BlackBerry Bold 9650 - Wyświetlanie, wysyłanie i usuwanie raportu diagnostycznego

background image

Wyświetlanie, wysyłanie i usuwanie raportu diagnostycznego

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Sieci i połączenia > Sieć telefonii komórkowej.
3. Naciśnij klawisz

> Test diagnostyczny.

4. Zaznacz raport.
5. Naciśnij klawisz

.

• Aby wyświetlić raport diagnostyczny, kliknij polecenie Wyświetl raport.

Podręcznik użytkownika

Rejestry usług i raporty diagnostyczne

307

background image

• Aby wysłać raport diagnostyczny, kliknij polecenie Raport e-mail lub Raport PIN.
• Aby usunąć raport diagnostyczny, kliknij polecenie Usuń.
• Aby usunąć wszystkie raporty diagnostyczne, kliknij polecenie Usuń wszystkie.