BlackBerry Bold 9650 - Informacje prawne

background image

Informacje prawne

©2011 Research In Motion Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® oraz
pokrewne znaki towarowe, nazwy i logotypy stanowią własność firmy Research In Motion Limited i są zastrzeżone i/
lub wykorzystywane jako znaki towarowe w Stanach Zjednoczonych i innych krajach na całym świecie.

iTunes jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG. DataViz,
Documents To Go, Sheet to Go, Slideshow to Go i Word to Go są znakami towarowymi firmy DataViz Inc. UMTS jest
znakiem towarowym Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych. Gears i Google Mail są znakami
towarowymi firmy Google, Inc. GSM i Global System for Mobile Communications są znakami towarowymi GSM MOU
Association. IBM, Domino, Lotus, Lotus iNotes i Lotus Notes są znakami towarowymi firmy International Business
Machines Corporation. JavaScript jest znakiem towarowym firmy Oracle America, Inc. Microsoft, Hotmail, Outlook,
Windows Live i Windows Media są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Novell i GroupWise są znakami
towarowymi firmy Novell, Inc. PGP, PGP Desktop Professional i PGP Universal Server są znakami towarowymi firmy
PGP Corporation. RSA jest znakiem towarowym firmy RSA Security. vCard jest znakiem towarowym firmy Internet
Mail Consortium. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup i WPA są znakami towarowymi firmy Wi-Fi
Alliance. Wszystkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów.

Właściciele materiałów korzystają z technologii zarządzania prawami cyfrowymi Windows Media (WMDRM), aby
chronić ich prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie. To urządzenie korzysta z oprogramowania
WMDRM w celu uzyskania dostępu do materiałów chronionych przez WMDRM. Jeśli oprogramowanie WMDRM nie
będzie w stanie ochronić materiałów, ich właściciele mogą poprosić firmę Microsoft o cofnięcie możliwości
odtwarzania lub kopiowania przez WMDRM materiałów chronionych. Odwołanie nie dotyczy materiałów, które nie są
chronione. Pobierając licencje materiałów chronionych użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Microsoft
może wraz z licencjami przekazać listę odwołań. Właściciele materiałów mogą zażądać aktualizacji oprogramowania
WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich materiałów. Jeśli użytkownik odmówi aktualizacji, nie uzyska dostępu do
tych materiałów.

Niektóre składniki oprogramowania BlackBerry® Device Software są objęte prawami autorskimi ©2007-2008 firmy
FreeType Project (

www.freetype.org

). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza dokumentacja, obejmująca wszelką dokumentację załączoną jako odnośnik, np. udostępnioną pod
adresem

www.blackberry.com/go/docs

, jest dostępna „TAK, JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, bez żadnych

warunków, aprobaty, gwarancji ani poręczenia żadnego rodzaju ze strony firmy Research In Motion Limited i firm z
nią stowarzyszonych („RIM”). Firma RIM nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub ominięcia
typograficzne, techniczne bądź inne, zawarte w tej dokumentacji. W celu ochrony praw oraz poufnych informacji i/lub
tajemnic handlowych firmy RIM niektóre aspekty technologii firmy RIM mogą być opisane w niniejszej dokumentacji
w sposób ogólnikowy. Firma RIM zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany informacji zawartych w niniejszej
dokumentacji, nie zobowiązując się jednak do regularnego wprowadzania takich zmian, aktualizacji, optymalizacji lub
innych uzupełnień. Zmiany takie mogą także nie być wprowadzane w ogóle.

Niniejsza dokumentacja może zawierać odwołania do źródeł informacji, sprzętu, oprogramowania, produktów i usług
obejmujących składniki i treść innych podmiotów, np. do treści chronionych przez prawo autorskie, a także do stron
internetowych innych podmiotów (zbiorczo określanych mianem „Produktów i usług innych podmiotów”). Firma RIM
nie kontroluje ani nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek informacje innych podmiotów, obejmujące bez ograniczeń

Podręcznik użytkownika

Informacje prawne

333

background image

treść, dokładność, przestrzeganie praw autorskich, wydajność, zgodność, niezawodność, legalność, dobre obyczaje,
odnośniki i inne aspekty takich informacji. Dołączenie do niniejszej dokumentacji odwołań do produktów i usług
innych podmiotów nie oznacza jakiejkolwiek aprobaty ze strony firmy RIM dla tych produktów i usług.

