Pomoc usługi BlackBerry Bold 9650

background image

BlackBerry Bold 9650
Smartphone

Podręcznik użytkownika

Wersja: 6.0

Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod
adresem

www.blackberry.com/docs/smartphones.

background image

SWDT643442-941426-0131075910-009

background image

Spis treści

Szybka pomoc................................................................................................................................................................................

9

Top 10............................................................................................................................................................................................

9

Poznawanie smartfonu...................................................................................................................................................................

13

Wskazówki......................................................................................................................................................................................

20

Nadaj mu osobisty charakter..........................................................................................................................................................

27

Skróty.............................................................................................................................................................................................

34

Skróty telefonu................................................................................................................................................................................

34

Skróty do wiadomości.....................................................................................................................................................................

34

Skróty do plików i załączników.......................................................................................................................................................

36

Skróty używane podczas pisania...................................................................................................................................................

36

Skróty dotyczące plików multimedialnych......................................................................................................................................

37

Skróty przeglądarki.........................................................................................................................................................................

38

Skróty kalendarza...........................................................................................................................................................................

39

Skróty dotyczące wyszukiwania.....................................................................................................................................................

40

Rozwiązywanie problemów ze skrótami.........................................................................................................................................

41

Telefon............................................................................................................................................................................................

42

Podstawowe informacje o telefonie................................................................................................................................................

42

Połączenia alarmowe.....................................................................................................................................................................

45

Głośność.........................................................................................................................................................................................

46

Poczta głosowa..............................................................................................................................................................................

47

Szybkie wybieranie.........................................................................................................................................................................

48

Połączenia oczekujące, przekazywanie połączeń i blokowanie połączeń.....................................................................................

49

Łączenie się tylko z określonymi numerami oraz inteligentne wybieranie.....................................................................................

51

Telekonferencje..............................................................................................................................................................................

53

Dzienniki połączeń..........................................................................................................................................................................

54

Wiele numerów telefonów..............................................................................................................................................................

56

Opcje telefonu................................................................................................................................................................................

57

Skróty telefonu................................................................................................................................................................................

59

Rozwiązywanie problemów z telefonem.........................................................................................................................................

59

Polecenia głosowe..........................................................................................................................................................................

62

Wykonywanie czynności za pomocą polecenia głosowego...........................................................................................................

62

Dostępne polecenia głosowe..........................................................................................................................................................

62

Zmiana języka poleceń głosowych.................................................................................................................................................

63

Wyłączanie list wyboru dla poleceń głosowych..............................................................................................................................

63

Zmiana opcji podpowiedzi głosowych............................................................................................................................................

63

Poprawa rozpoznawania głosu.......................................................................................................................................................

64

Rozwiązywanie problemów z głosowym wybieraniem numerów...................................................................................................

64

background image

Wiadomości....................................................................................................................................................................................

66

Wiadomości e-mail.........................................................................................................................................................................

66

Wiadomości PIN.............................................................................................................................................................................

82

Wiadomości tekstowe.....................................................................................................................................................................

87

Opcje bezpieczeństwa dla wiadomości..........................................................................................................................................

96

Załączniki........................................................................................................................................................................................

97

Wiadomości chronione za pomocą protokołu S/MIME...................................................................................................................

99

Wiadomości zaszyfrowane w programie IBM Lotus Notes.............................................................................................................

106

PGP Wiadomości chronione kluczem PGP....................................................................................................................................

107

Skróty do wiadomości.....................................................................................................................................................................

113

Skróty do plików i załączników.......................................................................................................................................................

114

Rozwiązywanie problemów z wiadomościami................................................................................................................................

115

Pliki.................................................................................................................................................................................................

121

Podstawowe informacje o plikach..................................................................................................................................................

121

Zarządzanie plikami i załącznikami................................................................................................................................................

123

Skróty do plików i załączników.......................................................................................................................................................

126

Rozwiązywanie problemów z załącznikami....................................................................................................................................

127

Dostęp do multimediów..................................................................................................................................................................

128

Muzyka...........................................................................................................................................................................................

128

Podkasty.........................................................................................................................................................................................

131

Wideo.............................................................................................................................................................................................

133

Kamera wideo.................................................................................................................................................................................

135

Aparat.............................................................................................................................................................................................

