BlackBerry Bold 9650 - 10 המובילים

background image

יתורשפאב

תונשל

תא

רפסמ

םימעפה

ןופלטש

לצלצמ

,

55

ךירדמ

שמתשמל

הרזע

הריהמ

9

background image

שופיח

וא

הרתסה

לש

למס

םושיי

ןכתיי

אלש

לכות

ריתסהל

ילמס

םימושיי

םימיוסמ

;

רבדה

יולת

תכרעב

אשונה

תרחבש

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

גיצהל

תא

לכ

ילמס

םימושייה

,

שקה

לע

שקמה

<

לוכה

.

ידכ

ריתסהל

למס

לש

םושיי

םיוסמ

,

ןמס

תא

למסה

יוצרה

.

שקה

לע

שקמה

<

רתסה

.

ידכ

גיצהל

תא

לכ

ילמס

םימושייה

ורתסוהש

,

שקה

לע

שקמה

<

גצה

לוכה

.

ידכ

קיספהל

תא

הרתסהה

לש

למס

םושיי

םיוסמ

,

ןמס

תא

למסה

יוצרה

.

שקה

לע

שקמה

<

רתסה

.

רחאל

הלועפ

וז

,

ןמיס

תרוקיבה

דילש

הדשה

'

רתסה

'

רומא

םלעיהל

.

עדימ

רושק

הגוצתה

ילש

התנתשה

,

198

תפסוה

םימושיי

םאתהב

קפסל

תורישה

יטוחלאה

ךלש

ךרוזאלו

,

ןכתיי

לכותש

ףיסוהל

וא

ןכדעל

םימושיי

תרזעב

תונח

םימושייה

BlackBerry App

World

,™

BlackBerry® Desktop Software

וא

זכרמ

םימושייה

.

ןכתיי

לכותש

דירוהל

םימושיי

םג

יפדמ

טנרטניא

)

רקב

תבותכב

mobile.blackberry.com

ךרד

רישכמ

ה

-

BlackBerry

(

וא

ךרד

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

ןכתיי

ולוחיש

םיאנת

תולבגהו

םיפסונ

לע

תונכותה

םיתורישהו

התאש

לבקמ

השיג

םהילא

ךרד

תונח

BlackBerry App World™,

BlackBerry Desktop Software

וא

זכרמ

םימושייה

.

םא

ףיסות

םושיי

וא

שמתשת

וב

ךרד

תשרה

תיטוחלאה

,

ןכתיי

ביוחתש

םולשתב

ןיגב

תרבעה

םינותנ

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

הנפ

לא

קפס

תורישה

יטוחלאה

.

BlackBerry App World

םא

BlackBerry App World

לולכ

רישכמב

ךלש

,

לכות

שפחל

דירוהלו

םיקחשמ

,

ימושיי

תותשר

תויתרבח

,

ימושיי

תויביטקודורפ

תישיא

םיטירפו

םיבר

םיפסונ

.

תועצמאב

ןובשח

PayPal

®

לכות

שוכרל

םיטירפ

רשפאש

דירוהל

לא

רישכמה

תועצמאב

תשרה

תיטוחלאה

.

ידכ

דירוהל

תא

BlackBerry App World

,

רקב

תבותכב

www.blackberryappworld.com

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

לוהינ

םימושיי

תרזעב

BlackBerry App World

,

ץחל

לע

למס

BlackBerry App World

.

שקה

לע

שקמה

<

הרזע

.

BlackBerry Desktop Software

םא

תנכות

BlackBerry Desktop Software

תנקתומ

בשחמב

ךלש

,

לכות

רבחל

תא

רישכמה

בשחמל

ידכ

ףיסוהל

,

ןכדעל

,

ריסהל

וא

רזחשל

םימושיי

.

לכות

םג

ףיסוהל

םימושיי

רישכמל

רחאל

תדרוהש

םתוא

לא

בשחמה

,

ילבמ

שמתשהל

תשרב

תיטוחלאה

.

תדרוהל

BlackBerry Desktop Software

,

רקב

תבותכב

www.blackberry.com/desktopsoftware

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

לוהינ

םימושיי

תרזעב

תנכות

BlackBerry Desktop Software

,

ןייע

הרזעב

לש

BlackBerry Desktop

Software

.

זכרמ

םימושייה

םא

זכרמ

םימושייה

ןקתומ

רישכמב

ךתושרבש

,

לכות

רזעיהל

וב

ידכ

ףיסוהל

,

ןכדעל

וא

רוזחל

הסרגל

תמדוקה

לש

הצובק

תרחבנ

לש

םימושיי

קפסש

תרושקתה

תיטוחלאה

ךלש

חראמ

.

תונימזה

לש

הנוכת

וז

היולת

קפסב

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

לוהינ

םימושיי

תרזעב

זכרמ

םימושייה

,

ץחל

לע

למס

זכרמ

םימושייה

.

שקה

לע

שקמה

<

הרזע

.

ךירדמ

שמתשמל

הרזע

הריהמ

10

background image

הפסוה

וא

יוניש

לש

המיתחה

םאתהב

תינכותל

תורישה

יטוחלאה

ךלש

,

ןכתיי

אלש

היהת

הכימת

הנוכתב

וז

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

רובע

ןובשח

ראוד

ינורטקלא

הדובעב

,

ץחל

לע

תופדעה

ראוד

ינורטקלא

.

םא

עיפומ

הדשה

יתוריש

תועדוה

,

הנש

ותוא

ןובשחל

ראודה

ינורטקלאה

םיאתמה

.

םא

תבית

ןומיסה

ףסוה

המיתח

תיטמוטוא

הניא

תנמוסמ

,

ןמס

התוא

.