Z WYJĄTKIEM ZAKRESU WYRAŹNIE ZAKAZANEGO PRZEZ REGULACJE PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W
DANEJ JURYSDYKCJI, WSZELKIE WARUNKI, APROBATY, GWARANCJE LUB RĘKOJMIE JAKIEGOKOLWIEK
RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, OBEJMUJĄCE BEZ OGRANICZEŃ WSZELKIE WARUNKI,
APROBATY, GWARANCJE LUB RĘKOJMIE TRWAŁOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB
WYKORZYSTANIA, SPRZEDAWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, NIENARUSZANIA PRAW,
SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, LUB TYTUŁU, LUB WYNIKAJĄCE ZE STATUTÓW, ZWYCZAJÓW LUB
PRAKTYKI OBSŁUGI, WYKORZYSTYWANIA, LUB POWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ LUB JEJ
WYKORZYSTANIEM, LUB ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM BĄDŹ NIEDZIAŁANIEM DOWOLNEGO
OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU, USŁUGI LUB WSZELKICH PRODUKTÓW BĄDŹ USŁUG INNYCH
PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM ODRZUCONE.
UŻYTKOWNIK MOŻE RÓWNIEŻ DYSPONOWAĆ INNYMI PRAWAMI, W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU LUB
REGIONU. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE
DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WSZELKIE
DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO DOKUMENTACJI W TAKIM ZAKRESIE, W
KTÓRYM NIE MOGĄ ZOSTAĆ ODRZUCONE W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ, ALE MOGĄ ZOSTAĆ
OGRANICZONE, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM OGRANICZONE DO DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD MOMENTU
PIERWSZEGO UZYSKANIA DOKUMENTACJI LUB PRZEDMIOTU STANOWIĄCEGO OBIEKT ROSZCZENIA.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ ODPOWIEDNIE REGULACJE PRAWNE W TWOJEJ
JURYSDYKCJI, W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA RIM NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK
SZKODY ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ LUB JEJ WYKORZYSTANIEM, DZIAŁANIEM LUB
NIEDZIAŁANIEM JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU, USŁUG LUB PRODUKTÓR I USŁUG
INNYCH PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA
DO, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY: BEZPOŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE,
POŚREDNIE, SPECJALNE, MORALNE LUB ZBIORCZE; ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKU LUB
PRZYCHODÓW, Z NIEPOWODZENIA W REALIZACJI SPODZIEWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, Z PRZERWY W
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, Z UTRATY INFORMACJI GOSPODARCZYCH, UTRATY OKAZJI
GOSPODARCZEJ, USZKODZENIA BĄDŹ UTRATY DANYCH, NIEPOWODZENIA W PRZEKAZANIU LUB
ODEBRANIU JAKICHKOLWIEK DANYCH, Z PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z APLIKACJAMI UŻYWANYMI WRAZ
Z PRODUKTAMI LUB USŁUGAMI FIRMY RIM, Z KOSZTAMI PRZESTOJÓW, Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI
KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY RIM LUB JAKIEJKOLWIEK ICH CZĘŚCI LUB USŁUG
BEZPRZEWODOWYCH, Z KOSZTÓW DÓBR ZASTĘPCZYCH, KOSZTÓW POKRYCIA, URZĄDZEŃ
DODATKOWYCH LUB USŁUG, Z KOSZTÓW KAPITAŁOWYCH LUB INNYCH PODOBNYCH STRAT
FINANSOWYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SZKODY TAKIE DAWAŁY SIĘ PRZEWIDZIEĆ CZY NIE, NAWET
JEŚLI FIRMA RIM ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ ODPOWIEDNIE REGULACJE PRAWNE W TWOJEJ
JURYSDYKCJI FIRMA RIM NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI
OBOWIĄZKÓW W RAMACH UMOWY, DELIKTU LUB INNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO WSZELKĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEDOPATRZENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPOŚREDNIĄ.

Podręcznik użytkownika

Informacje prawne

334

background image

NINIEJSZE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ZRZECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE: (A)
NIEZALEŻNIE OD NATURY PRZYCZYNY DZIAŁANIA LUB ŻĄDANIA, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE
OGRANICZAJĄC DO, ZŁAMANIE UMOWY, ZANIEDBANIE, DELIKT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPOŚREDNIĄ
LUB INNE PRAWNE TEORIE, I PRZETRWAJĄ ZASADNICZE ZŁAMANIE UMOWY LUB NIEPOWODZENIE
PODSTAWOWEGO CELU NINIEJSZEJ UMOWY LUB DOWOLEGO ZAWARTEGO W NIEJ ZADOŚĆUCZYNIENIA;
I MAJĄ ZASTOSOWANIE (B) DO FIRMY RIM I ZRZESZONYCH Z NIĄ PRZEDSIĘBIORSTW, ICH NASTĘPCÓW,
PRZEDSTAWICIELI, AGENTÓW, DOSTAWCÓW (W TYM DOSTAWCÓW USŁUG BEZPRZEWODOWYCH),
AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW FIRMY RIM (W TYM RÓWNIEŻ DOSTAWCÓW USŁUG
BEZPRZEWODOWYCH) I ICH SZEFOSTWO, PRACOWNIKÓW I NIEZALEŻNYCH PODWYKONAWCÓW.

