BlackBerry Bold 9650 - Zarządzanie plikami i załącznikami

background image

Zarządzanie plikami i załącznikami

Wyświetlanie właściwości pliku

W urządzeniu można wyświetlić rozmiar, imię i nazwisko autora, datę publikacji oraz inne informacje na temat pliku.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Multimedia lub ikonę Pliki.
2. Znajdź i zaznacz plik.

Podręcznik użytkownika

Pliki

123

background image

3. Naciśnij klawisz

> Właściwości.

Przenoszenie, zmiana nazwy i usuwanie pliku

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Multimedia lub ikonę Pliki.
2. Znajdź i zaznacz plik.
3. Naciśnij klawisz

.

• Aby przenieść plik, kliknij polecenie Wytnij. Przejdź do wybranej lokalizacji. Kliknij polecenie Wklej.
• Aby zmienić nazwę pliku, kliknij polecenie Zmień nazwę. Wpisz nazwę pliku. Kliknij polecenie Zapisz.
• Aby usunąć plik, kliknij polecenie Usuń.

Otwieranie pliku PDF chronionego hasłem

Aby wykonać tę czynność, twoje konto poczty elektronicznej musi korzystać z usługi BlackBerry® Internet Service
lub serwera BlackBerry® Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać
u dostawcy usług bezprzewodowych lub administratora.
1. W pliku .pdf, kiedy zostanie wyświetlony komunikat „Dokument jest chroniony hasłem”, naciśnij klawisz

.

2. Naciśnij klawisz

> Hasło.

3. Wpisz hasło.
4. Naciśnij klawisz na klawiaturze.
5. Naciśnij klawisz

> Pobierz > Tak.

Wyświetlanie śledzonych zmian w dokumencie

W dokumencie naciśnij klawisz

> Pokaż zmiany.

Aby ukryć śledzone zmiany, naciśnij klawisz

> Ukryj zmiany.

Wyświetlenie spisu zawartości dokumentu

W niektórych typach dokumentów wyświetlenie spisu zawartości może nie być możliwe.

W dokumencie naciśnij klawisz

> Spis zawartości.

Aby przejść do wybranego nagłówka, kliknij go. Kliknij opcję Przejdź.

Poruszanie się po arkuszu kalkulacyjnym

W arkuszu kalkulacyjnym naciśnij klawisz

.

• Aby przejść do konkretnej komórki, kliknij opcję Przejdź do komórki. Wpisz współrzędne komórki.Naciśnij

klawisz na klawiaturze.

• Aby przełączyć arkusze kalkulacyjne, kliknij Następny arkusz lub Poprzedni arkusz.

Podręcznik użytkownika

Pliki

124

background image

• Aby wyświetlić listę arkuszy kalkulacyjnych, kliknij Spis treści.
• Aby przejść do konkretnego arkusza kalkulacyjnego, kliknij Spis treści. Kliknij arkusz. Kliknij przycisk Pokaż.

Wyświetlenie zawartości komórki

W arkuszu kalkulacyjnym kliknij komórkę arkusza kalkulacyjnego.

Zmiana rozmiaru kolumny

W arkuszu kalkulacyjnym wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby zmienić rozmiar kolumny, kliknij etykietę tej kolumny. Kliknij rozmiar.
• Aby wyświetlić całą zawartość kolumny, kliknij etykietę tej kolumny. Kliknij opcję Dopasuj.
• Aby zmienić rozmiar wszystkich kolumn w arkuszu kalkulacyjnym, kliknij etykietę niezaznaczonej kolumny w

lewym górnym rogu arkusza kalkulacyjnego. Kliknij rozmiar.

• Aby zmienić rozmiar kolumn dla wszystkich arkuszy kalkulacyjnych, naciśnij klawisz

> Opcje. Zmień

ustawienia w polu Szerokość kolumny. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Ustawianie opcji wyświetlania arkusza kalkulacyjnego

1. W arkuszu kalkulacyjnym naciśnij klawisz

> Opcje.

• Aby wyświetlić linie siatki w arkuszu kalkulacyjnym, w polu Pokaż linie siatki wybierz opcję Tak.
• Aby oznaczyć wiersze arkusza kalkulacyjnego numerami, a kolumny literami, w polu Pokaż etykiety wybierz

opcję Tak.

2. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Przechodzenie między stronami w wielostronicowym pliku w
formacie .tif

W wielostronicowym pliku w formacie .tif naciśnij klawisz

.

• Aby wyświetlić listę stron wielostronicowego pliku w formacie .tif, kliknij Spis treści.
• Aby przejść do konkretnej strony wielostronicowego pliku w formacie .tif, kliknij Spis treści. Kliknij wybraną

stronę. Kliknij opcję Wyświetl.

• Aby przełączać się pomiędzy stronami wielostronicowego pliku w formacie .tif, kliknij przycisk Następna

strona lub Poprzednia strona.

Zmiana widoku prezentacji

W otwartej prezentacji naciśnij klawisz

.

• Aby wyświetlić tylko tekst, wybierz opcję Pokaż tekst.
• Aby wyświetlić tekst i slajdy, kliknij opcję Pokaż oba.

Aby wyświetlić prezentację w jej oryginalnym formacie, kliknij opcję Pokaż slajdy.

Podręcznik użytkownika

Pliki

125

background image

Zmiana slajdów

W otwartej prezentacji naciśnij klawisz

> Następny slajd lub Poprzedni slajd.

Obracanie lub przybliżanie i oddalanie widoku slajdu

Podczas wyświetlania prezentacji w widoku slajdu naciśnij klawisz

.

• Aby obrócić slajd, kliknij Obróć.
• Aby przybliżyć lub oddalić widok slajdu, kliknij Powiększ lub Zmniejsz.
• Aby przywrócić pierwotny rozmiar slajdu, naciśnij klawisz

> Dopasuj do ekranu.

Zapisywanie slajdu

1. Podczas wyświetlania prezentacji w widoku slajdu naciśnij klawisz

> Zapisz slajd.

2. Wpisz nazwę pliku.
3. Kliknij Zapisz.