םקמ

תא

ןמסה

הדשב

עיפומש

.

רובע

ןובשח

ראוד

ינורטקלא

ישיא

,

ץחל

לע

לוהינ

ןובשח

ראוד

ינורטקלא

.

ץחל

לע

ןובשח

ראוד

ינורטקלא

.

ץחל

לע

ךורע

.

3

.

דלקה

המיתח

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

המיתחה

ךלש

תפסונ

ראודל

ינורטקלאה

רחאל

ותחילש

.

שומיש

הנומתב

טפטכ

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

הידמ

<

למסה

תונומת

.

2

.

רתא

תא

הנומתה

היוצרה

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

רדגה

טפטכ

.

עדימ

רושק

הגוצתה

ילש

התנתשה

,

198

תוינבת

יצבוק

עמש

ואדיווו

תוכמתנ

הכימתה

תוינבתב

תומיוסמ

לש

יצבוק

הידמ

היולת

םגדב

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

ךתושרבש

קפסבו

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

גוס

תינבת

ץבוק

עמש

MP3

M4A

WMA

WAV

ואדיו

3GP

3GP2

AVI

ASF

MP4

WMV

ךירדמ

שמתשמל

הרזע

הריהמ

11

background image

תלבקל

עדימ

לע

יביכר

Codec

תוינבתו

תוצלמומ

יצבוקל

ואדיו

עמשו

רובע

רישכמה

ךתושרבש

,

רקב

תבותכב

www.blackberry.com/

docs/smartphones

ץחלו

לע

Multimedia> Media Types Supported on BlackBerry Smartphones

.

תרבעה

ץבוק

בשחמהמ

לא

רישכמה

רשאכ

רישכמה

דקפתמ

ןנוככ

USB

ךילע

שמתשהל

ב

-

BlackBerry® Desktop Software

ידכ

להנל

רומשלו

תא

עדימה

וא

תא

הנפצהה

םיכיושמה

יצבוקל

הידמה

ךלש

תעב

תרבעה

םיצבק

רישכממ

ה

-

BlackBerry

לא

בשחמה

הרזחבו

.

1

.

רבח

תא

רישכמה

בשחמל

תרזעב

לבכ

USB

.

2

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

םא

ךנוצרב

ריבעהל

םיצבק

בורמ

םיגוסה

,

רחב

תורשפאב

USB

תביתב

ודה

-

חיש

עיפותש

רישכמב

.

םא

ךנוצרב

ריבעהל

יצבוק

הידמ

םע

תנגה

DRM

,

רחב

תורשפאב

'

תרבעה

הידמ

'

תביתב

ודה

-

חיש

עיפותש

רישכמב

.

3

.

תדימב

ךרוצה

,

דלקה

המסיס

.

בשחמב

,

רישכמה

עיפוי

ןנוככ

.

4

.

רורג

ץבוק

לכמ

םוקימ

יוצר

בשחמב

לא

רישכמה

.

ידכ

גיצהל

תא

ץבוקה

רבעוהש

רישכמב

,

קתנ

תא

רישכמה

בשחמהמ

רתאו

תא

ץבוקה

.

עדימ

רושק

תרבעה

יצבוק

הידמ

בשחמהמ

לא

רישכמה

תרזעב

BlackBerry Desktop Software

,

27

החיתפ

,

הריגס

,

וא

רבעמ

ןיב

תויסיטרכ

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

חותפל

הייסיטרכ

השדח

,

ןפדפדב

,

שקה

לע

שקמה

<

תויסיטרכ

.

ץחל

לע

למסה

לש

הייסיטרכ

השדח

.

ידכ

חותפל

הייסיטרכ

השדח

רובע

רושיק

ףדב

טנרטניא

,

ןמס

תא

רושיקה

.

שקה

לע

שקמה

<

חתפ

רושיק

הייסיטרכב

השדח

.

ידכ

רובעל

ןיב

תויסיטרכ

,

ןפדפדב

,

שקה

לע

שקמה

<

תויסיטרכ

.

ץחל

לע

הייסיטרכ

.

ידכ

רוגסל

הייסיטרכ

השדח

,

ןפדפדב

,

שקה

לע

שקמה

<

תויסיטרכ

.

ןמס

הייסיטרכ

.

ץחל

לע

.

ןורתפ

תויושגנתה

אוד

"

ל

תשרב

תיטוחלאה

ךתורשפאב

ספאל

תא

תורשפא

ןורתפ

תויושגנתהה

יטוחלאה

לכל

תבותכ

ראוד

ינורטקלא

תכיושמה

רישכמל

ה

-

BlackBerry®

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

ןורתפ

תויושגנתה

אודב

"

ל

.

3

.

םא

עיפומ

הדשה

יתוריש

תועדוה

,

רדגה

ותוא

ןובשחל

ראודה

ינורטקלאה

םיאתמה

.

4

.

ןמס

תא

הביתה

ןורתפ

תויושגנתה

יטוחלא

.

5

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

םא

רישכמה

ךתושרבש

ךיושמ

ןובשחל

אוד

"

ל

לש

Microsoft® Outlook®

,

ךילע

שמתשהל

ילכב

ןורכנסה

לש

BlackBerry® Desktop

Software

ידכ

רותפל

תויושגנתה

ןיב

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

תויקיתב

תוישיאה

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

ןייע

הרזעב

לש

BlackBerry

Desktop Software

.

ךירדמ

שמתשמל

הרזע

הריהמ

12

background image

תרכה

ןופלטה

םכחה

לבק

עדימ

לע

םימושיי