BlackBerry Bold 9650 - Top 10

background image

Top 10

Użytkownicy urządzenia BlackBerry® przemówili! Oto 10 najważniejszych rzeczy, które chcą potrafić wykonywać na
swoich urządzeniach.

Konfiguracja adresu e-mail

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Konfiguracja.
2. W sekcji Konfiguracja kliknij ikonę Konta e-mail.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na kolejnych ekranach w celu skonfigurowania adresu e-mail. Po poprawnym

skonfigurowaniu adresu e-mail przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca. Aby przeglądać i zarządzać
wiadomościami e-mail, na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

Uwaga: W niektórych przypadkach mogą być dostępne także poniższe opcje. Wybierz jedną z opcji.

Konto poczty elektronicznej: Użyj tej opcji w celu powiązania urządzenia BlackBerry® z istniejącymi adresami
e-mail (na przykład kontem Windows Live™ Hotmail®) lub w celu utworzenia nowego adresu e-mail dla
urządzenia.

Konto firmowe: Jeśli administrator przekazał ci hasło aktywacyjne, skorzystaj z tej opcji, aby powiązać
urządzenie z roboczym kontem e-mail za pomocą programu BlackBerry® Enterprise Server.

Jeśli konfigurujesz konto poczty elektronicznej (na przykład Windows Live™ Hotmail®) lub nowy adres e-mail dla
urządzenia i nie widzisz tych opcji, skontaktuj się z administratorem lub dostawcą usług bezprzewodowych.

Informacje pokrewne

Zmiana opcji prywatnego konta e-mail, 74

Zmiana dzwonka, powiadomień lub przypomnień

Poza opcją zmiany dzwonka dostępne są także opcje zmiany głośności, ustawień diod LED, wibracji oraz
powiadomień w czasie trwania połączeń.

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Profile dźwięków i alarmów.
2. Kliknij Zmień dźwięki i alarmy > Dźwięki dla wybranego profilu.

• Aby zmienić dzwonek, kliknij Telefon.
• Aby zmienić powiadomienia lub przypomnienia, rozwiń daną sekcję. Kliknij wybraną opcję. Kliknij opcję.

3. W polu Dzwonek, Dźwięk powiadomienia lub Dźwięk przypomnienia wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Kliknij dzwonek.
• Aby użyć utworu zapisanego w urządzeniu BlackBerry® lub na karcie multimedialnej, kliknij opcję Cała

muzyka. Znajdź i kliknij utwór.

• Aby użyć nagranej notatki głosowej, kliknij opcję Wszystkie notatki głosowe. Znajdź i kliknij notatkę

głosową.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

9

background image

• Aby użyć wgranego alarmu, kliknij opcję Wszystkie alarmy. Znajdź i kliknij alarm.

4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Nie mogę zmienić ustawienia, ile razy urządzenie ma dzwonić, 61

Znajdowanie lub ukrywanie ikony aplikacji

Pewne kompozycje nie pozwalają na ukrywanie niektórych ikon aplikacji.
Na ekranie głównym lub w folderze wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby wyświetlić wszystkie ikony aplikacji, naciśnij klawisz

> Wszystkie.

• Aby ukryć ikonę aplikacji, zaznacz ją. Naciśnij klawisz

> Ukryj.

• Aby wyświetlić wszystkie ukryte ikony aplikacji, naciśnij klawisz

> Pokaż wszystko.

• Aby przerwać ukrywanie ikony aplikacji, zaznacz ikonę. Naciśnij klawisz

> Ukryj. Pole Ukryj nie powinno

być oznaczone znacznikiem wyboru.

Informacje pokrewne

Zmienił się wygląd ekranu, 217

Dodawanie aplikacji — informacje

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych oraz regionu dostępna może być opcja dodawania oraz
aktualizacji aplikacji korzystając ze sklepu BlackBerry App World™, oprogramowania BlackBerry® Desktop Software
i programu Application Center. Ponadto może być dostępna opcja pobierania aplikacji ze strony WWW (na przykład
ze strony

mobile.blackberry.com

dostępnej z urządzenia BlackBerry) lub przy pomocy aplikacji udostępnionej przez

dostawcę usług bezprzewodowych.

Korzystanie z oprogramowania i usług dostępnych za pośrednictwem sklepu BlackBerry App World™, BlackBerry
Desktop Software i Application Center może wiązać się z koniecznością zaakceptowania dodatkowych zasad i
warunków. Z dodaniem nowych aplikacji mogą się wiązać opłaty za przesył danych w sieci bezprzewodowej. Więcej
informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

BlackBerry App World

Jeśli na urządzeniu jest zainstalowana aplikacja do obsługi sklepu BlackBerry App World, można wyszukiwać i
pobierać między innymi gry, aplikacje do obsługi sieci społecznościowych i aplikacje zwiększające wydajność
użytkownika. Korzystając z posiadanego konta PayPal®, można kupować i pobierać elementy do urządzenia za
pośrednictwem sieci bezprzewodowej.

Aby pobrać aplikację pozwalającą na obsługę sklepu BlackBerry App World, odwiedź stronę

www.blackberryappworld.com

.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania aplikacjami za pomocą BlackBerry App World, kliknij ikonę
BlackBerry App World. Naciśnij klawisz

> Pomoc.

