BlackBerry Bold 9650 - Osobiste listy dystrybucyjne

background image

Osobiste listy dystrybucyjne

Tworzenie osobistej listy dystrybucyjnej

Osobistej listy dystrybucyjnej można używać do wysyłania wiadomości e-mail, wiadomości PIN i wiadomości
tekstowych. Osobiste listy dystrybucyjne utworzone w urządzeniu BlackBerry® nie są widoczne w aplikacji poczty e-
mail na komputerze.

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Kontakty.
2. Naciśnij klawisz

> Nowa grupa.

3. Wpisz nazwę osobistej listy dystrybucyjnej.
4. Naciśnij klawisz

> Dodaj członka.

5. Kliknij kontakt.
6. Aby dodać następny kontakt, powtórz kroki 4-5.
7. Naciśnij klawisz

> Zapisz grupę.

Zmiana lub usunięcie osobistej listy dystrybucyjnej

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Kontakty.
2. Zaznacz osobistą listę dystrybucyjną.
3. Naciśnij klawisz

.

• Aby zmienić osobistą listę dystrybucyjną, kliknij polecenie Edytuj grupę. Kliknij kontakt. Kliknij Dodaj

członka, Zmień członka lub Usuń członka. Naciśnij klawisz

> Zapisz grupę.

• Aby usunąć osobistą listę dystrybucyjną, kliknij polecenie Usuń grupę > Usuń.

Uwaga: Usunięcie kontaktu z osobistej listy dystrybucyjnej nie powoduje usunięcia go z listy kontaktów.

Podręcznik użytkownika

Kontakty

189