BlackBerry Bold 9650 - Łączenie się tylko z określonymi numerami oraz inteligentne wybieranie

background image

Łączenie się tylko z określonymi numerami oraz inteligentne
wybieranie

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych oraz sieci bezprzewodowej ta funkcja może nie być
obsługiwana.

Funkcja łączenia się tylko z określonymi numerami — informacje

Jeśli włączony jest tryb wybierania tylko określonych numerów, można się łączyć jedynie z kontaktami, które
znajdują się na liście łączenia się z określonymi numerami (na liście FDN) i z oficjalnymi numerami alarmowymi, np.
911 i 112.

Jeśli plan taryfowy usług bezprzewodowych obejmuje wysyłanie wiadomości tekstowych, do kontaktów znajdujących
się na liście łączenia się tylko z określonymi numerami (na liście FDN) można także wysyłać wiadomości tekstowe.

Aby korzystać z funkcji łączenia się tylko z określonymi numerami, dostawca usług bezprzewodowych musi
skonfigurować kartę SIM do obsługi tej usługi oraz podać kod PIN2 karty SIM. W zależności od dostawcy usług
bezprzewodowych oraz sieci bezprzewodowej ta funkcja może nie być obsługiwana.

Włączanie funkcji łączenia się tylko z określonymi numerami

Aby wykonać to zadanie, twoje urządzenie BlackBerry® musi korzystać z karty SIM skonfigurowanej przez dostawcę
usług bezprzewodowych do korzystania z tej funkcji. Dostawca powinien też przekazać ci kod PIN2 karty SIM.

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Lista numerów FDN.

3. Naciśnij klawisz

> Włącz tryb FDN.

4. Wpisz kod PIN2.
5. Naciśnij klawisz na klawiaturze.

Aby wyłączyć funkcję łączenia się tylko z określonymi numerami, naciśnij klawisz

> Wyłącz tryb FDN.

Informacje pokrewne

Nie mogę wykonywać lub odbierać połączeń, 59

Podręcznik użytkownika

Telefon

51

background image

Dodawanie, zmiana lub usuwanie kontaktu z listy łączenia się z
określonymi numerami

Aby wykonać tę czynność, dostawca usług bezprzewodowych musi skonfigurować kartę SIM do obsługi tej usługi
oraz podać kod PIN2 karty SIM.

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz Send.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Lista numerów FDN.

• Aby dodać kontakt, naciśnij klawisz

> Nowy. Wpisz kod PIN2. Naciśnij klawisz

. Wpisz nazwę i

numer telefonu.

• Aby zmienić kontakt, naciśnij klawisz

> Edytuj. Zmień dane kontaktu.

• Aby usunąć kontakt, zaznacz go. Naciśnij klawisz

> Usuń.

3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Inteligentne wybieranie — informacje

Dzięki funkcji inteligentnego wybierania można ustawić domyślny numer kierunkowy kraju i numer kierunkowy strefy,
dzięki czemu nie będzie konieczne wpisywanie tych numerów za każdym razem, gdy nawiązywane jest połączenie,
chyba że numer kierunkowy kraju lub numer kierunkowy strefy różni się od domyślnych numerów kierunkowych,
które zostały ustawione. Niektóre numery kierunkowe krajów nie są obsługiwane przez funkcję inteligentnego
wybierania.

W opcjach inteligentnego wybierania można również określić główny numer telefonu do firmy, do której często
dzwonisz, aby szybko połączyć się z kontaktem w firmie, wybierając tylko numer wewnętrzny tego kontaktu. Jeśli
kontakty z firmy zostaną dodane do listy kontaktów, po dodaniu ich numerów telefonów wystarczy wpisać tylko
numer wewnętrzny bez potrzeby wpisywania głównego numeru telefonu firmy.

Informacje pokrewne

Nie mogę wykonywać lub odbierać połączeń, 59

Ustawianie domyślnego numeru kierunkowego kraju i strefy

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Inteligentne wybieranie.

3. Wybierz odpowiednie ustawienia w polach Nr kierunkowy kraju i Nr kierunkowy strefy.
4. W razie potrzeby wybierz odpowiednie ustawienia w polach Lokalny kod kraju i Cyfry połączeń

międzynarodowych.

5. W polu Długość numeru krajowego określ domyślną długość numerów telefonów w kraju.
6. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Uwaga: Podczas określania domyślnej długości numerów telefonów podaj swój numer strefy i numer lokalny, ale
bez numeru kierunkowego kraju lub prefiksu NDD.

Podręcznik użytkownika

Telefon

52

background image

Ustawianie opcji dla numerów wewnętrznych

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Inteligentne wybieranie.

3. W polu Numer wpisz główny numer telefonu firmy.
4. W polu Odczekaj ustaw czas, po którym urządzenie BlackBerry® zacznie wybierać numer wewnętrzny.
5. W polu Długość numeru wewn. ustaw domyślną długość numeru wewnętrznego.
6. Naciśnij klawisz

> Zapisz.