BlackBerry Bold 9650 - PGP Wiadomości chronione kluczem PGP

background image

PGP Wiadomości chronione kluczem PGP

PGP Podstawowe informacje o wiadomościach chronionych

Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości — informacje

Jeśli twoje konto e-mail korzysta z serwera BlackBerry® Enterprise Server obsługującego tę funkcję, możesz
stosować podpis cyfrowy i szyfrowanie wiadomości, aby zwiększyć poziom zabezpieczeń wiadomości e-mail i PIN
wysyłanych z urządzenia BlackBerry. Podpis cyfrowy pomaga odbiorcom wiadomości w potwierdzeniu
autentyczności i spójności wiadomości, które wysyłasz. W przypadku cyfrowego podpisania wiadomości za pomocą
twojego klucza prywatnego odbiorca, używając twojego klucza publicznego, sprawdza, czy dana wiadomość istotnie
pochodzi od ciebie i czy nie została zmieniona.

Szyfrowanie służy do zachowania poufności wiadomości. Do szyfrowania wiadomości urządzenie stosuje klucz
publiczny odbiorcy. Z kolei do jej odszyfrowania odbiorca używa swojego klucza prywatnego.

Aby wysłać zaszyfrowaną wiadomość PIN, numer PIN i adres e-mail kontaktu muszą się znajdować na liście
kontaktów. Urządzenie lokalizuje klucz PGP® lub certyfikat kontaktu po adresie e-mail.

Podpisywanie lub szyfrowanie wiadomości

Możesz podpisywać lub szyfrować wiadomości e-mail i PIN.
1. Podczas tworzenia wiadomości zmień ustawienie w polu Kodowanie.
2. W razie konieczności zmień też ustawienie w polu Klasyfikacja.

Informacje pokrewne

Niektóre opcje podpisywania i szyfrowania wiadomości są niedostępne w moim urządzeniu, 105

Szyfrowanie wiadomości chronionych protokołem PGP za pomocą hasła

Domyślnie urządzenie BlackBerry® używa do szyfrowania wiadomości klucza PGP®.
1. Podczas tworzenia wiadomości zmień zawartość pola Kodowanie na kodowanie z użyciem szyfrowania.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. Zmień ustawienie pola Zastosuj szyfrowanie konwencjonalne na Tak.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

107

background image

4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

W bezpieczny sposób przekaż odbiorcy hasło.

Dołączanie klucza PGP do wiadomości

Można dołączyć klucz PGP® do wiadomości e-mail i PIN.
1. Podczas tworzenia wiadomości naciśnij klawisz

> Dołącz > Klucze PGP.

2. Zaznacz klucz PGP.
3. Naciśnij klawisz

> Kontynuuj.

Pobieranie klucza PGP używanego do podpisywania lub szyfrowania wiadomości

Jeżeli klucz PGP® nie zostanie załączony do odebranej wiadomości lub nie został wcześniej dodany do magazynu
kluczy urządzenia BlackBerry®, możesz pobrać klucz PGP z serwera. Jeżeli korzystasz z PGP® Universal Server,
możesz mieć problem z pobraniem klucza PGP nadawcy lub Twoje urządzenie może automatycznie pobrać klucz
PGP nadawcy z PGP Universal Server.
1. W wiadomości zaznacz wskaźnik stanu szyfrowania lub wskaźnik podpisu elektronicznego.
2. Naciśnij klawisz

> Pobierz klucz PGP nadawcy.

Dodawanie klucza PGP z wiadomości

Przy korzystaniu z serwera PGP® Universal Server możesz mieć problem z dodawaniem kluczy PGP z wiadomości.
1. W wiadomości zaznacz wskaźnik podpisu elektronicznego.
2. Naciśnij klawisz

> Importuj klucz PGP.

Dodawanie klucza PGP z załącznika

Przy korzystaniu z serwera PGP® Universal Server, możesz mieć problem z dodawaniem kluczy PGP z
załączników.
1. W wiadomości kliknij załącznik z kluczem PGP.
2. Kliknij polecenie Pobierz załącznik PGP.
3. Kliknij ikonę klucza PGP.
4. Kliknij polecenie Importuj klucz PGP.

Informacje pokrewne

Nie mogę otworzyć załącznika w zaszyfrowanej wiadomości, 106

Wskaźniki załączników we wiadomościach chronionych protokołem PGP

Wskaźnik

Opis

Wiadomość zawiera załącznik w postaci klucza PGP®.

Do wiadomości zostało załączonych kilka kluczy PGP.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

108

background image

Wskaźnik

Opis

Wiadomość zawiera załączony serwer certyfikatów.

Dodawanie informacji o połączeniu dla serwera certyfikatów z wiadomości

1. W wiadomości zaznacz wskaźnik serwera certyfikatów.
2. Naciśnij klawisz

> Importuj serwer.

Podgląd klucza PGP używanego do podpisywania i szyfrowania wiadomości

1. W wiadomości zaznacz wskaźnik stanu szyfrowania lub wskaźnik podpisu elektronicznego.
2. Naciśnij klawisz

> Wyświetl klucz PGP nadawcy lub Wyświetl klucz PGP szyfrowania.

