BlackBerry Bold 9650 - Słownik pojęć

background image

Słownik pojęć

ADN

Numer skrócony (ADN) to krótki numer telefoniczny taki, jak 911 lub 112 używany do połączeń z instytucjami
użyteczności publicznej.

APN

Access Point Name (nazwa punktu dostępowego)

UDW

Ukryta kopia do wiadomości

Urządzenie BlackBerry

Urządzenie BlackBerry to urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem BlackBerry® Connect™, urządzenie
z oprogramowaniem BlackBerry® Built-In™ lub urządzenie z oprogramowaniem BlackBerry® Application Suite.
Urządzenia BlackBerry umożliwiają użytkownikom dostęp do aplikacji urządzenia BlackBerry i usług BlackBerry.

BlackBerry MDS

BlackBerry® Mobile Data System (system danych mobilnych)

DW

Kopia do wiadomości

CDMA

Code Division Multiple Access (technika wielodostępu do kanału fizycznego)

certyfikat

Certyfikat jest cyfrowym dokumentem, który łączy tożsamość oraz klucz publiczny podmiotu certyfikatu. Każdy
certyfikat posiada odpowiedni klucz prywatny, który jest osobno przechowywany. Urząd certyfikacji podpisuje
certyfikat, aby wskazać, że jest on autentyczny i zaufany.

CMIME

Compressed Multipurpose Internet Mail Extensions (protokół skompresowanego przesyłania poczty e-mail za
pośrednictwem Internetu)

CRL

Lista odwołanych certyfikatów

serwer CRL

Urządzenie BlackBerry® używa serwera CRL do sprawdzania najnowszego stanu odwołania certyfikatu. Urzędy
certyfikacji publikują listy odwołanych certyfikatów na serwerach CRL.

DNS

Domain Name System (system nazewnictwa domen)

Podręcznik użytkownika

Słownik pojęć

328

background image

DSA

Digital Signature Algorithm (algorytm podpisu cyfrowego)

DSML

Directory Service Markup Language

serwer certyfikatów DSML

Przy wyszukiwaniu i pobieraniu certyfikatów urządzenie BlackBerry® korzysta z serwera usługi DSML.

EAP-FAST

Extensible Authentication Protocol Flexible Authentication via Secure Tunneling (rozszerzalny protokół
uwierzytelniania - uwierzytelnianie dynamiczne poprzez bezpieczny tunel)

EAP-SIM

Extensible Authentication Protocol Subscriber Identity Module (rozszerzalny protokół uwierzytelniania - moduł
identyfikacji użytkownika)

EAP-TLS

Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security (rozszerzalny protokół uwierzytelniania -
zabezpieczenia warstwy transportowej)

EAP-TTLS

Extensible Authentication Protocol Tunneled Transport Layer Security (rozszerzalny protokół uwierzytelniania -
tunelowe zabezpieczenia warstwy transportowej)

ECC

Elliptic Curve Cryptography (kryptografia krzywych eliptycznych)

FDN

Fixed dialing number (wybieranie tylko określonych numerów)

FIPS

Federal Information Processing Standards (federalne standardy przetwarzania informacji)

GAN

Generic Access Network (sieć ogólnego dostępu)

GPS

Global Positioning System (globalny system nawigacji satelitarnej)

GSM

Global System for Mobile communications® (globalny system sieci telefonii komórkowych GSM)

HTTP

Hypertext Transfer Protocol (protokół przesyłania hipertekstu)

Podręcznik użytkownika

Słownik pojęć

329

background image

IMSI

International Mobile Subscriber Identity (międzynarodowy numer identyfikacyjny użytkownika sieci telefonii
komórkowej)

IP

Protokół internetowy

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol (słaby protokół dostępu do katalogów)

serwer certyfikatów LDAP

Urządzenie BlackBerry® używa serwera usługi LDAP do wyszukiwania oraz pobierania certyfikatów i kluczy
PGP®.

LED

Light-Emitting Diode (dioda emitująca światło)

tryb pamięci masowej

Tryb pamięci masowej umożliwia użytkownikom przesyłanie plików pomiędzy kartą multimedialną a
komputerem, gdy urządzenie BlackBerry zostanie podłączone do komputera.

