BlackBerry Bold 9650 - התאמת המכשיר לצרכיך

background image

תויורשפא

ידכ

םיאתהל

תישיא

תא

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

רוצילו

ירוביח

תשר

,

ומכ

לשמל

ירוביח

Bluetooth®

.

ךתורשפאב

םג

רידגהל

תובותכ

אוד

"

ל

תונובשחו

תותשרב

תויתרבח

.

םושיי

הנקתהה

רומא

עיפוהל

תיטמוטוא

הלעפהב

הנושארה

לש

רישכמה

.

1

.

םא

םושיי

הנקתהה

וניא

עיפומ

תיטמוטוא

,

רובע

לא

ךסמ

תיבה

וא

לא

הייקית

ץחלו

םש

לע

למס

הנקתהה

.

2

.

ץחל

לע

עטקמ

ידכ

תונשל

תויורשפא

וא

רובעל

לע

הרדס

הרצק

לש

תויחנה

ועייסיש

ךל

רידגהל

תא

תויורשפאה

.

תמאתה

רישכמה

ךיכרצל

םאתה

תא

ןופלטה

םכחה

BlackBerry®

ךיכרצל

לע

ידי

תפסוה

םימושיי

,

תרבעה

םיצבקה

המאתהו

תישיא

לש

תורדגה

.

ךסמ

תיבה

תפלחה

תכרע

אשונ

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

הגוצת

<

תגוצת

ךסמ

.

3

.

עטקמב

תכרע

אשונ

,

ץחל

לע

תכרע

אשונ

.

4

.

ץחל

לע

לעפה

.

ידכ

קוחמל

תכרע

אשונ

,

ץחל

לע

תכרע

אשונה

.

ץחל

לע

קחמ

.

עדימ

רושק

הגוצתה

ילש

התנתשה

,

198

שומיש

הנומתב

טפטכ

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

הידמ

<

למסה

תונומת

.

2

.

רתא

תא

הנומתה

היוצרה

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

רדגה

טפטכ

.

עדימ

רושק

הגוצתה

ילש

התנתשה

,

198

תרבעה

למס

םושיי

1

.

ךסמב

תיבה

וא

תייקיתב

םושיי

,

ןמס

למס

םושיי

.

2

.

שקה

לע

שקמה

טירפת

.

3

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ךירדמ

שמתשמל

הרזע

הריהמ

24

background image

תרבעהל

למס

םושייה

םוקמל

רחא

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

רבעה

.

חולב

הביקעה

,

קלחה

תא

עבצאה

םוקימל

שדחה

.

ץחל

לע

חול

הביקעה

.

ידכ

סינכהל

תא

למס

םושייה

ךותל

תייקית

םימושיי

,

ץחל

לע

רבעה

הייקיתל

.

ץחל

לע

תייקית

םימושיי

.

ידכ

איצוהל

תא

למס

םושייה

ךותמ

תייקית

םימושיי

,

ץחל

לע

רבעה

הייקיתל

.

ץחל

לע

ףד

תיבה

וא

לע

תייקית

םימושיי

.

הפסוה

,

יוניש

וא

הקיחמ

לש

הייקית

ךסמב

תיבה

ךסמב

תיבה

,

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

ףיסוהל

הייקית

,

שקה

לע

<

ףסוה

הייקית

.

דלקה

םש

רובע

הייקיתה

.

ידכ

תונשל

תא

ןונגס

למס

הייקיתה

,

ץחל

לע

למס

הייקיתה

.

ץחל

לע

ןונגסה

יוצרה

למסל

הייקיתה

.

ץחל

לע

ףסוה

.

ידכ

תונשל

הייקית

,

ןמס

התוא

.

שקה

לע

שקמה

<

ךורע

הייקית

.

הנש

תא

םש

הייקיתה

וא

תא

ןונגסה

לש

למס

הייקיתה

.

ץחל

לע

רומש

.

ידכ

קוחמל

הייקית

,

ןמס

התוא

.

שקה

לע

שקמה

<

קחמ

.

שופיח

וא

הרתסה

לש

למס

םושיי

ןכתיי

אלש

לכות

ריתסהל

ילמס

םימושיי

םימיוסמ

;

רבדה

יולת

תכרעב

אשונה

תרחבש

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

גיצהל

תא

לכ

ילמס

םימושייה

,

שקה

לע

שקמה

<

לוכה

.

ידכ

ריתסהל

למס

לש

םושיי

םיוסמ

,

ןמס

תא

למסה

יוצרה

.

