BlackBerry Bold 9650 - Pamięć multimediów

background image

Pamięć multimediów

Pamięć masowa i karty multimedialne

Obsługiwane karty multimedialne

Urządzenie BlackBerry® obsługuje karty multimedialne o rozmiarze do 32 GB. Obsługiwane są wyłącznie karty
microSD.

Naprawa plików zapisanych na karcie pamięci lub w urządzeniu

UWAGA: Jeżeli w urządzeniu BlackBerry® zostanie uruchomiona funkcja naprawy, urządzenie może usunąć pliki z
błędami znajdujące się na karcie pamięci lub w urządzeniu.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Pamięć masowa.
3. Naciśnij klawisz

> Napraw.

4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Jeżeli po uruchomieniu funkcji naprawy karta pamięci nadal nie działa prawidłowo, można spróbować ją
sformatować.

Sprawdzanie ilości pamięci zajętej przez pliki multimedialne

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Naciśnij klawisz Menu.
3. Kliknij Zużycie pamięci.

Zmiana ilości pamięci dostępnej dla plików multimedialnych

Aby zoptymalizować wydajność pracy urządzenia BlackBerry®, możesz zmienić ilość pamięci, którą przydziela ono
plikom multimedialnym.

W zależności od modelu urządzenia BlackBerry® ta funkcja może nie być obsługiwana.

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Naciśnij klawisz Menu.
3. Kliknij polecenie Opcje.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby zmienić maksymalną ilość pamięci urządzenia dostępną dla wszystkich plików multimedialnych,

odpowiednio zmodyfikuj wartość w polu Limit pamięci urządzenia.

• Aby zmienić minimalną ilość pamięci dostępną dla zdjęć, odpowiednio zmodyfikuj wartość w polu Pamięć

zarezerwowana dla zdjęć.

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

144

background image

5. Naciśnij klawisz Menu.
6. Kliknij Zapisz.

Informacje pokrewne

Wyświetlanie właściwości pliku multimedialnego, 131

Wyłączanie obsługi kart multimedialnych

Gdy wyłączysz obsługę karty multimedialnej, urządzenie BlackBerry® nie będzie mieć dostępu do plików zapisanych
na karcie.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie.
3. Kliknij Pamięć masowa.
4. Usuń zaznaczenie pola wyboru Obsługa karty multimedialnej.
5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Kompresowanie plików — informacje

Funkcja kompresji pozwala zmniejszyć rozmiar danych przechowywanych w urządzeniu BlackBerry® bez
uszczerbku dla ich spójności. Gdy funkcja jest włączona, urządzenie kompresuje wszystkie dane urządzenia, w tym
wiadomości, kontakty, wpisy kalendarza, zadania i notatki. Zaleca się, aby funkcja zawsze pozostawała włączona.

Jeśli oprócz funkcji kompresowania działa również funkcja szyfrowania, kompresja następuje przed zaszyfrowaniem
danych.

Szyfrowanie plików — informacje

Szyfrowanie plików ma za zadanie chronić pliki zapisane w twoim urządzeniu BlackBerry® oraz na karcie
multimedialnej, jeśli taka znajduje się w twoim urządzeniu. Pliki w urządzeniu oraz na karcie multimedialnej można
zaszyfrować za pomocą klucza szyfrowania generowanego przez urządzenie, hasła urządzenia lub obu tych
elementów.

Jeżeli pliki zostaną zaszyfrowane przy użyciu klucza szyfrowania wygenerowanego przez urządzenie, dostęp do
plików znajdujących się na karcie multimedialnej można uzyskać tylko wtedy, gdy karta jest włożona do urządzenia.
Jeżeli pliki zostaną zaszyfrowane przy użyciu hasła urządzenia, dostęp do plików znajdujących się na karcie
multimedialnej można uzyskać za pośrednictwem dowolnego urządzenia, do którego zostanie włożona karta, pod
warunkiem, że znane jest hasło tego urządzenia.

