BlackBerry Bold 9650 - השתקת המכשיר

background image

תוארתההו

לש

תוחיש

תועדוהו

תוסנכנ

ישנאמ

רשק

םימיוסמ

וא

תוצובקמ

תומיוסמ

לש

ישנא

רשק

.

רשאכ

תסנכנ

החיש

וא

העדוה

ותואמ

שיא

רשק

,

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

שמתשמ

לוצלצב

וא

הארתהב

וצקוהש

,

םג

םא

תיניש

תא

ליפורפ

לוקה

ל

'

טקש

'

וא

'

טטר

דבלב

.'

םא

ךניא

הצור

לבקל

הארתה

תרזעב

לוצלצה

וא

הארתהה

וצקוהש

,

ךתורשפאב

רוחבל

ליפורפב

'

לכ

תוארתהה

תויובכ

.'

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

יליפורפ

םילילצ

תוארתהו

.

2

.

ץחל

לע

הנש

םילילצ

תוארתהו

<

םילילצ

ישנאל

רשק

<

ףסוה

תארתה

שיא

רשק

.

3

.

הדשב

םש

,

דלקה

תא

המש

לש

תארתה

שיא

רשקה

.

4

.

הדשב

ישנא

רשק

,

דלקה

תא

םש

שיא

רשקה

.

5

.

ץחל

לע

שיא

רשק

.

6

.

הנש

תא

לוצלצה

תאו

יטרפ

הארתהה

תוחישל

תועדוהו

.

7

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ידכ

קוחמל

תארתה

שיא

רשק

,

ןמס

תא

תארתה

שיא

רשקה

ךנוצרבש

קוחמל

.

שקה

לע

שקמה

<

קחמ

.

תקתשה

רישכמה

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

יליפורפ

םילילצ

תוארתהו

.

2

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

לבקל

תוארתה

תועצמאב

בוהבה

תוירונ

יוויח

דבלב

,

ץחל

לע

טקש

.

ידכ

לבקל

תוארתה

תועצמאב

טטר

דבלב

,

ץחל

לע

טטר

דבלב

.

ידכ

לרטנל

תא

לכ

תוארתהה

,

ללוכ

תוארתה

ישנא

רשק

,

ץחל

לע

לכ

תוארתהה

תויובכ

.

רשאכ

םיעמשומ

לוצלצ

,

תרוכזת

וא

הארתה

,

םא

שי

,

שקה

לע

קלחב

ןוילעה

לש

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

.

ךירדמ

שמתשמל

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

142

background image

עדימ

רושק

תקתשה

ןועשה

ררועמ

,

176

תירונ

יוויח

תירונ

יוויחה

קלחב

ןוילעה

לש

רישכמ

ה

-

BlackBerry®

תבהבהמ

םיעבצב

םינוש

ידכ

ןייצל

םיבצמ

םינוש

.

עבצ

תירונ

יוויח

רואית

קורי

התא

אצמנ

ךותב

רוזא

יוסיכ

יטוחלא

.

ךתורשפאב

ליעפהל

וא

לרטנל

הארתה

וז

.

לוחכ

רישכמה

רבוחמ

ןקתהל

םאות

Bluetooth®

.

ךתורשפאב

ליעפהל

וא

לרטנל

הארתה

וז

.

םודא

הלבקתה

העדוה

השדח

הרדגההו

ליפורפב

לוקה

רחבנש

איה

גיצהל

הארתה

לע

ךכ

תועצמאב

תירונ

יוויחה

.

םא

התא

שמתשמ

רישכמב

ךלש

םע

סיטרכ

םכח

,

רישכמה

שגינ

םינותנל

סיטרכב

םכחה

.

םותכ

תמצוע

הללוסה

לש

רישכמה

הכומנ

,

וא

רישכמהש

יובכ

בצמבו

הניעט

.

אל

ןתינ

לרטנל

תא

הארתהה

לע

תמצוע

הללוס

הכומנ

.

הארתהה

לע

הניעט

םלעית

ליעפתשכ

תא

רישכמה

.

עדימ

רושק

לורטנ

הארתה

לע

רוביח

Bluetooth

,

229

תלעפה

תירונ

יוויחה

תבהבהמה

ןויצל

יוסיכ

יטוחלא

,

197

יוניש

תויורשפא

הארתהה

ןועשב

ררועמה

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

םימושיי

,

ץחל

לע

למסה

ןועש

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<