136

Zdjęcia............................................................................................................................................................................................

138

Notatki głosowe..............................................................................................................................................................................

141

Dzwonki..........................................................................................................................................................................................

142

Pamięć multimediów.......................................................................................................................................................................

144

Przesyłanie i pobieranie plików multimedialnych............................................................................................................................

147

Obsługiwane formaty plików audio i wideo.....................................................................................................................................

149

Skróty dotyczące plików multimedialnych......................................................................................................................................

149

Rozwiązywanie problemów z multimediami...................................................................................................................................

150

Dzwonki, dźwięki i alarmy...............................................................................................................................................................

154

Dzwonki, dźwięki i alarmy — informacje........................................................................................................................................

154

Zmiana dzwonka, powiadomień lub przypomnień..........................................................................................................................

154

Dodawanie własnego profilu...........................................................................................................................................................

155

Dodawanie alarmu o kontakcie......................................................................................................................................................

155

Wyciszanie urządzenia...................................................................................................................................................................

155

Migająca dioda LED.......................................................................................................................................................................

156

background image

Zmiana opcji powiadamiania o stanie alarmu.................................................................................................................................

156

Włączanie dźwięków wydarzeń......................................................................................................................................................

157

Rozwiązywanie problemów z dzwonkami, dźwiękami i alarmami..................................................................................................

157

Przeglądarka..................................................................................................................................................................................

158

Podstawowe informacje o przeglądarce.........................................................................................................................................

158

Zakładki przeglądarki......................................................................................................................................................................

161

Kanały RSS....................................................................................................................................................................................

163

Opcje przeglądarki..........................................................................................................................................................................

163

Zabezpieczenia przeglądarki..........................................................................................................................................................

166

Dane Push przeglądarki.................................................................................................................................................................

168

Skróty przeglądarki.........................................................................................................................................................................

169

Rozwiązywanie problemów z przeglądarką....................................................................................................................................

170

Kalendarz.......................................................................................................................................................................................

172

Podstawowe informacje o kalendarzu............................................................................................................................................

172

Spotkania........................................................................................................................................................................................

173

Telekonferencje..............................................................................................................................................................................

176

Synchronizowanie kalendarza........................................................................................................................................................

177

Opcje kalendarza............................................................................................................................................................................

179

Skróty kalendarza...........................................................................................................................................................................

181

Rozwiązywanie problemów z kalendarzem....................................................................................................................................

181

Kontakty..........................................................................................................................................................................................

184

Podstawowe informacje o kontaktach............................................................................................................................................

184

Dostosowywanie kontaktów...........................................................................................................................................................

185

Synchronizacja kontaktów..............................................................................................................................................................

187

Osobiste listy dystrybucyjne...........................................................................................................................................................

189

Listy zawierające wiele kontaktów..................................................................................................................................................

190

Opcje listy kontaktów......................................................................................................................................................................

190

Rozwiązywanie problemów z kontaktami.......................................................................................................................................

191

Zegar..............................................................................................................................................................................................

193

Ustawianie daty i godziny...............................................................................................................................................................

193

Zmiana elementu wyświetlanego na ekranie w czasie ładowania urządzenia...............................................................................

193

Zmiana tarczy zegara.....................................................................................................................................................................

193

Wyświetlanie drugiej strefy czasowej na zegarze..........................................................................................................................

194

Włączanie alarmu...........................................................................................................................................................................

194

Wyciszanie alarmu.........................................................................................................................................................................

194

Zmiana opcji powiadamiania o stanie alarmu.................................................................................................................................

194

Włączanie trybu zegara nocnego...................................................................................................................................................

195

Ustawianie opcji dla trybu zegara nocnego....................................................................................................................................

195

background image

Korzystanie ze stopera...................................................................................................................................................................

195

Korzystanie z licznika czasu...........................................................................................................................................................

195

Zmiana opcji powiadamiania o stanie licznika czasu.....................................................................................................................

196

Rozwiązywanie problemów z zegarem..........................................................................................................................................

196

Zadania i notatki.............................................................................................................................................................................

197

Tworzenie zadania lub notatki........................................................................................................................................................

197

Przesyłanie zadania lub notatki......................................................................................................................................................