שקה

לע

שקמה

<

רתסה

.

ידכ

גיצהל

תא

לכ

ילמס

םימושייה

ורתסוהש

,

שקה

לע

שקמה

<

גצה

לוכה

.

ידכ

קיספהל

תא

הרתסהה

לש

למס

םושיי

םיוסמ

,

ןמס

תא

למסה

יוצרה

.

שקה

לע

שקמה

<

רתסה

.

רחאל

הלועפ

וז

,

ןמיס

תרוקיבה

דילש

הדשה

'

רתסה

'

רומא

םלעיהל

.

עדימ

רושק

הגוצתה

ילש

התנתשה

,

198

תפסוה

רוציק

ךרד

ךסמל

תיבה

וא

תגוצתל

םיפדעומה

ךתורשפאב

ףיסוהל

רוציק

ךרד

ידכ

תונהיל

השיגמ

הריהמ

םיטירפל

ומכ

ירתא

טנרטניא

התאש

הברמ

רקבל

םהב

ןכו

ישנא

רשק

םימושייו

םיאצמנש

שומישב

ףוכת

.

שולג

רתאל

טנרטניא

וא

ןמס

תא

טירפה

ךנוצרבש

רוציל

רוציק

ךרד

וילא

.

ידכ

ףיסוהל

רוציק

ךרד

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

<

ףסוה

ךסמל

תיבה

.

ידכ

ףיסוהל

רוציק

ךרד

תגוצתל

םיפדעומה

,

שקה

לע

שקמה

<

ןמס

ףדעומכ

.

תרדגה

רפסמ

םילמסה

ועיפויש

ךסמב

תיבה

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

תושיגנ

.

3

.

הנש

תא

תורשפאה

הדשב

תסירפ

תשר

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ךירדמ

שמתשמל

הרזע

הריהמ

25

background image

יוניש

האצותה

לש

הדלקה

ךסמב

תיבה

תלוכיה

שמתשהל

ישקמב

רוציק

ידכ

חותפל

םימושיי

היולת

תפשב

הדלקהה

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

ידכ

ךורעל

שופיח

רישכמב

ה

-

BlackBerry®

וא

טנרטניאב

לע

ידי

הדלקה

ךסמב

תיבה

,

הדשב

לעפה

לע

ידי

הדלקה

רחב

תורשפאב

שופיח

ילסרבינוא

.

ידכ

חותפל

םימושיי

הציחלב

לע

ישקמ

רוציק

,

הדשב

לעפה

לע

ידי

הדלקה

רחב

תורשפאב

ירוציק

ךרד

םימושייל

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תפסוה

העדוה

עיפותש

רשאכ

רישכמה

לוענ

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

הגוצת

<

העדוה

עיפותש

ךסמב

לוענ

.

3

.

דלקה

תא

טסקטה

ךנוצרבש

גיצהל

לע

ךסמה

רישכמהשכ

לוענ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תלבק

םימושיי

,

הקיסומ

,

םילוצלצ

,

תונומת

ינוטרסו

ואדיו

תפסוה

םימושיי

םאתהב

קפסל

תורישה

יטוחלאה

ךלש

ךרוזאלו

,

ןכתיי

לכותש

ףיסוהל

וא

ןכדעל

םימושיי

תרזעב

תונח

םימושייה

BlackBerry App

World

,™

BlackBerry® Desktop Software

וא

זכרמ

םימושייה

.

ןכתיי

לכותש

דירוהל

םימושיי

םג

יפדמ

טנרטניא

)

רקב

תבותכב

mobile.blackberry.com

ךרד

רישכמ

ה

-

BlackBerry

(

וא

ךרד

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

ןכתיי

ולוחיש

םיאנת

תולבגהו

םיפסונ

לע

תונכותה

םיתורישהו

התאש

לבקמ

השיג

םהילא

ךרד

תונח

BlackBerry App World™,

BlackBerry Desktop Software

וא

זכרמ

םימושייה

.

םא

ףיסות

םושיי

וא

שמתשת

וב

ךרד

תשרה

תיטוחלאה

,

ןכתיי

ביוחתש

םולשתב

ןיגב

תרבעה

םינותנ

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

הנפ

לא

קפס

תורישה

יטוחלאה

.

BlackBerry App World

םא

BlackBerry App World

לולכ

רישכמב

ךלש

,

לכות

שפחל

דירוהלו

םיקחשמ

,

ימושיי

תותשר

תויתרבח

,

ימושיי

תויביטקודורפ

תישיא

םיטירפו

םיבר

םיפסונ

.

