BlackBerry Bold 9650 - Berichten met S/MIME-beveiliging

background image

Berichten met S/MIME-beveiliging

Basis voor berichten met S/MIME-beveiliging

Informatie over het ondertekenen en coderen van berichten

Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt, kunt u berichten

digitaal ondertekenen of coderen om de e-mailberichten of PIN-berichten die u verzendt met uw BlackBerry-toestel extra te

beveiligen. Digitale handtekeningen zijn ontworpen zodat ontvangers de echtheid en integriteit kunnen vaststellen van door u

verzonden berichten. Wanneer u een bericht digitaal ondertekent met uw persoonlijke sleutel, gebruiken ontvangers uw

openbare sleutel om te controleren of het bericht van u afkomstig is en of het bericht niet is gewijzigd.
Codering is ontwikkeld om berichten vertrouwelijk te houden. Als u een bericht codeert, gebruikt uw toestel de openbare

sleutel van de ontvanger om het bericht te coderen. Ontvangers gebruiken hun persoonlijke sleutel om het bericht te

decoderen.

Gebruikershandleiding

Berichten

96

background image

Als u een gecodeerd PIN-bericht wilt verzenden, hebt u een PIN-code en een e-mailadres van de contactpersoon in uw

contactpersonenlijst nodig. Het toestel gebruikt het e-mailadres in uw contactpersonenlijst om een PGP®-sleutel of certificaat

voor de contactpersoon te zoeken.

Een bericht ondertekenen of coderen

U kunt e-mailberichten en PIN-berichten ondertekenen en coderen.
1. Wijzig tijdens het opstellen van een bericht het veld Codering.
2. Wijzig indien nodig het veld Classificatie.

Verwante informatie

Sommige ondertekenings- en coderingsopties zijn niet beschikbaar op mijn toestel, 102

Een bericht coderen met een wachtwoordzin

U kunt met uw BlackBerry®-toestel e-mailberichten en PIN-berichten coderen met een wachtwoordzin die wordt gedeeld door
de verzender en de ontvanger.
1. Stel in een niet-verzonden bericht het veld Codering in op Coderen of Ondertekenen en coderen.
2. Druk op de toets

> Opties.

3. Schakel het selectievakje Codering gebruiken die beveiligd is met een wachtwoord in.
4. Schakel in de sectie Toegestane inhoudcode het selectievakje van een of meerdere toegestane inhoudcodes in.
5. Als u een bericht ondertekent, selecteert u een certificaat in de sectie Ondertekeningsopties.
6. Druk op de toets

> Opslaan.

7. Typ het bericht.
8. Druk op de toets

> Verzenden.

9. Typ een wachtwoordzin als u het bericht wilt coderen.
10. Bevestig de wachtwoordzin.
11. Klik op OK.

Als u een beveiligingsmethode gebruikt, laat u de ontvanger weten wat de wachtwoordzin is.

Een certificaat aan een bericht toevoegen

U kunt een certificaat toevoegen aan e-mailberichten en PIN-berichten.
1. Druk wanneer u een bericht opstelt op de toets

toets > Bijvoegen > Certificaat.

2. Markeer een certificaat.
3. Druk op de toets

> Doorgaan.

Het certificaat downloaden dat wordt gebruikt om een bericht te ondertekenen of te coderen

Als er geen certificaat is toegevoegd aan een ontvangen bericht of als er nog geen certificaat in de sleutelopslag op uw
BlackBerry®-toestel is opgeslagen, kunt u het certificaat downloaden.
1. Markeer in een bericht de coderingsindicator of een digitale-handtekeningindicator.
2. Druk op de toets

> Certificaat van afzender ophalen.

Gebruikershandleiding

Berichten

97

background image

Een certificaat uit een bericht toevoegen

1. Markeer in een bericht een digitale-handtekeningindicator.
2. Druk op de toets

> Certificaat van afzender importeren.

Een certificaat uit een bijlage toevoegen

1. Klik in een bericht op de bijlage met het certificaat.
2. Klik op Certificaat-bijlage ophalen.
3. Klik op het certificaat.
4. Klik op Certificaat importeren.

Indicatoren voor bijlagen in berichten met S/MIME-beveiliging

Indicator

Beschrijving

Er is een certificaat als bijlage toegevoegd aan dit bericht.

Er zijn meerdere certificaten als bijlage toegevoegd aan dit bericht.

Er is een bijlage van een certificaatserver toegevoegd aan dit bericht.

