BlackBerry Bold 9650 - Podstawowe informacje o wpisywaniu danych

background image

Podstawowe informacje o wpisywaniu danych

Zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie tekstu

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz i kliknij trackpad.

• Aby zaznaczać tekst znak po znaku, przesuń palec po trackpadzie w lewo lub w prawo.
• Aby zaznaczać tekst wiersz po wierszu, przesuń palec po trackpadzie w górę lub w dół.

2. Naciśnij klawisz

.

• Aby wyciąć zaznaczony tekst, kliknij polecenie Wytnij.
• Aby skopiować zaznaczony tekst, kliknij polecenie Kopiuj.

3. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić wycięty lub skopiowany tekst.
4. Naciśnij klawisz

> Wklej.

Wpisywanie symbolu

1. Naciśnij klawisz Symbol.
2. Naciśnij klawisz litery widoczny pod symbolem.

Wpisywanie znaku akcentowanego lub specjalnego

Naciśnij i przytrzymaj klawisz litery na klawiaturze oraz przesuń palec po trackpadzie w lewą lub prawą stronę do
momentu pojawienia się znaku akcentowanego albo specjalnego.

Usuwanie tekstu z pola

W polu, w którym wpisano tekst, naciśnij klawisz

> Wyczyść pole.

Wpisywanie tekstu z użyciem metody inteligentnego wprowadzania
tekstu

Podczas wpisywania tekstu wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby wybrać zaznaczoną sugestię i rozpocząć wpisywanie kolejnego słowa, naciśnij klawisz Enter.
• Aby wybrać zaznaczoną sugestię i kontynuować wpisywanie tego samego słowa, kliknij słowo.
• Aby zignorować sugestię, pisz dalej.

Podręcznik użytkownika

Pisanie

202