BlackBerry Bold 9650 - Dostosowywanie kontaktów

background image

Dostosowywanie kontaktów

Dodawanie zdjęcia kontaktu jako identyfikatora rozmówcy

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Kontakty.
2. Zaznacz kontakt.
3. Naciśnij klawisz

> Edytuj.

4. Naciśnij klawisz

> Dodaj zdjęcie.

5. Znajdź, zaznacz, a następnie kliknij zdjęcie.
6. W razie konieczności przesuń ramkę kadrowania do miejsca, które ma zostać użyte.
7. Naciśnij klawisz

> Przytnij i zapisz.

Podręcznik użytkownika

Kontakty

185

background image

8. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Zdjęcia kontaktów ciągle się zmieniają, 192

Zmiana lub usunięcie zdjęcia kontaktu

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Kontakty.
2. Zaznacz kontakt.
3. Naciśnij klawisz

> Edytuj.

4. Zaznacz zdjęcie kontaktu.

• Aby zmienić zdjęcie kontaktu, naciśnij

> Zamień zdjęcie. Zaznacz zdjęcie. Naciśnij klawisz

>

Wybierz.

• Aby usunąć zdjęcie kontaktu, naciśnij

> Usuń zdjęcie.

5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Zdjęcia kontaktów ciągle się zmieniają, 192

Kategorie — informacje

Aby pogrupować kontakty, zadania i notatki, można utworzyć kategorie. Można także filtrować kontakty, zadania i
notatki wyświetlane w poszczególnych kategoriach.

W nazwach kategorii nie jest uwzględniana wielkość liter. Jeden kontakt, zadanie lub notatkę można przypisać do
kilku kategorii. Jeśli korzystasz z programu IBM® Lotus Notes®, możesz przypisać zadanie do kilku kategorii w
urządzeniu BlackBerry®, ale tylko jedna kategoria będzie synchronizowana z zadaniem w programie Lotus Notes.

Kategorie są wykorzystywane na liście kontaktów, na liście zadań i na liście notatek, a zmiany wprowadzone w
jednej aplikacji są także uwzględniane w pozostałych aplikacjach.

Podział kontaktów, zadań i notatek na kategorie

1. Podczas tworzenia lub edycji kontaktu, zadania lub notatki naciśnij klawisz

> Kategorie.

2. Zaznacz pole wyboru obok kategorii.
3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby usunąć kategorię z kontaktu, zadania lub notatki, wyczyść pole wyboru znajdujące się obok wybranej kategorii.

Tworzenie kategorii dla kontaktów, zadań lub notatek

Aby organizować elementy w aplikacji kontaktów, zadań lub MemoPad, można tworzyć kategorie.
1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Kontakty, Zadania lub MemoPad.
2. Naciśnij klawisz

> Filtr.

Podręcznik użytkownika

Kontakty

186

background image

3. Naciśnij klawisz

> Nowy.

4. Wpisz nazwę kategorii.
5. Naciśnij klawisz na klawiaturze.

Aby usunąć kategorię, zaznacz wybraną pozycję. Naciśnij klawisz

> Usuń.