197

Zmiana lub usunięcie zadania lub notatki.......................................................................................................................................

197

Zmiana stanu zadania....................................................................................................................................................................

197

Ukrywanie wykonanych zadań.......................................................................................................................................................

198

Wyświetlanie zadań w kalendarzu..................................................................................................................................................

198

Synchronizacja zadań i notatek......................................................................................................................................................

198

Kategorie — informacje..................................................................................................................................................................

200

Podział kontaktów, zadań i notatek na kategorie...........................................................................................................................

201

Tworzenie kategorii dla kontaktów, zadań lub notatek...................................................................................................................

201

Wyłączanie monitu wyświetlanego przed usunięciem elementów.................................................................................................

201

Pisanie............................................................................................................................................................................................

202

Podstawowe informacje o wpisywaniu danych...............................................................................................................................

202

Metody wprowadzania tekstu.........................................................................................................................................................

203

Opcje pisania..................................................................................................................................................................................

203

Sprawdzanie pisowni......................................................................................................................................................................

204

Słownik niestandardowy.................................................................................................................................................................

206

Autotekst.........................................................................................................................................................................................

207

Skróty używane podczas pisania...................................................................................................................................................

208

Rozwiązywanie problemów z pisaniem..........................................................................................................................................

209

Klawiatura.......................................................................................................................................................................................

210

Przypisywanie aplikacji do klawisza szybkiej obsługi.....................................................................................................................

210

Zmiana domyślnego symbolu waluty..............................................................................................................................................

210

Ustawianie szybkości kursora........................................................................................................................................................

210

Włączanie dźwięków naciśnięcia klawisza.....................................................................................................................................

210

Ustawianie czułości trackpada.......................................................................................................................................................

211

Wyłączanie dźwięków trackpada....................................................................................................................................................

211

Rozwiązywanie problemów z klawiaturą........................................................................................................................................

211

Język..............................................................................................................................................................................................

212

Język wprowadzania tekstu — informacje......................................................................................................................................

212

Zmiana języka................................................................................................................................................................................

212

Użycie skrótu do przełączania języków wprowadzania tekstu w trakcie pisania............................................................................

212

Dodawanie języka ekranu..............................................................................................................................................................

213

background image

Usuwanie języka.............................................................................................................................................................................

213

Rozwiązywanie problemów z językiem..........................................................................................................................................

213

Ekran..............................................................................................................................................................................................

214

Ustawianie opcji podświetlenia.......................................................................................................................................................

214

Użycie obrazu jako tapety..............................................................................................................................................................

214

Zmiana czcionki ekranu..................................................................................................................................................................

214

Organizowanie aplikacji na ekranie głównym.................................................................................................................................

215

Dodawanie wiadomości wyświetlanej po zablokowaniu urządzenia..............................................................................................

216

Użycie na ekranie skali szarości lub odwróconego kontrastu........................................................................................................

216

Włączanie powiadamiania za pomocą diody sygnalizacyjnej LED o zasięgu sieci bezprzewodowej............................................

216

Dane kompozycji............................................................................................................................................................................

217

Rozwiązywanie problemów dotyczących ekranu...........................................................................................................................

217

Technologia GPS...........................................................................................................................................................................

219

Technologia GPS — informacje.....................................................................................................................................................

219

Włączanie technologii GPS............................................................................................................................................................

219

Ustawianie odbiornika GPS używanego do śledzenia trasy..........................................................................................................

219

Uzyskiwanie informacji o położeniu z GPS....................................................................................................................................

220

Uniemożliwianie innym śledzenia twojej lokalizacji........................................................................................................................

220

Wyłączanie pomocy w ustalaniu położenia....................................................................................................................................

220

Rozwiązywanie problemów z technologią GPS.............................................................................................................................

221

Mapy...............................................................................................................................................................................................

222

Podstawowe informacje o mapach.................................................................................................................................................

222

Opcje mapy....................................................................................................................................................................................

225

Skróty dotyczące map....................................................................................................................................................................

225

Rozwiązywanie problemów z mapami............................................................................................................................................

226

Aplikacje.........................................................................................................................................................................................

227

Wielozadaniowość — informacje....................................................................................................................................................

227

Pozostawienie aplikacji działającej w tle i przełączenie do innej aplikacji......................................................................................

