BlackBerry Bold 9650 - Połączenia oczekujące, przekazywanie połączeń i blokowanie połączeń

background image

Połączenia oczekujące, przekazywanie połączeń i blokowanie
połączeń

Włączanie funkcji połączeń oczekujących

Aby wykonać tę czynność, dostawca usług bezprzewodowych musi skonfigurować kartę SIM lub urządzenie
BlackBerry® do obsługi tej usługi.

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Połączenia oczekujące.

3. Zaznacz pole wyboru Włączone.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby wyłączyć funkcję połączeń oczekujących, usuń zaznaczenie pola wyboru Włączone.

Przekazywanie połączeń — informacje

Zależnie od dostawcy usług bezprzewodowych, na karcie SIM lub w urządzeniu BlackBerry® może już być
zaprogramowany jeden lub więcej numerów do przekazywania połączeń. Operator mógł także zablokować
możliwość modyfikowania i usuwania tych numerów oraz dodawania nowych numerów.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Przekazywanie połączeń

Aby wykonać tę czynność, dostawca usług bezprzewodowych musi skonfigurować kartę SIM lub urządzenie
BlackBerry® do obsługi tej usługi.

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Przekazywanie połączeń.

• Aby przekazywać wszystkie połączenia na numer przekazywania połączeń, zmień ustawienie pola Przekazuj

połączenia na Zawsze. W polu Przekazuj wszystkie połączenia wpisz numer, pod który mają być
przekazywane połączenia.

• Aby przekazywać jedynie nieodbierane połączenia, zmień wartość pola Przekazuj połączenia na

Warunkowo. W polach Jeśli zajęty, Jeśli brak odpowiedzi i Jeśli niedostępny wpisz numer, pod który
mają być przekazywane połączenia.

3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Ustawienia przekazywania połączeń mają zastosowanie do wszystkich kolejnych połączeń przychodzących, aż do
momentu ponownej zmiany.

Podręcznik użytkownika

Telefon

49

background image

Aby przestać przekazywać połączenia, zmień wartość pola Przekazuj połączenia na Nigdy.

Dodawanie, zmiana lub usuwanie numeru przekazywania połączeń

Aby wykonać tę czynność, dostawca usług bezprzewodowych musi skonfigurować kartę SIM lub urządzenie
BlackBerry® do obsługi tej usługi.

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz Send.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Przekazywanie połączeń.

3. Naciśnij klawisz

.

• Aby dodać numer przekazywania połączeń, kliknij polecenie Nowy numer. Wpisz numer telefonu. Naciśnij

klawisz na klawiaturze.

• Aby zmienić numer przekazywania połączeń, kliknij polecenie Edytuj numery. Zaznacz numer telefonu.

Naciśnij klawisz

> Edytuj. Zmodyfikuj numer. Naciśnij klawisz na klawiaturze.

• Aby usunąć numer przekazywania połączeń, kliknij polecenie Edytuj numery. Kliknij numer telefonu. Kliknij

przycisk Usuń.

4. Naciśnij klawisz

> Zamknij.

Blokowanie połączeń — informacje

Funkcja blokowania połączeń umożliwia zablokowanie wszystkich połączeń przychodzących lub zablokowanie
połączeń przychodzących w czasie korzystania z roamingu. Można również blokować wszystkie połączenia
wychodzące i wszystkie połączenia wychodzące za granicę lub tylko połączenia wychodzące za granicę w czasie
korzystania z roamingu.

Aby używać funkcji blokowania połączeń, urządzenie BlackBerry® musi korzystać z karty SIM, którą dostawca usług
bezprzewodowych skonfigurował do obsługi tej funkcji. Dostawca usług bezprzewodowych musi także dostarczyć
hasło do blokowania połączeń. W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych oraz sieci bezprzewodowej ta
funkcja może nie być obsługiwana.

Blokowanie połączeń

Aby wykonać to zadanie, Twoje urządzenie BlackBerry® musi korzystać z karty SIM skonfigurowanej przez
dostawcę usług bezprzewodowych do korzystania z tej funkcji. Dostawca powinien też przekazać Ci hasło
blokowania połączeń.

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Blokowanie połączeń.

3. Wybierz żądaną opcję blokowania połączeń.
4. Naciśnij klawisz

> Włącz.

5. Wpisz hasło blokowania połączeń.

Aby zakończyć blokowanie połączeń, zaznacz daną opcję blokowania połączeń. Naciśnij klawisz

> Wyłącz.

Podręcznik użytkownika

Telefon

50

background image

Zmiana hasła blokowania połączeń

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Blokowanie połączeń.

3. Naciśnij klawisz

> Zmień hasło.