W DODATKU DO OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ OKREŚLONYCH POWYŻEJ, W ŻADNYM WYPADKU NIKT Z
SZEFOSTWA, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, DYSTRYBUTORÓW, DOSTAWCÓW, NIEZALEŻNYCH
PODWYKONAWCÓW FIRMY RIM LUB FIRM Z NIĄ ZRZESZONYCH NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ LUB ZWIĄZANEJ Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ.

Przed zasubskrybowaniem, instalacją lub użyciem dowolnych usług i produktów innych podmiotów użytkownik jest
odpowiedzialny za sprawdzenie, czy dostawca usług bezprzewodowych wyraził zgodę na wsparcie dla wszystkich
oferowanych przez nie funkcji. Niektórzy dostawcy usług bezprzewodowych mogą nie oferować możliwości
przeglądania Internetu w ramach subskrypcji usługi BlackBerry® Internet Service. W sprawie dostępności, roamingu,
planów taryfowych i funkcji skontaktuj się z usługodawcą. Instalacja i użycie produktów oraz usług innych podmiotów
z produktami i usługami firmy RIM może wymagać posiadania co najmniej jednego patentu, znaku towarowego,
prawa autorskiego lub innych licencji, w celu uniknięcia naruszenia lub pogwałcenia praw innych podmiotów.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie produktów i usług innych podmiotów, i za określenie,
czy w tym celu wymagane są jakiekolwiek licencje innych podmiotów. Jeżeli są wymagane, użytkownik jest
odpowiedzialny za ich zdobycie. Nie należy instalować ani używać produktów i usług innych podmiotów do momentu
uzyskania wszystkich niezbędnych licencji. Wszelkie produkty i usługi stron trzecich dostarczane z produktami i
usługami firmy RIM są dostarczane jako udogodnienie dla użytkownika i są dostarczane „TAK, JAK SĄ”, bez
wyraźnych lub dorozumianych warunków, gwarancji, zapewnień lub poręczeń jakiegokolwiek rodzaju ze strony firmy
RIM. Firma RIM nie przyjmuje wynikającej stąd żadnej odpowiedzialności. Wykorzystanie produktów i usług innych
podmiotów oparte jest i podlega wyrażeniu zgody przez użytkownika na warunki zawarte w mających zastosowanie
oddzielnych licencjach i innych umowach z innymi podmiotami, z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego w licencji
lub innej umowie z firmą RIM.

Niektóre funkcje wymienione w niniejszej dokumentacji wymagają minimalnej wersji aplikacji BlackBerry® Enterprise
Server, BlackBerry® Desktop Software i/lub BlackBerry® Device Software.

Warunki wykorzystania jakichkolwiek produktów i usług firmy RIM są określone w mającej zastosowanie oddzielnej
licencji bądź umowie z firmą RIM. ŻADEN ZAPIS W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NIE ZASTĘPUJE ŻADNYCH
WYRAŹNYCH, PISEMNYCH UMÓW BĄDŹ GWARANCJI DOSTARCZONYCH PRZEZ FIRMĘ RIM W
ODNIESIENIU DO CZĘŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY RIM INNYCH NIŻ NINIEJSZA DOKUMENTACJA.

Licencja QUALCOMM Incorporated przyznana na mocy co najmniej jednego z patentów obowiązujących w Stanach
Zjednoczonych i/lub ich odpowiedników w innych krajach:

5 490 165

5 504 773

5 506 865

5 511 073

5 228 054

5 535 239

5 267 261

5 544 196

Podręcznik użytkownika

Informacje prawne

335

background image

5 568 483

5 337 338

5 600 754

5 414 796

5 657 420

5 416 797

5 659 569

5 710 784

5 778 338

Copyright (c) 1999–2006, Rada Naukowa uniwersytetu stanowego Illinois

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Test wydajności Iperf

Mark Gates

Ajay Tirumala

Jim Ferguson

Jon Dugan

Feng Qin

Kevin Gibbs

John Estabrook

National Laboratory for Applied Network Research

National Center for Supercomputing Applications

University of Illinois at Urbana-Champaign

www.ncsa.uiuc.edu

Niniejszym bezpłatnie zezwala się osobom uzyskującym kopię tego oprogramowania (Iperf) wraz z powiązanymi z
nim plikami dokumentacji (zwane dalej „Oprogramowaniem”) na nieograniczony obrót Oprogramowaniem, w tym na
jego nieograniczone użycie, kopiowanie, modyfikację, łączenie, publikowanie, rozprowadzanie, sublicencjonowanie,
i/lub sprzedaż jego kopii, a także na udzielenie takiego samego zezwolenia osobom nabywającym Oprogramowanie,
z zachowaniem następujących warunków:

Redystrybuowany kod źródłowy musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę
warunków oraz podane poniżej informacje o zrzeczeniu się odpowiedzialności.