Włączanie szyfrowania

Aby zaszyfrować dane w urządzeniu BlackBerry®, należy ustawić hasło dla urządzenia.

W zależności od ilości pamięci dostępnej do przechowywania plików w urządzeniu szyfrowanie plików w urządzeniu
może być niemożliwe.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Szyfrowanie.

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

145

background image

3. Aby zaszyfrować dane w urządzeniu, w sekcji Pamięć urządzenia zaznacz pole wyboru Szyfruj.
4. Aby zaszyfrować pliki przechowywane na karcie multimedialnej i w urządzeniu, zaznacz pole wyboru Karta

multimedialna i wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby szyfrować pliki za pomocą klucza szyfrowania wygenerowanego przez urządzenie, w polu Tryb zaznacz

wartość Klucz urządzenia.

• Aby szyfrować pliki za pomocą twojego hasła urządzenia, w polu Tryb zaznacz wartość Hasło urządzenia.
• Aby szyfrować pliki za pomocą klucza szyfrowania i hasła urządzenia, w polu Tryb zaznacz wartość Hasło i

klucz urządzenia.

5. Aby szyfrować także pliki takie jak zdjęcia, utwory i filmy, zaznacz pole wyboru Dołącz pliki multimedialne.
6. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby zatrzymać szyfrowanie danych w urządzeniu, usuń zaznaczenie pola wyboru Pamięć urządzenia. Aby
zatrzymać szyfrowanie plików, usuń zaznaczenie pola wyboru Karta multimedialna.

Foldery zdjęć

Tworzenie folderu zdjęć

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Zdjęcia.
2. Naciśnij klawisz

> Nowy folder.

3. Jeśli jest to konieczne, zmień lokalizację utworzonego folderu.
4. Wpisz nazwę folderu.
5. Kliknij przycisk OK.

Importowanie zdjęć do aplikacji Zdjęcia

Po zaimportowaniu zdjęć z innych folderów zapisanych w urządzeniu BlackBerry® lub na karcie multimedialnej do
aplikacji Zdjęcia można uzyskać dostęp do tych zdjęć, a jednocześnie zachować istniejące struktury folderów i
lokalizacje plików.

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Zdjęcia.
2. Naciśnij klawisz

> Importuj zdjęcia. Zostaną wyświetlone foldery zawierające zdjęcia, które nie zostały

zapisane w folderze Biblioteka zdjęć lub Zdjęcia z aparatu.

3. Zaznacz pola wyboru obok folderów, które chcesz zaimportować.
4. Kliknij polecenie Importuj zdjęcia.

Aby usunąć foldery z aplikacji Zdjęcia, zaznacz wybrany folder. Naciśnij klawisz

> Usuń z biblioteki.

Zaimportowane foldery pozostaną w oryginalnej lokalizacji, lecz zostaną usunięte z aplikacji Zdjęcia.

Aby trwale usunąć foldery zarówno z aplikacji Zdjęcia, jak i z pamięci urządzenia lub karty multimedialnej, w tym
wszystkie pliki, które nie są zdjęciami i nie są widoczne w folderach w aplikacji Zdjęcia, zaznacz wybrany folder.
Naciśnij klawisz

> Usuń. Zaimportowane foldery zostaną usunięte z ich lokalizacji na urządzeniu lub karcie

multimedialnej.

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

146

background image

Znajdowanie zdjęć zrobionych aparatem wbudowanym w urządzenie

Zdjęcia zrobione aparatem wbudowanym w urządzenie są zapisywane w folderze Zdjęcia z aparatu w aplikacji
Zdjęcia. Jeśli zdjęcia zostały zapisane przez użytkownika w innych folderach, nie będą one wyświetlane w folderze
Zdjęcia z aparatu.

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Zdjęcia.
2. Kliknij folder Zdjęcia z aparatu.