תועצמאב

ןובשח

PayPal

®

לכות

שוכרל

םיטירפ

רשפאש

דירוהל

לא

רישכמה

תועצמאב

תשרה

תיטוחלאה

.

ידכ

דירוהל

תא

BlackBerry App World

,

רקב

תבותכב

www.blackberryappworld.com

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

לוהינ

םימושיי

תרזעב

BlackBerry App World

,

ץחל

לע

למס

BlackBerry App World

.

שקה

לע

שקמה

<

הרזע

.

BlackBerry Desktop Software

םא

תנכות

BlackBerry Desktop Software

תנקתומ

בשחמב

ךלש

,

לכות

רבחל

תא

רישכמה

בשחמל

ידכ

ףיסוהל

,

ןכדעל

,

ריסהל

וא

רזחשל

םימושיי

.

לכות

םג

ףיסוהל

םימושיי

רישכמל

רחאל

תדרוהש

םתוא

לא

בשחמה

,

ילבמ

שמתשהל

תשרב

תיטוחלאה

.

תדרוהל

BlackBerry Desktop Software

,

רקב

תבותכב

www.blackberry.com/desktopsoftware

.

ךירדמ

שמתשמל

הרזע

הריהמ

26

background image

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

לוהינ

םימושיי

תרזעב

תנכות

BlackBerry Desktop Software

,

ןייע

הרזעב

לש

BlackBerry Desktop

Software

.

זכרמ

םימושייה

םא

זכרמ

םימושייה

ןקתומ

רישכמב

ךתושרבש

,

לכות

רזעיהל

וב

ידכ

ףיסוהל

,

ןכדעל

וא

רוזחל

הסרגל

תמדוקה

לש

הצובק

תרחבנ

לש

םימושיי

קפסש

תרושקתה

תיטוחלאה

ךלש

חראמ

.

תונימזה

לש

הנוכת

וז

היולת

קפסב

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

לוהינ

םימושיי

תרזעב

זכרמ

םימושייה

,

ץחל

לע

למס

זכרמ

םימושייה

.

שקה

לע

שקמה

<

הרזע

.

תרבעה

ץבוק

בשחמהמ

לא

רישכמה

רשאכ

רישכמה

דקפתמ

ןנוככ

USB

ךילע

שמתשהל

ב

-

BlackBerry® Desktop Software

ידכ

להנל

רומשלו

תא

עדימה

וא

תא

הנפצהה

םיכיושמה

יצבוקל

הידמה

ךלש

תעב

תרבעה

םיצבק

רישכממ

ה

-

BlackBerry

לא

בשחמה

הרזחבו

.

1

.

רבח

תא

רישכמה

בשחמל

תרזעב

לבכ

USB

.

2

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

םא

ךנוצרב

ריבעהל

םיצבק

בורמ

םיגוסה

,

רחב

תורשפאב

USB

תביתב

ודה

-

חיש

עיפותש

רישכמב

.

םא

ךנוצרב

ריבעהל

יצבוק

הידמ

םע

תנגה

DRM

,

רחב

תורשפאב

'

תרבעה

הידמ

'

תביתב

ודה

-

חיש

עיפותש

רישכמב

.

3

.

תדימב

ךרוצה

,

דלקה

המסיס

.

בשחמב

,

רישכמה

עיפוי

ןנוככ

.

4

.

רורג

ץבוק

לכמ

םוקימ

יוצר

בשחמב

לא

רישכמה

.

ידכ

גיצהל

תא

ץבוקה

רבעוהש

רישכמב

,

קתנ

תא

רישכמה

בשחמהמ

רתאו

תא

ץבוקה

.

עדימ

רושק

תרבעה

יצבוק

הידמ

בשחמהמ

לא

רישכמה

תרזעב

BlackBerry Desktop Software

,

27

תרבעה

יצבוק

הידמ

בשחמהמ

לא

רישכמה

תרזעב

BlackBerry Desktop Software

תרזעב

BlackBerry® Desktop Software

,

לכות

ןרכנסל

יצבוק

הידמ

,

ללוכ

תומישר

העמשה

לש

iTunes

לשו

Windows Media®

Player

לומ

רישכמ

ה

-

BlackBerry

.

ידכ

דירוהל

תא

BlackBerry Desktop Software

בשחמהמ

,

רקב

תבותכב

www.blackberry.com/desktop

רחבו

תורשפאב

המיאתמה

בשחמל

ךלש

.

1

.

רבח

תא

רישכמה

בשחמל

.