227

Zamykanie aplikacji, aby uniemożliwić ich działanie w tle..............................................................................................................

227

Dodawanie aplikacji — informacje..................................................................................................................................................

228

Aplikacje do obsługi sieci społecznościowych – informacje...........................................................................................................

229

Aplikacje do komunikacji błyskawicznej – informacje.....................................................................................................................

229

Wymaganie podania hasła urządzenia przed dodaniem aplikacji..................................................................................................

229

Usuwanie aplikacji..........................................................................................................................................................................

230

Wyświetlanie właściwości aplikacji.................................................................................................................................................

230

Wyświetlanie informacji o rozmiarze bazy danych aplikacji...........................................................................................................

230

Rozwiązywanie problemów z aplikacjami.......................................................................................................................................

230

background image

BlackBerry Device Software...........................................................................................................................................................

231

Aktualizacja oprogramowania BlackBerry Device Software — informacje.....................................................................................

231

Aktualizacja oprogramowania BlackBerry Device Software za pośrednictwem witryny internetowej............................................

232

Aktualizacja oprogramowania BlackBerry Device Software za pomocą oprogramowania BlackBerry Desktop Software.............

233

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem BlackBerry Device Software.............................................................................

233

Zarządzanie połączeniami..............................................................................................................................................................

235

Podstawowe informacje o zarządzaniu połączeniami....................................................................................................................

235

Sieć telefonii komórkowej...............................................................................................................................................................

237

Technologia Wi-Fi...........................................................................................................................................................................

242

Technologia Bluetooth....................................................................................................................................................................

249

Zasilanie i akumulator.....................................................................................................................................................................

258

Wyłączanie urządzenia...................................................................................................................................................................

258

Konfigurowanie urządzenia tak, aby automatycznie włączało się i wyłączało...............................................................................

258

Resetowanie urządzenia................................................................................................................................................................

258

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora..........................................................................................................................

258

Wskazówki: Wydłużanie czasu pracy baterii..................................................................................................................................

259

Karty pamięci i karty multimedialne................................................................................................................................................

261

Karty multimedialne — informacje..................................................................................................................................................

261

Obsługiwane karty multimedialne...................................................................................................................................................

261

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w urządzeniu........................................................................................................................

261

Wyłączanie obsługi kart multimedialnych.......................................................................................................................................

261

Naprawa plików zapisanych na karcie pamięci lub w urządzeniu..................................................................................................

262

Kompresowanie plików — informacje.............................................................................................................................................

262

Szyfrowanie plików — informacje...................................................................................................................................................

262

Włączanie szyfrowania...................................................................................................................................................................

263

Wskazówki: Zwalnianie i zachowywanie miejsca do przechowywania danych..............................................................................

263

Rozwiązywanie problemów dotyczących pamięci masowej i kart multimedialnych.......................................................................

265

Wyszukaj........................................................................................................................................................................................

266

Wyszukiwanie elementu.................................................................................................................................................................

266

Określanie typów elementów uwzględnionych w wynikach wyszukiwania.....................................................................................

266

Wyszukiwanie wiadomości.............................................................................................................................................................

266

Kryteria wyszukiwania wiadomości................................................................................................................................................

267

Lepsze wykorzystanie wyników wyszukiwania wiadomości...........................................................................................................

267

Wyszukiwanie tekstu w wiadomości, pliku lub na stronie internetowej..........................................................................................

268

Wyświetlanie, modyfikacja lub usunięcie zapisanego wyszukiwania.............................................................................................

268

Wyszukiwanie kontaktów w książce adresowej firmy.....................................................................................................................

269

Skróty dotyczące wyszukiwania.....................................................................................................................................................

269

background image

Karta SIM........................................................................................................................................................................................

270

Książka telefoniczna na karcie SIM — informacje..........................................................................................................................

270

Dodawanie kontaktu do pamięci na karcie SIM..............................................................................................................................

270

Kopiowanie kontaktów z karty SIM do listy kontaktów...................................................................................................................

270

Kopiowanie kontaktu z listy kontaktów na kartę SIM......................................................................................................................

270

Edycja lub usunięcie kontaktów zapisanych na karcie SIM............................................................................................................