Verbindingsinformatie voor een certificaatserver uit een bericht toevoegen

1. Markeer in een bericht de certificaatserverindicator.
2. Druk op de toets

> Server importeren.

Het certificaat bekijken dat wordt gebruikt om een bericht te ondertekenen of te coderen

1. Markeer in een bericht de indicator voor de coderingsstatus of een digitale-handtekeningindicator.
2. Druk op de toets

> Certificaat van afzender weergeven of Coderingscertificaat weergeven.

Coderingsgegevens voor een zwak gecodeerd bericht weergeven

1. Markeer in een zwak gecodeerd bericht de indicator voor de coderingsstatus.
2. Druk op de toets

> Coderingsdetails.

Gebruikershandleiding

Berichten

98

background image

Status van berichten met S/MIME-beveiliging

Indicatoren van handtekening voor berichten met S/MIME-beveiliging

Indicator

Beschrijving

Uw BlackBerry®-toestel heeft de digitale handtekening
geverifieerd.
Uw toestel kan de digitale handtekening niet verifiëren.

Uw toestel heeft meer gegevens nodig om de digitale
handtekening te verifiëren.
Uw toestel vertrouwt de certificaatketen.

Het e-mailadres van de afzender komt niet overeen met het
e-mailadres van de certificaathouder of het certificaat van de
afzender is ingetrokken, is niet vertrouwd, kan niet worden
geverifieerd of staat niet op uw toestel.
Het certificaat is zwak, de certificaatstatus is verouderd of uw
toestel heeft meer gegevens nodig om de vertrouwensstatus
van het certificaat te verifiëren.
Het certificaat van de afzender is verlopen.

Indicators voor de coderingsstatus

Uw beheerder bepaalt of berichten die u ontvangt als sterk of zwak worden beschouwd.

Indicator

Beschrijving

het bericht is sterk gecodeerd.

het bericht is zwak gecodeerd.

Gebruikershandleiding

Berichten

99

background image

Opties voor berichten met S/MIME-beveiliging

Uw ondertekenings- of coderingscertificaat wijzigen

Uw BlackBerry®-toestel gebruikt uw coderingscertificaat om berichten in de map Verzonden items te coderen en voegt dit
certificaat toe aan berichten die u verzendt zodat de ontvangers hun antwoord kunnen coderen.
1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > S/MIME.
3. Wijzig in het gedeelte Ondertekeningsopties of Coderingsopties het veld Certificaat.
4. Druk op de toets

> Opslaan.

Verwante informatie

Sommige ondertekenings- en coderingsopties zijn niet beschikbaar op mijn toestel, 102

Opties wijzigen voor het downloaden van bijlagen in gecodeerde berichten

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > S/MIME.

• Als u bijlagen in gecodeerde berichten automatisch wilt downloaden, wijzigt u het veld Bekijken van gecodeerde

bijlagen toestaan en informatie van gecodeerde bijlagen ophalen in Automatisch.

• Als u bijlagen in gecodeerde berichten handmatig wilt downloaden, wijzigt u het veld Bekijken van gecodeerde bijlagen

toestaan en informatie van gecodeerde bijlagen ophalen in Handmatig.

• Als u bijlagen in gecodeerde berichten niet wilt downloaden op uw BlackBerry®-toestel, wijzigt u het veld Bekijken van

gecodeerde bijlagen toestaan en informatie van gecodeerde bijlagen ophalen in Nooit.

3. Druk op de toets

> OK.

De standaardoptie voor ondertekening en codering wijzigen

Uw BlackBerry®-toestel is ontworpen om de standaardoptie voor ondertekening en codering te gebruiken wanneer u een
bericht verzendt naar een contactpersoon naar wie u nog niet eerder een bericht hebt verzonden of van wie u nog niet eerder
een bericht hebt ontvangen. Als u al eens een bericht hebt verzonden naar of ontvangen van de contactpersoon, probeert het
toestel de optie voor ondertekening en codering te gebruiken die voor het laatste bericht werd gebruikt.
1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > S/MIME of PGP.
3. Wijzig het veld Standaardcodering.
4. Druk op de toets

> Opslaan.