BlackBerry Desktop Software

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

10

background image

Jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie BlackBerry Desktop Software, można podłączyć
urządzenie do komputera, aby dodawać, aktualizować, usuwać i przywracać aplikacje. Można także instalować w
urządzeniu aplikacje pobrane na komputer bez konieczności korzystania z sieci bezprzewodowej.

Oprogramowanie BlackBerry Desktop Software można pobrać ze strony

www.blackberry.com/desktop

.

Więcej informacji na temat zarządzania aplikacjami za pomocą oprogramowania BlackBerry Desktop Software
można znaleźć w pomocy programu BlackBerry Desktop Software.

Centrum aplikacji

Jeśli na urządzeniu jest zainstalowany program Application Center, można dodawać, aktualizować i wracać do
starszych wersji określonych aplikacji udostępnianych przez dostawcę usług bezprzewodowych. W zależności od
dostawcy usług bezprzewodowych ta funkcja może nie być dostępna.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania aplikacjami za pomocą Application Center, kliknij ikonę
Application Center. Naciśnij klawisz

> Pomoc.

Dodawanie i zmiana podpisu

Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od planu usług bezprzewodowych.

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

• W przypadku firmowego konta e-mail kliknij Preferencje e-mail. Jeżeli pojawi się pole Obsługa wiadomości,

ustaw w tym polu właściwe konto e-mail. Jeśli pole wyboru Użyj podpisu automatycznego nie jest
zaznaczone, zaznacz je. W wyświetlonym polu umieść kursor.

• W przypadku osobistego konta e-mail kliknij Zarządzanie kontami poczty elektronicznej. Kliknij konto e-

mail. Kliknij opcję Edytuj.

3. Wprowadź podpis.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Po wysłaniu wiadomości e-mail dodawany jest do nich automatyczny podpis.

Użycie obrazu jako tapety

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Zdjęcia.
2. Znajdź obraz.
3. Naciśnij klawisz

> Ustaw jako tapetę.

Informacje pokrewne

Zmienił się wygląd ekranu, 217

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

11

background image

Obsługiwane formaty plików audio i wideo

W zależności od modelu urządzenia BlackBerry®, a także dostawcy usług bezprzewodowych, niektóre formaty
plików multimedialnych mogą nie być obsługiwane.

Typ

Format pliku

Dźwięk

MP3

M4A

WMA

WAV

Wideo

3GP

3GP2

AVI

ASF

MP4

WMV

Aby uzyskać informacje na temat kodeków oraz zalecanych formatów plików wideo i audio dla twojego urządzenia,
odwiedź stronę

www.blackberry.com/docs/smartphones

i kliknij łącze Multimedia > Media Types Supported on

BlackBerry Smartphones.

Przesyłanie pliku z komputera do urządzenia, korzystając z
urządzenia jako napędu USB

Należy korzystać z oprogramowania BlackBerry® Desktop Software, aby mieć możliwość zarządzania i zachowania
skojarzonych z plikami multimedialnymi informacji lub metod szyfrowania w czasie przesyłania plików między
urządzeniem BlackBerry a komputerem.

1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeśli chcesz przesłać typowe pliki, w oknie dialogowym wyświetlonym w urządzeniu zaznacz opcję USB.
• Jeśli chcesz przesłać pliki multimedialne chronione technologią DRM, w oknie dialogowym wyświetlonym w

urządzeniu zaznacz opcję przesyłania multimediów.

3. W razie potrzeby wpisz hasło. Na komputerze urządzenie jest widoczne jako napęd.
4. Przeciągnij plik z komputera do folderu w urządzeniu.

Aby wyświetlić przesłany plik w urządzeniu, odłącz urządzenie od komputera i znajdź plik.

Informacje pokrewne

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

12

background image

Przesyłanie plików multimedialnych z komputera do urządzenia za pomocą programu BlackBerry Desktop Software,
30

Otwieranie, zamykanie lub przełączanie się między kartami

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby otworzyć nową kartę, w przeglądarce naciśnij klawisz

> Karty. Kliknij ikonę Nowa karta.

• Aby otworzyć nową kartę dla łącza na stronie internetowej, zaznacz dane łącze. Naciśnij klawisz

>

Otwórz łącze w nowej karcie.

• Aby przełączyć się pomiędzy kartami, w przeglądarce naciśnij

> Karty. Kliknij kartę.

• Aby zamknąć kartę, w przeglądarce naciśnij

> Karty. Zaznacz kartę. Kliknij ikonę znajdującą się na

pasku stanu.

Resynchronizacja wiadomości e-mail przez sieć bezprzewodową

Skonfiguruj opcję Resynchronizacja bezprzewodowa dla każdego adresu e-mail powiązanego z urządzeniem
BlackBerry®.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Resynchronizacja poczty e-mail.

3. Jeżeli pojawi się pole Obsługa wiadomości, ustaw je na właściwe konto e-mail.
4. Zaznacz pole wyboru Resynchronizacja bezprzewodowa.
5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Jeśli urządzenie jest powiązane z kontem e-mail programu Microsoft® Outlook®, należy skorzystać z narzędzia
synchronizacji programu BlackBerry® Desktop Software, aby zsynchronizować wiadomości e-mail w folderach
osobistych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pomocy programu BlackBerry Desktop Software.