W przypadku redystrybucji w postaci binarnej dokumentacja i/lub inne materiały dostarczane wraz z nią muszą
zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz podane poniżej informacje o
zrzeczeniu się odpowiedzialności.

Bez uprzedniego uzyskania wyraźnego zezwolenia w formie pisemnej nie wolno wykorzystywać nazwy
Uniwersytetu Illinois, nazwy NCSA ani nazwisk twórców do sygnowania bądź promowania produktów, które
powstały w oparciu o Oprogramowanie.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAK, JAK JEST” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI,
BEZPOŚREDNIEJ ANI DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI SPRZEDAWALNOŚCI,
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH. TWÓRCY ANI
WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH DO OPROGRAMOWANIA W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ

Podręcznik użytkownika

Informacje prawne

336

background image

ODPOWIEDZIALNI ZA ZASPOKOJENIE ROSZCZEŃ I SZKODY, ANI TEŻ NIE BĘDĄ PONOSIĆ INNEGO
RODZAJU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ, DELIKTEM LUB INNEJ, WYNIKAJĄCEJ LUB
ZWIĄZANEJ Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO UŻYCIEM LUB POSŁUGIWANIEM SIĘ NIM W INNY SPOSÓB.

PCRE to biblioteka funkcji obsługujących wyrażenia regularne, których składnia i semantyka jest w maksymalnym
stopniu zbliżona do analogicznych własności w języku Perl 5.

To jest wariant JavaScriptCore biblioteki PCRE. Biblioteka ta z początku była kopią PCRE, ale z biegiem czasu wiele
spośród funkcji PCRE zostało usuniętych.

Copyright (c) 1997-2005 Uniwersytet Cambridge. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i wykorzystanie w postaci źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, są dozwolone pod warunkiem
zachowania następujących warunków:

Redystrybuowany kod źródłowy musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę
warunków oraz podane poniżej informacje o zrzeczeniu się odpowiedzialności.

W przypadku redystrybucji w postaci binarnej dokumentacja i/lub inne materiały dostarczane wraz z nią muszą
zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz podane poniżej informacje o
zrzeczeniu się odpowiedzialności.

Bez uprzedniego uzyskania wyraźnego zezwolenia w formie pisemnej nie wolno wykorzystywać nazwy
Uniwersytetu Cambridge, nazwy firmy Apple Inc. ani nazwisk twórców do sygnowania bądź promowania
produktów, które powstały w oparciu o Oprogramowanie.

WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH I TWÓRCY DOSTARCZAJĄ NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE „TAK, JAK
JEST” I WYKLUCZONE ZOSTAJĄ WSZELKIE GWARANCJE BEZPOŚREDNIE I DOROZUMIANE, W TYM
MIEDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE SPRZEDAWALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO
CELU. TWÓRCY ANI WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH DO OPROGRAMOWANIA W ŻADNYM WYPADKU
NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE,
PRZYKŁADOWE ANI WYNIKOWE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAOPATRZENIE W TOWARY LUB
USŁUGI ZASTĘPCZE, BRAK MOŻLIWOŚCI UŻYCIA, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ ZYSKÓW LUB PRZERWANIE
DZIAŁALNOŚCI FIRMY) BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB ICH POWSTANIA I TEORIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, NA
KTÓREJ SĄ OPARTE, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB DELIKTU (W
TYM ZANIEDBANIE I INNE), POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM TEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTALI ONI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH
SZKÓD.

Smartfon BlackBerry® Bold™ 9650, numer modelu: RCS71CW lub RCS72CW

Jest to urządzenie z funkcją nawiązywania połączeń Wi-Fi® i jego użytkowanie podlega

ograniczeniom w niektórych państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej.

Research In Motion Limited

295 Phillip Street

Waterloo, ON N2L 3W8

Kanada

Research In Motion UK Limited

Centrum House

Podręcznik użytkownika

Informacje prawne

337

background image

36 Station Road

Egham, Surrey TW20 9LF

Wielka Brytania

Opublikowano w Kanadzie

Podręcznik użytkownika

Informacje prawne

338