BlackBerry Bold 9650 - Podstawowe informacje o telefonie

background image

Podstawowe informacje o telefonie

Wyszukiwanie własnego numeru telefonu

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby wyświetlić aktywny numer telefonu, na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

• Jeśli z urządzeniem BlackBerry® jest skojarzonych kilka numerów telefonu, aby wyświetlić ich listę, na

ekranie głównym naciśnij klawisz

. Jeśli plan taryfowy usług bezprzewodowych obejmuje usługę

wysyłania wiadomości tekstowych, pierwszy numer telefonu na liście to numer, za pomocą którego wysyłasz i
odbierasz wiadomości tekstowe.

Informacje pokrewne

Wiele numerów telefonów — informacje, 56
Mój numer telefonu wyświetlany jest w aplikacji Telefon jako Nieznany, 60

Nawiązywanie połączenia

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeśli urządzenie BlackBerry® jest odblokowane, naciśnij klawisz

.

• Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie chcesz go odblokowywać, naciśnij klawisz

> Połącz.

2. Wpisz numer telefonu lub nazwę kontaktu.
3. Naciśnij klawisz

.

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz

.

Informacje pokrewne

Dodawanie pauzy lub okresu oczekiwania do numeru telefonu, 184
Dostępne polecenia głosowe, 62
Włączanie wybierania numerów z ekranu Blokada, 57
Nie mogę wykonywać lub odbierać połączeń, 59

Odbieranie połączenia

Naciśnij klawisz

.

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz

.

Informacje pokrewne

Zmiana dzwonka, powiadomień lub przypomnień, 9
Nie mogę wykonywać lub odbierać połączeń, 59

Podręcznik użytkownika

Telefon

42

background image

Odbieranie drugiego połączenia

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych oraz sieci bezprzewodowej ta funkcja może nie być
obsługiwana.
Podczas połączenia naciśnij klawisz

.

• Aby odebrać połączenie przychodzące i zawiesić bieżące połączenie, kliknij opcję Odbierz — zawieś

bieżące.

• Aby odebrać połączenie przychodzące i zakończyć bieżące połączenie, kliknij opcję Odbierz — zakończ

bieżące.

Aby powrócić do pierwszego połączenia, naciśnij klawisz

> Zamiana lub Flash.

Zmiana dzwonka, powiadomień lub przypomnień

Poza opcją zmiany dzwonka dostępne są także opcje zmiany głośności, ustawień diod LED, wibracji oraz
powiadomień w czasie trwania połączeń.

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Profile dźwięków i alarmów.
2. Kliknij Zmień dźwięki i alarmy > Dźwięki dla wybranego profilu.

• Aby zmienić dzwonek, kliknij Telefon.
• Aby zmienić powiadomienia lub przypomnienia, rozwiń daną sekcję. Kliknij wybraną opcję. Kliknij opcję.

3. W polu Dzwonek, Dźwięk powiadomienia lub Dźwięk przypomnienia wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Kliknij dzwonek.
• Aby użyć utworu zapisanego w urządzeniu BlackBerry® lub na karcie multimedialnej, kliknij opcję Cała

muzyka. Znajdź i kliknij utwór.

• Aby użyć nagranej notatki głosowej, kliknij opcję Wszystkie notatki głosowe. Znajdź i kliknij notatkę

głosową.

• Aby użyć wgranego alarmu, kliknij opcję Wszystkie alarmy. Znajdź i kliknij alarm.

4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Nie mogę zmienić ustawienia, ile razy urządzenie ma dzwonić, 61

Wyciszanie połączenia

W trakcie połączenia naciśnij klawisz

znajdujący się na górze urządzenia.

Aby wyłączyć wyciszenie, ponownie naciśnij klawisz

.

Podręcznik użytkownika

Telefon

43

background image

Zawieszanie połączenia

Jeśli urządzenie BlackBerry® jest połączone z siecią CDMA, nie można zawiesić połączenia.
Podczas połączenia naciśnij klawisz

> Zawieś.

Aby wznowić połączenie, naciśnij klawisz

> Wznów.

Włączanie trybu głośnomówiącego

UWAGA: Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego nie trzymaj urządzenia BlackBerry® przy uchu. W
przeciwnym wypadku możesz uszkodzić słuch. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z broszurą „Dane
techniczne i bezpieczeństwo wyrobu”
urządzenia.
Podczas połączenia na klawiaturze naciśnij klawisz .

Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, ponownie naciśnij klawisz .

Informacje pokrewne

Technologia Bluetooth, 249

Wybieranie numerów wewnętrznych

1. Naciśnij klawisz X.
2. Wpisz numer wewnętrzny.

Wybieranie numerów za pomocą cyfr lub liter

Jeżeli w numerze telefonu zostanie wpisana litera, urządzenie BlackBerry® wybierze numer przypisany do klawisza
(litery) z konwencjonalnej klawiatury telefonu.

Aby wpisać cyfrę, naciśnij klawisz numeryczny.

Aby wpisać literę, naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt. Naciśnij klawisz żądanej litery.

Przełączanie aplikacji podczas połączenia

Podczas połączenia naciśnij klawisz

> Przełącz aplikacje.

Uwaga: Jeśli włączysz inną aplikację i chcesz zakończyć połączenie, naciśnij klawisz

.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego — informacje

Urządzenie BlackBerry® może współpracować z opcjonalnym zestawem słuchawkowym.

Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, za pomocą przycisku zestawu słuchawkowego można odbierać i kończyć
połączenia oraz włączać i wyłączać wyciszenie podczas połączenia. W zależności od modelu urządzenia można
użyć przycisku zestawu słuchawkowego, aby nawiązać połączenie za pomocą komendy głosowej.

Podręcznik użytkownika

Telefon

44

background image

W zależności od zestawu słuchawkowego można użyć przycisku zestawu, aby wstrzymać, wznowić, pominąć
odtwarzanie lub ustawić głośność odtwarzania plików dźwiękowych i wideo.

Więcej informacji na temat korzystania z zestawu słuchawkowego można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z
zestawem słuchawkowym.