BlackBerry Bold 9650 - Muzyka

background image

Muzyka

Odtwarzanie pliku multimedialnego

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Kliknij typ plików multimedialnych.
3. W razie potrzeby kliknij kategorię.
4. Kliknij plik multimedialny.
5. Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem multimediów nie pojawiają się u dołu ekranu, kliknij trackpad.

• Aby odtworzyć plik multimedialny, kliknij ikonę znajdującą się na pasku stanu.
• Aby wstrzymać odtwarzanie pliku multimedialnego, kliknij ikonę znajdującą się na pasku stanu.
• Aby przerwać odtwarzanie pliku multimedialnego, kliknij ikonę znajdującą się na pasku stanu.
• Aby przejść do następnego pliku multimedialnego, kliknij ikonę znajdującą się na pasku stanu.
• Aby przejść do poprzedniego pliku multimedialnego lub powrócić do początku odtwarzanego pliku, kliknij

ikonę znajdującą się na pasku stanu.

• Aby przewinąć plik multimedialny do przodu lub do tyłu, kliknij pasek postępu. Na trackpadzie przesuń palcem

w prawo lub w lewo. Ponownie kliknij pasek postępu.

Odtwarzanie losowe i powtarzanie utworów

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Muzyka.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby włączyć losowe odtwarzanie wszystkich utworów, kliknij opcję Odtwarzaj utwory losowo.
• Aby włączyć losowe odtwarzanie utworów wybranego wykonawcy, pochodzących z określonego albumu lub

należących do określonego gatunku albo listy odtwarzania, znajdź i zaznacz jedną z tych kategorii. Naciśnij
klawisz

> Odtwarzanie losowe.

• Aby powtarzać obecnie odtwarzany utwór, listę odtwarzania, album lub utwory wybranego wykonawcy,

naciśnij klawisz

> Powtórz > Bieżący utwór, Lista odtwarzania, Album lub Wykonawca.

Aby zakończyć odtwarzanie losowe, naciśnij klawisz

> Odtwarzanie losowe. Aby zakończyć powtórne

odtwarzanie piosenek, naciśnij klawisz

> Powtórz > Wył.

Informacje pokrewne

Zmiana kolejności utworów na liście odtwarzania, 129

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

128

background image

Lista odtwarzania

Tworzenie standardowej lub automatycznej listy odtwarzania

Tworzenie standardowej listy odtwarzania polega na ręcznym dodawaniu do listy utworów znajdujących się w
pamięci urządzenia BlackBerry® lub na karcie pamięci. Automatyczne listy odtwarzania można tworzyć przez
określenie kryteriów dla wykonawców, albumów lub gatunków muzyki. Utwory, które spełniają wszystkie kryteria
zostaną automatycznie dodane do listy odtwarzania.

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Muzyka.
2. Kliknij Lista odtwarzania > Nowa lista odtwarzania.

• Aby utworzyć standardową listę odtwarzania, kliknij opcję Standardowa lista odtwarzania. Wpisz nazwę listy

odtwarzania. Kliknij polecenie Dodaj utwory. Zaznacz piosenkę.

• Aby utworzyć automatyczną listę odtwarzania, kliknij opcję Automatyczna lista odtwarzania. Wpisz nazwę

listy odtwarzania. Kliknij znak plus (+), aby dodać kryteria dotyczące artystów, albumów lub gatunków.

3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Dodawanie odtwarzanego utworu do listy odtwarzania

1. Podczas odtwarzania utworu naciśnij klawisz

> Dodaj do listy odtwarzania.

2. Kliknij listę odtwarzania.

Zmiana kolejności utworów na liście odtwarzania

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Muzyka.
2. Kliknij opcję Lista odtwarzania.
3. Kliknij standardową listę odtwarzania.
4. Zaznacz utwór.
5. Naciśnij klawisz

> Przenieś.

6. Kliknij nowe miejsce.
7. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Odtwarzanie losowe i powtarzanie utworów, 128

Usuwanie utworu z listy odtwarzania

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Muzyka.
2. Kliknij opcję Lista odtwarzania.
3. Kliknij standardową listę odtwarzania.
4. Zaznacz utwór.
5. Naciśnij klawisz

> Usuń > OK.

6. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

129

background image

Zmiana nazwy lub usuwanie listy odtwarzania

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Muzyka.
2. Kliknij opcję Lista odtwarzania.
3. Zaznacz listę odtwarzania.
4. Naciśnij klawisz

.

• Aby zmienić nazwę listy odtwarzania, kliknij polecenie Zmień nazwę. Wpisz nazwę listy odtwarzania. Kliknij

przycisk OK.

• Aby usunąć listę odtwarzania, kliknij polecenie Usuń.

Regulacja głośności

Aby zwiększyć głośność, naciśnij klawisz zwiększania głośności znajdujący się z prawej strony urządzenia
BlackBerry®.

Aby zmniejszyć głośność, naciśnij klawisz zmniejszania głośności znajdujący się z prawej strony urządzenia
BlackBerry®.

Aby wyciszyć dźwięk, naciśnij klawisz

znajdujący się na górze urządzenia. Aby wyłączyć wyciszenie,

ponownie naciśnij klawisz

. Jeśli naciśniesz klawisz

w trakcie połączenia, urządzenie wycisza połączenie

w taki sposób, że możesz usłyszeć innych uczestników rozmowy, lecz oni nie usłyszą ciebie.

Informacje pokrewne

Wyciszanie połączenia, 43
Zwiększanie głośności za pomocą funkcji wzmocnienia dźwięku, 130
Poprawa jakości dźwięku plików multimedialnych, 130

Zwiększanie głośności za pomocą funkcji wzmocnienia dźwięku

Funkcja wzmocnienia dźwięku umożliwia zwiększanie głośności utworów, dzwonków i filmów ponad standardowe
ustawienia dźwięku.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje multimediów.

3. Zaznacz pole wyboru Wzmocnienie dźwięku.
4. Przeczytaj ostrzeżenie wyświetlone na ekranie i jeśli chcesz kontynuować, kliknij przycisk Tak.
5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Poprawa jakości dźwięku plików multimedialnych

W zależności od modelu urządzenia BlackBerry® ta funkcja może nie być obsługiwana. Aby poprawić jakość
dźwięku plików multimedialnych, zalecamy korzystanie ze słuchawek stereofonicznych.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje multimediów.

3. Zmień ustawienie pola Korektor muzyczny zestawu słuchawkowego.

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

130

background image

4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Zmiana nazwy, przenoszenie, kopiowanie lub usuwanie pliku
dźwiękowego i pliku wideo

Użytkownicy mogą zmieniać nazwy tylko tych plików multimedialnych, które sami dodali.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Naciśnij klawisz

> Przeglądaj.

3. Znajdź i zaznacz plik dźwiękowy lub wideo.
4. Naciśnij klawisz

.

• Aby zmienić nazwę pliku, kliknij polecenie Zmień nazwę. Wpisz nazwę pliku. Kliknij Zapisz.
• Aby skopiować lub przenieść plik do innej lokalizacji, kliknij polecenie Kopiuj lub Wytnij. Przejdź do

lokalizacji, do której plik ma zostać skopiowany lub przeniesiony. Naciśnij klawisz

> Wklej.

• Aby usunąć plik, kliknij polecenie Usuń.

Wyświetlanie właściwości pliku multimedialnego

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Kliknij typ plików multimedialnych.
3. W razie potrzeby kliknij kategorię.
4. Zaznacz żądany plik.
5. Naciśnij klawisz

> Właściwości.

Zmiana ilości czasu, po upływie którego ekran odtwarzacza
multimedialnego wyłącza się

Po wstrzymaniu lub zatrzymaniu odtwarzania pliku multimedialnego na określony czas, ekran odtwarzacza
multimedialnego jest wyłączany w celu zoptymalizowania działania urządzeniaBlackBerry®.

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje multimediów.

3. Zmień ustawienie w polu Wyłącz odtwarzacz multimedialny, gdy jest nieaktywny.