271

Przechowywanie wiadomości tekstowych na karcie SIM...............................................................................................................

271

Zmiana nazwy wyświetlanej numeru telefonu................................................................................................................................

271

Zabezpieczenia karty SIM — informacje........................................................................................................................................

272

Ochrona karty SIM za pomocą kodu PIN.......................................................................................................................................

272

Zmiana kodu PIN karty SIM............................................................................................................................................................

272

Zabezpieczenia..............................................................................................................................................................................

273

Podstawowe informacje o zabezpieczeniach.................................................................................................................................

273

Ochrona haseł................................................................................................................................................................................

275

Szyfrowanie....................................................................................................................................................................................

277

Czyszczenie pamięci......................................................................................................................................................................

279

Certyfikaty.......................................................................................................................................................................................

280

Klucze PGP....................................................................................................................................................................................

288

Serwery certyfikatów......................................................................................................................................................................

294

Magazyn kluczy..............................................................................................................................................................................

295

Karty inteligentne............................................................................................................................................................................

297

Ustawienia VPN..............................................................................................................................................................................

301

Ręczne sprawdzanie programu zabezpieczającego......................................................................................................................

302

Kontrolowanie aplikacji innych producentów..................................................................................................................................

303

Rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem............................................................................................................................

306

Rejestry usług i raporty diagnostyczne...........................................................................................................................................

307

Akceptowanie, usuwanie i przywracanie rejestru usług.................................................................................................................

307

Wykonywanie raportu diagnostycznego.........................................................................................................................................

307

Wyświetlanie, wysyłanie i usuwanie raportu diagnostycznego.......................................................................................................

307

Ustawianie domyślnego adresata raportów diagnostycznych........................................................................................................

308

Brak możliwości przeprowadzenia diagnostyki lub wysłania raportu diagnostycznego.................................................................

308

Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania BlackBerry Device Software..................................................................................

308

Synchronizacja...............................................................................................................................................................................

309

Synchronizacja — informacje.........................................................................................................................................................

309

Resynchronizacja wiadomości e-mail przez sieć bezprzewodową................................................................................................

309

Usuwanie wiadomości e-mail w urządzeniu i aplikacji e-mail na komputerze................................................................................

310

Synchronizacja danych organizatora przez sieć bezprzewodową.................................................................................................

310

Konflikty podczas synchronizacji — informacje..............................................................................................................................

311

Zarządzanie konfliktami resynchronizacji wiadomości e-mail........................................................................................................

311

background image

Rozwiązywanie konfliktów synchronizacji danych..........................................................................................................................

312

Tworzenie kopii zapasowych danych urządzenia i ich przywracanie — informacje.......................................................................

312

Opróżnianie folderu elementów usuniętych na komputerze za pomocą urządzenia.....................................................................

312

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją.................................................................................................................................

313

Opcje dostępności..........................................................................................................................................................................

315

Opcje ułatwień dostępu – informacje..............................................................................................................................................

315

Opcje ułatwień dostępu dla ekranu................................................................................................................................................

315

Opcje ułatwień dostępu dla dźwięku i telefonu...............................................................................................................................

316

Opcje ułatwień wpisywania.............................................................................................................................................................

318

Kalkulator........................................................................................................................................................................................

320

Korzystanie z kalkulatora................................................................................................................................................................

320

Przeliczanie jednostek miary..........................................................................................................................................................

320

BrickBreaker...................................................................................................................................................................................

321

BrickBreaker — informacje.............................................................................................................................................................

321

Kapsułki w grze BrickBreaker.........................................................................................................................................................

321

Punktacja w grze BrickBreaker.......................................................................................................................................................

322

Gra BrickBreaker............................................................................................................................................................................

322

Regulacja głośności........................................................................................................................................................................

322

Ustawianie szybkości ruchu paletki................................................................................................................................................

323

Gra Word Mole...............................................................................................................................................................................

324

Podstawy gry Word Mole................................................................................................................................................................

324

Gry jednoosobowe..........................................................................................................................................................................

325

Gry wieloosobowe..........................................................................................................................................................................

326

Rozwiązywanie problemów z grą Word Mole.................................................................................................................................

327

Słownik pojęć..................................................................................................................................................................................

328

Informacje prawne..........................................................................................................................................................................

333