2

.

רישכמב

,

תביתב

ודה

-

חיש

עיפותש

,

רחב

תחא

תויורשפאמ

תרבעה

םיצבקה

.

3

.

בשחמב

,

חתפ

תא

BlackBerry Desktop Software

.

4

.

ץחל

לע

תורשפא

הרבעהה

המיאתמה

רתויב

המישמל

ךנוצרבש

עצבל

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

ןורכנס

יצבוק

הידמ

,

ןייע

הרזעב

לש

BlackBerry Desktop Software

.

עדימ

רושק

תרבעה

ץבוק

בשחמהמ

לא

רישכמה

רשאכ

רישכמה

דקפתמ

ןנוככ

USB

,

12

ךירדמ

שמתשמל

הרזע

הריהמ

27

background image

תוחיש

ליפורפו

לוק

יוניש

תמצוע

לוקה

תרדגומה

תרירבכ

לדחמ

תוחישל

ךתורשפאב

ריבגהל

וא

שילחהל

תא

תמצוע

לוקה

תרדגומה

תרירבכ

לדגמ

תוחישל

.

תמצוע

לוקה

תרבוג

לככ

זוחאש

תמצוע

לוקה

הובג

רתוי

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תורדגה

תוחיש

תוסנכנ

.

3

.

רדגה

תא

הדשה

תרירב

לדחמ

תמצועל

לוק

החישב

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

יוניש

לוצלצה

,

תוארתהה

תורוכזתהו

ףסונב

יונישל

לילצה

,

לכות

םג

תונשל

תויורשפא

רובע

תמצוע

לוקה

,

תירונ

יוויחה

,

טטרה

תוארתההו

ךלהמב

תוחיש

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

יליפורפ

םילילצ

תוארתהו

.

2

.

ץחל

לע

הנש

םילילצ

תוארתהו

<

םילילצ

רובע

ליפורפה

יחכונה

.

ידכ

תונשל

תא

לוצלצה

,

ץחל

לע

ןופלט

.

ידכ

תונשל

תוארתה

וא

תורוכזת

,

ץחל

לע

עטקמ

ידכ

ביחרהל

ותוא

.

ץחל

לע

תורשפאה

היוצרה

.

3

.

הדשב

לוצלצ

,

לילצ

הארתה

וא

לילצ

תרוכזת

,

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ץחל

לע

לוצלצ

.

ידכ

שמתשהל

רישב

רמשנש

רישכמב

ה

-

BlackBerry®

וא

סיטרכב

הידמ

,

ץחל

לע

לכ

הקיסומה

.

שפח

ריש

ץחלו

וילע

.

ידכ

שמתשהל

הרעהב

תילוק

תטלקהש

,

ץחל

לע

לכ

תורעהה

תוילוקה

.

שפח

הרעה

תילוק

ץחלו

הילע

.

ידכ

שמתשהל

הארתהב

הנעטנש

שארמ

,

ץחל

לע

לכ

תוארתהה

.

שפח

הארתה

ץחלו

הילע

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

עדימ

רושק

ןיא

יתורשפאב

תונשל

תא

רפסמ

םימעפה

ןופלטש

לצלצמ

,

55

תפסוה

תארתה

שיא

רשק

ךתורשפאב

רוציל

תוארתה

ישנא

רשק

ורשפאיש

ךל

םיאתהל

תישיא

תא

םילוצלצה

תוארתההו

לש

תוחיש

תועדוהו

תוסנכנ

ישנאמ

רשק

םימיוסמ

וא

תוצובקמ

תומיוסמ

לש

ישנא

רשק

.

רשאכ

תסנכנ

החיש

וא

העדוה

ותואמ

שיא

רשק

,

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

שמתשמ

לוצלצב

וא

הארתהב

וצקוהש

,

םג

םא

תיניש

תא

ליפורפ

לוקה

ל

'

טקש

'

וא

'

טטר

דבלב

.'

םא

ךניא

הצור

לבקל

הארתה

תרזעב

לוצלצה

וא

הארתהה

וצקוהש

,

ךתורשפאב

רוחבל

ליפורפב

'

לכ

תוארתהה

תויובכ

.'

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

יליפורפ

םילילצ

תוארתהו

.

2

.

ץחל

לע

הנש

םילילצ

תוארתהו

<

םילילצ

ישנאל

רשק

<

ףסוה

תארתה

שיא

רשק

.

3

.

הדשב

םש

,

דלקה

תא

המש

לש

תארתה

שיא

רשקה

.

4

.

