BlackBerry Bold 9650 - Rozwiązywanie problemów z synchronizacją

background image

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją

Nie mogę zresynchronizować wiadomości e-mail przez sieć
bezprzewodową

Spróbuj wykonać następujące czynności:

Upewnij się, że urządzenie BlackBerry® jest połączone z siecią bezprzewodową.

Upewnij się, że bezprzewodowa resynchronizacja poczty e-mail jest włączona.

Ręcznie zsynchronizuj pocztę e-mail. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości. Naciśnij klawisz

>

Synchronizuj teraz.

Dane organizatora nie synchronizują się przez sieć bezprzewodową

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Upewnij się, że urządzenie BlackBerry® jest połączone z siecią bezprzewodową.
• Upewnij się, że funkcja bezprzewodowej synchronizacji danych jest włączona w aplikacjach Kontakty,

Kalendarz, Zadania i MemoPad.

• Jeśli korzystasz z usługi BlackBerry® Internet Service, musisz użyć narzędzia synchronizacji programu

BlackBerry® Desktop Software, aby zsynchronizować dane kalendarza. Więcej informacji znajduje się w
pomocy programu BlackBerry Desktop Software.

Na moim komputerze nie jest wyświetlana zawartość pól listy
kontaktów

Zawartość niestandardowych pól listy kontaktów można synchronizować wyłącznie z zawartością pól tekstowych
aplikacji poczty e-mail zainstalowanej w komputerze. Na przykład w niestandardowym polu listy kontaktów w
urządzeniu BlackBerry® nie można wpisać daty urodzenia osoby kontaktowej i następnie zsynchronizować tej
informacji z zapisami w aplikacji poczty e-mail na komputerze, ponieważ w aplikacji pole daty urodzenia jest
standardowym polem danych.

Informacje pokrewne

Tworzenie niestandardowego pola kontaktu, 184

Podręcznik użytkownika

Synchronizacja

313

background image

Po synchronizacji niektóre znaki we wpisach kalendarza są błędnie
wyświetlane

Jeśli w urządzeniu BlackBerry® zaplanujesz terminy lub spotkania zawierające znaki specjalne lub akcenty, może
się okazać, że komputer nie rozpozna tych znaków.
Sprawdź, czy na komputerze jest używana właściwa domyślna strona kodowa oraz czy zainstalowano obsługę
odpowiednich czcionek. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji systemu operacyjnego zainstalowanego na
komputerze.

Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych,
zwłaszcza przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze
aktualnego pliku kopii zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia
urządzenia.

Informacje pokrewne

Synchronizacja danych organizatora przez sieć bezprzewodową, 178
Konflikty podczas synchronizacji — informacje, 82

Nie otrzymuję wiadomości e-mail z folderów osobistych na
komputerze

Jeśli urządzenie BlackBerry® jest powiązane z kontem e-mail programu Microsoft® Outlook®, należy skorzystać z
narzędzia synchronizacji programu BlackBerry® Desktop Software, aby zresynchronizować wiadomości e-mail w
folderach osobistych. Więcej informacji znajduje się w pomocy programu BlackBerry Desktop Software.

Podręcznik użytkownika

Synchronizacja

314