמ

תונומתה

תורתונה

דרוי

ל

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

יוניש

םוקימ

ןוסחאה

לש

תונומת