BlackBerry Bold 9650 - Resynchronizacja wiadomości e-mail przez sieć bezprzewodową

background image

Resynchronizacja wiadomości e-mail przez sieć
bezprzewodową

Skonfiguruj opcję Resynchronizacja bezprzewodowa dla każdego adresu e-mail powiązanego z urządzeniem
BlackBerry®.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Resynchronizacja poczty e-mail.

3. Jeżeli pojawi się pole Obsługa wiadomości, ustaw je na właściwe konto e-mail.
4. Zaznacz pole wyboru Resynchronizacja bezprzewodowa.
5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Jeśli urządzenie jest powiązane z kontem e-mail programu Microsoft® Outlook®, należy skorzystać z narzędzia
synchronizacji programu BlackBerry® Desktop Software, aby zsynchronizować wiadomości e-mail w folderach
osobistych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pomocy programu BlackBerry Desktop Software.

Podręcznik użytkownika

Synchronizacja

309