MCC

Mobile Country Code (kod kraju, w którym działa sieć telefonii komórkowej)

MMS

Multimedia Messaging Service (usługa wiadomości multimedialnych)

MNC

Mobile Network Code (kod sieci telefonii komórkowej)

MTP

Media Transfer Protocol (protokół przesyłania multimediów)

OCSP

Online Certificate Status Protocol (protokół umożliwiający sprawdzenie stanu ważności certyfikatu w czasie
rzeczywistym)

serwer OCSP

Urządzenie BlackBerry® używa serwera OCSP do sprawdzania stanu odwołania certyfikatu na żądanie.

PEAP

Protected Extensible Authentication Protocol (chroniony rozszerzalny protokół uwierzytelniania)

certyfikat osobisty

Certyfikat osobisty to certyfikat, który jest przyznawany danemu użytkownikowi przez urząd certyfikacji.

Podręcznik użytkownika

Słownik pojęć

330

background image

osobisty klucz PGP

Klucz osobisty PGP® składa się z klucza publicznego PGP oraz klucza prywatnego PGP danego użytkownika.

PIN

Personal Identification Number (osobisty numer identyfikacyjny)

klucz prywatny

Klucz prywatny jest kluczem, którego może używać jedynie podmiot certyfikatu. Informacje o kluczu prywatnym
nie są rozpowszechniane publicznie. Urządzenia BlackBerry® używają kluczy prywatnych do podpisywania
wiadomości e-mail i PIN wysyłanych przez użytkowników oraz do odszyfrowywania odbieranych przez
użytkowników wiadomości e-mail.

klucz publiczny

Klucz publiczny jest kluczem, którego mogą używać użytkownicy, którzy nie są podmiotami certyfikatu.
Urządzenia BlackBerry® używają kluczy publicznych do szyfrowania wiadomości e-mail i PIN wysyłanych przez
użytkowników do podmiotów certyfikatu oraz do weryfikowania podpisu wiadomości e-mail i PIN odbieranych
przez użytkowników od pomiotów certyfikatu.

certyfikat główny

Certyfikat główny jest samopodpisującym się certyfikatem, który zazwyczaj należy do urzędu certyfikacji.

RTSP

Real Time Streaming Protocol (protokół przesyłania danych w czasie rzeczywistym)

R-UIM

Removable User Identity Module (wymienny moduł identyfikacji użytkownika)

SAN

Alternatywna nazwa podmiotu

SDN

Numer telefoniczny usługi (SDN) to numer fabrycznie zapisany w pamięci karty SIM przez dostawcę usług
bezprzewodowych, którego możesz użyć, aby uzyskać dostęp do informacji o usłudze urządzenia takiej, jak na
przykład bieżący stan przekazywania połączeń.

SHA

Secure Hash Algorithm (bezpieczny algorytm mieszania)

karta SIM

Subscriber Identity Module (moduł identyfikacji użytkownika)

S/MIME

Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (protokół bezpiecznego przesyłania wiadomości poczty
elektronicznej za pośrednictwem Internetu)

SMS

Podręcznik użytkownika

Słownik pojęć

331

background image

Short Message Service (krótkie wiadomości tekstowe)

SMSC

Short Message Service Center (centrum obsługujące wiadomości SMS)

SSID

Service Set Identifier (identyfikator sieci)

SSL

Secure Sockets Layer (warstwa bezpiecznych gniazd)

TCP

Transmission Control Protocol (protokół kontroli transmisji)

TLS

Transport Layer Security (zabezpieczenia warstwy transportowej)

Triple Data Encryption Standard

Potrójny DES

TTY

Dalekopis

VPN

Wirtualna sieć prywatna

WAN

Wide Area Network (sieć rozległa)

WAP

Protokół obsługi aplikacji bezprzewodowych

WEP

Wired Equivalent Privacy (szyfrowanie WEP)

WML

Wireless Markup Language (język znaczników dla urządzeń bezprzewodowych)

WPA

Zabezpieczenie dostępu do sieci bezprzewodowej

WTLS

Wireless Transport Layer Security (zabezpieczenia warstwy transportowej w połączeniach bezprzewodowych)

Podręcznik użytkownika

Słownik pojęć

332