Verwante informatie

Sommige ondertekenings- en coderingsopties zijn niet beschikbaar op mijn toestel, 102

Gebruikershandleiding

Berichten

100

background image

Informatie over berichtenclassificaties

Als uw BlackBerry®-toestel hoort bij een e-mailaccount die gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server die deze

functie ondersteunt en de systeembeheerder berichtenclassificaties instelt, past de BlackBerry Enterprise Server een

minimumset van beveiligingsacties toe op elk bericht dat u opstelt, doorstuurt of beantwoordt, op basis van de classificatie die

u aan het bericht toewijst. De systeembeheerder geeft aan welke berichtenclassificaties u kunt gebruiken.
Als u een bericht ontvangt dat gebruikmaakt van berichtenclassificaties, kunt u de verkorte classificatie weergeven in de

onderwerpregel van het bericht en de volledige beschrijving van de classificatie in de hoofdtekst van het bericht. Ook kunt u de

verkorte classificatie en de volledige beschrijving van de classificatie van een verzonden bericht bekijken in de map Verzonden

items.

Het veld Standaardcategorie wijzigen

Voor deze taak moet uw e-mailaccount gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt en

moet uw beheerder berichtenclassificaties inschakelen.
Uw BlackBerry-toestel is ontworpen om de standaardberichtenclassificatie te gebruiken wanneer u een bericht naar een
contactpersoon verzendt naar wie u nog niet eerder een bericht hebt verzonden of van wie u nog niet eerder een bericht hebt
ontvangen. Als u al eens een bericht hebt verzonden naar of hebt ontvangen van de contactpersoon, probeert het toestel de
berichtenclassificatie te gebruiken die voor het laatste bericht werd gebruikt.
1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > Standaardservices.
3. Wijzig het veld Standaardcodering.
4. Druk op de toets

> Opslaan.

Het formaat van S/MIME-indicators in berichten wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > S/MIME.
3. Wijzig het veld Berichtweergavepictogrammen.
4. Druk op de toets

> Opslaan.

Coderingsalgoritmen wijzigen voor berichten met S/MIME-beveiliging

Als een bericht meerdere ontvangers heeft, gebruikt uw BlackBerry®-toestel het eerste geselecteerde coderingsalgoritme in de
lijst dat alle ontvangers ondersteunen.
1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > S/MIME.
3. Schakel het selectievakje naast een of meer coderingsalgoritmen in.
4. Druk op de toets

> Opslaan.

Ontvangstbevestiging aanvragen voor ondertekende berichten met S/MIME-beveiliging

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

Gebruikershandleiding

Berichten

101

background image

2. Klik op Beveiliging > S/MIME.
3. Selecteer het selectievakje S/MIME-ontvangstbewijzen aanvragen.
4. Druk op de toets

> Opslaan.

De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voordat een bericht met S/MIME-
beveiliging wordt afgebroken

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > S/MIME.
3. Wijzig het veld Berichtafbrekingsmodus in Toch verzenden of Meer van alle weergaven en verzenden.
4. Druk op de toets

> Opslaan.

Als u de vraag opnieuw wilt inschakelen, wijzigt u het veld Berichtafbrekingsmodus in Aan gebruiker vragen.

De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven als u een S/MIME-certificaat
gebruikt dat niet wordt aanbevolen voor gebruik

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > S/MIME.
3. Schakel het selectievakje Waarschuwen bij problemen met mijn certificaten uit.
4. Druk op de toets

> Opslaan.

Als u de bevestigingsvraag opnieuw wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje Waarschuwen bij problemen met mijn

certificaten in.

Problemen met berichten met S/MIME-beveiliging oplossen

Sommige ondertekenings- en coderingsopties zijn niet beschikbaar op mijn toestel

Probeer het volgende:

• Controleer of de e-mailaccount die u gebruikt alle ondertekenings- en coderingsopties ondersteunt.
• Als u berichtenclassificaties gebruikt, controleert u of de berichtenclassificatie de ondertekenings- en coderingsopties

van uw keuze ondersteunen. Probeer een andere berichtenclassificatie te gebruiken.

Ik kan een bijlage in een gecodeerd bericht niet openen

De bijlage-informatie is mogelijk niet beschikbaar op de BlackBerry® Enterprise Server, uw beheerder heeft opties ingesteld om
te voorkomen dat u bijlagen in gecodeerde berichten opent of u hebt het bericht ontvangen van een e-mailaccount dat geen
ondersteuning biedt voor bijlagen in gecodeerde berichten.

Gebruikershandleiding

Berichten

102

background image

U kunt geen bijlage openen in een PGP®-gecodeerd bericht dat met OpenPGP-indeling is gecodeerd door een client van IBM®
Lotus Notes® die werkt met PGP® Desktop Professional, of dat is gecodeerd door de PGP® Universal Server.