BlackBerry Bold 9650 - Dzienniki połączeń

background image

Dzienniki połączeń

Dzienniki połączeń — informacje

Dzienniki połączeń pojawiają się w telefonie i prezentują stan niedawnych połączeń, pokazując wskaźnik
nieodebranego połączenia, wskaźnik wykonanego połączenia lub wskaźnik odebranego połączenia. Dziennik
połączeń zawiera datę połączenia, numer telefonu oraz szacunkowy czas trwania połączenia. Więcej informacji na
temat dokładnego czasu trwania połączenia można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Opcja widoku listy numerów pozwala na sortowanie wyświetlania dzienników połączeń w telefonie. W zależności od
ustawienia opcji rejestrowania połączeń można także wyświetlić dzienniki połączeń w aplikacji wiadomości. W
zależności od używanej kompozycji wskaźnik nieodebranego połączenia może się także pojawić w górnej części
ekranu głównego.

Podręcznik użytkownika

Telefon

54

background image

Do dzienników połączeń można również dodawać notatki oraz wysyłać dzienniki w wiadomościach e-mail. Jeśli
dziennik nie zostanie usunięty przez użytkownika, jest przechowywany w urządzeniu BlackBerry® przez 30 dni.

Wysyłanie dziennika połączeń

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2. Zaznacz dziennik połączeń.
3. Naciśnij klawisz

key > Pokaż > Historia.

4. Naciśnij klawisz

> Prześlij dalej.

Wyświetlanie dzienników połączeń

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby usunąć jeden dziennik połączeń, zaznacz go.
• Aby usunąć pewien zakres dzienników połączeń, zaznacz dziennik połączeń. Naciśnij i przytrzymaj klawisz

Shift. Przesuń palcem w górę lub w dół po trackpadzie. Zwolnij klawisz Shift.

3. Naciśnij klawisz

> Usuń.

Dodawanie, zmiana lub usuwanie notatek dziennika połączeń

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2. Zaznacz dziennik połączeń.
3. Naciśnij klawisz

key > Pokaż > Historia.

4. Kliknij dziennik połączeń.
5. Naciśnij klawisz

.

• Aby dodać notatkę, kliknij polecenie Dodaj notatki. Wpisz notatkę dotyczącą połączenia.
• Aby zmienić notatki, kliknij polecenie Edytuj notatki. Zmień notatki dziennika połączeń.
• Aby usunąć notatki, kliknij polecenie Edytuj notatki. Naciśnij klawisz

> Wyczyść pole.

6. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Wyświetlanie dzienników połączeń w aplikacji wiadomości

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Dzienniki połączeń i listy.

• Aby wyświetlić niedawne i nieodebrane połączenia w aplikacji wiadomości, wybierz opcję Wszystkie

połączenia.

• Aby ukryć dzienniki połączeń w aplikacji wiadomości, wybierz opcję Brak.

Podręcznik użytkownika

Telefon

55