BlackBerry Bold 9650 - Szybkie wybieranie

background image

Szybkie wybieranie

Konfigurowanie szybkiego wybierania kontaktu

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz Send.
2. Naciśnij klawisz

> Pokaż > Lista szybkiego wybierania.

3. W oknie listy Numery szybkiego wybierania kliknij nieprzypisany klawisz.
4. Kliknij kontakt.
5. Jeśli jest to konieczne, kliknij numer telefonu wybranego kontaktu.

Aby wykonać połączenie przy użyciu funkcji szybkiego wybierania, w aplikacji telefonu, na ekranie głównym, w
wiadomości lub w liście wiadomości naciśnij i przytrzymaj klawisz przypisany do kontaktu.

Zmiana kontaktu przypisanego do klawisza szybkiego wybierania

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2. Naciśnij klawisz

> Pokaż > Lista szybkiego wybierania.

3. Zaznacz kontakt lub numer telefonu.
4. Naciśnij klawisz

.

• Aby zmienić kontakt przypisany do klawisza szybkiego wybierania, kliknij polecenie Edytuj. Kliknij nowy

kontakt.

• Aby przypisać kontakt do innego klawisza szybkiego wybierania, kliknij polecenie Przenieś. W oknie listy

Numery szybkiego wybierania kliknij nowy klawisz szybkiego wybierania.

• Aby usunąć kontakt z listy Numery szybkiego wybierania, kliknij polecenie Usuń.

Podręcznik użytkownika

Telefon

48