הדשב

ישנא

רשק

,

דלקה

תא

םש

שיא

רשקה

.

5

.

ץחל

לע

שיא

רשק

.

6

.

הנש

תא

לוצלצה

תאו

יטרפ

הארתהה

תוחישל

תועדוהו

.

7

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ךירדמ

שמתשמל

הרזע

הריהמ

28

background image

ידכ

קוחמל

תארתה

שיא

רשק

,

ןמס

תא

תארתה

שיא

רשקה

ךנוצרבש

קוחמל

.

שקה

לע

שקמה

<

קחמ

.

תרדגה

גויח

ריהמ

לא

שיא

רשק

1

.

ךסממ

תיבה

,

שקה

לע

שקמ

חלש

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

גצה

<

תמישר

גויח

ריהמ

.

3

.

המישרב

ירפסמ

גויח

ריהמ

,

ץחל

לע

שקמ

אלש

הצקוה

.

4

.

ץחל

לע

שיא

רשק

.

5

.

םא

שי

ךרוצ

ךכב

,

ץחל

לע

רפסמ

ןופלטה

לש

שיא

רשקה

.

ידכ

עצבל

החיש

תועצמאב

גויח

ריהמ

,

םושייב

ןופלטה

,

ךסמב

תיבה

,

העדוהב

וא

תמישרב

תועדוה

,

קזחה

ץוחל

תא

שקמה

תיצקהש

שיאל

רשקה

.

תפסוה

הנומת

לש

שיא

רשק

יוהיזכ

רשקתמ

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

ישנא

רשק

.

2

.

ןמס

שיא

רשק

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

ךורע

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

ףסוה

הנומת

.

5

.

שפח

הנומת

,

ןמס

התוא

ץחלו

הילע

.

6

.

הרקמב

ךרוצה

,

זזה

תא

תבית

ךותיחה

קלחל

יוצרה

לש

הנומתה

.

7

.

שקה

לע

שקמה

<

ךותח

רומשו

.

8

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

עדימ

רושק

תונומת

ישנא

רשקה

ילש

תונתשמ

לכ

ןמזה

,

174

הדלקה

חולו

הביקע

תרדגה

תוריהמ

ןמסה

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

הדלקה

טלקו

<

תדלקמ

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

בצק

םישקמ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תרדגה

תושיגרה

לש

חול

הביקעה

ךתורשפאב

רידגהל

תא

ןפוא

הבוגתה

לש

חול

הביקעה

עגמל

ךלש

.

תמר

תושיגר

ההובג

תבייחמ

תוחפ

ץחל

רשאמ

תמר

תושיגר

הכומנ

רתוי

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

הדלקה

טלקו

<

תושיגר

חול

הביקעה

.

3

.

הנש

תא

םיכרעה

הדשב

תושיגר

תיקפוא

הדשבו

תושיגר

תיכנא

.

ךירדמ

שמתשמל

הרזע

הריהמ

29

background image

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

יוניש

ןונגס

הדלקהה

ןתינ

תונשל

תא

ןפואה

ובש

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ההזמ

המ

התא

דילקמ

לע

ידי

תריחב

ןונגס

הדלקה

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

הדלקה

טלקו

<

הדלקה

.

3

.

רובע

תדלקמ

,

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

לרטנל

תא

לכ

עויסה

הדלקהל

,

הדשב

ןונגס

רחב

תורשפאב

רישי

.

ידכ

רידגהל

תא

רישכמה

ךכ

עיציש

יוזיח

םילמ

ךלהמב

הדלקהה

,

הדשב

ןונגס

רחב

תורשפאב

יוזיח

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

רותיא

עדימ

ףסונ

הרזע

תינבומ

רישכמב

:

רתא

תוארוה

דעצ

רחא

דעצ

ךירדמב

שמתשמל

לש

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

.

ץחל

לע

הרזע

ךסמב

תיבה

וא

טירפתב

לש

םושיי

והשלכ

.

www.discoverblackberry.com

:

ךתושרל

הנכות

,

םימושיי

םירזבאו

רובע

רישכמה

ךתושרבש

.

רתא

טנרטניאה

לש

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

:

רתא

עדימ

לע

תשרה

תיטוחלאה

וא

לולסמ

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

www.blackberry.com/go/declarationofconformity

:

ןייע

תרהצהב

תומיאתה

הכרענש

ףופכב

היחנהל

1999/5

/

EC

)

HG

רפסמ

88/2003

.(

ךירדמ

שמתשמל

הרזע

הריהמ

30