PGP Stan wiadomości chronionych

Wskaźniki stanu szyfrowania

Twój administrator oznacza przychodzące do ciebie wiadomości jako silnie lub słabo zaszyfrowane.

Wskaźnik

Opis

Wiadomość została silnie zaszyfrowana.

Wiadomość została słabo zaszyfrowana.

Wskaźniki podpisu cyfrowego dla wiadomości chronionych protokołem PGP

Wskaźnik

Opis

Twoje urządzenie BlackBerry® zweryfikowało podpis
cyfrowy.
Twoje urządzenie nie może zweryfikować podpisu
cyfrowego.
Twoje urządzenie wymaga więcej danych do weryfikacji
podpisu cyfrowego.
Twoje urządzenie ufa kluczowi PGP® nadawcy.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

109

background image

Wskaźnik

Opis

Adres e-mail nadawcy nie odpowiada adresowi w kluczu
lub klucz PGP nadawcy został odwołany, nie jest
zaufany, nie może zostać zweryfikowany lub twoje
urządzenie go nie otrzymało.
Klucz jest przestarzały lub urządzenie potrzebuje więcej
danych, aby określić stan zaufania dla klucza.
Klucz PGP nadawcy wygasł.

PGP Opcje wiadomości chronionych

Zmiana Twojego klucza podpisu i szyfrowania

Urządzenie BlackBerry® stosuje klucz PGP® użytkownika do szyfrowania wiadomości w folderze Wysłane i załącza
klucz publiczny PGP użytkownika do wysyłanych wiadomości, aby urządzenia odbiorców wiadomości mogły
odpowiednio zaszyfrować wiadomości zwrotne.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > PGP.
3. Zmień ustawienia w polu Klucz domyślny.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Niektóre opcje podpisywania i szyfrowania wiadomości są niedostępne w moim urządzeniu, 105

Zmiana opcji pobierania załączników we wiadomościach zaszyfrowanych

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > PGP.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby automatycznie pobierać załączniki do wiadomości zaszyfrowanych, w polu Pozwól na przeglądanie

zaszyfrowanych załączników i pobieraj informacje o nich zmień wartość na Automatycznie.

• Aby ręcznie pobierać załączniki do wiadomości zaszyfrowanych, w polu Pozwól na przeglądanie

zaszyfrowanych załączników i pobieraj informacje o nich zmień wartość na Ręcznie.

• Aby wyłączyć pobieranie załączników do wiadomości zaszyfrowanych przez urządzenie BlackBerry®, w polu

Pozwól na przeglądanie zaszyfrowanych załączników i pobieraj informacje o nich zmień wartość na
Nigdy.

4. Naciśnij klawisz

> OK.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

110

background image

Zmiana domyślnych opcji podpisu i szyfrowania

Urządzenie BlackBerry® ma za zadanie stosować domyślne opcje podpisu i szyfrowania, jeżeli wysyłasz wiadomość
do kontaktu po raz pierwszy lub, gdy po raz pierwszy otrzymujesz wiadomość od danego kontaktu. Jeżeli wysłałeś
wiadomość do danego kontaktu wcześniej lub otrzymałeś od niego wiadomość, urządzenie próbuje zastosować
opcje podpisu i szyfrowania znane z ostatniej wiadomości.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > S/MIME lub PGP.
3. Zmień ustawienia w polu Kodowanie domyślne.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Niektóre opcje podpisywania i szyfrowania wiadomości są niedostępne w moim urządzeniu, 105

Klasyfikacja wiadomości — informacje

Jeżeli urządzenie BlackBerry® jest powiązane z kontem e-mail korzystającym z serwera BlackBerry® Enterprise
Server, który obsługuje tę funkcję, a ponadto administrator włączy funkcję klasyfikacji wiadomości, serwer
BlackBerry Enterprise Server zastosuje minimalne zabezpieczenia dla każdej wiadomości, którą utworzysz,
prześlesz dalej, lub na którą odpowiesz, zależnie od przypisanej jej klasyfikacji. Dostępne klasyfikacje wiadomości
określa administrator.

W przypadku otrzymania wiadomości objętej klasyfikacją możesz przejrzeć skrót klasyfikacji w polu tematu lub cały
opis klasyfikacji w treści wiadomości. Możesz również przeglądać skrót i pełny opis klasyfikacji wiadomości wysłanej
w folderze wysłane.

Zmiana domyślnej klasyfikacji wiadomości

Aby wykonać tę czynność, konto poczty elektronicznej musi korzystać z serwera BlackBerry® Enterprise Server
obsługującego tę funkcję, a administrator musi włączyć klasyfikację wiadomości.

Urządzenie BlackBerry ma za zadanie stosować domyślną klasyfikację dla wiadomości wysyłanej do kontaktu, do
którego wysyłasz wiadomość po raz pierwszy lub otrzymywanej od niego po raz pierwszy. Jeżeli wysyłałeś
wiadomość do danego kontaktu lub otrzymałeś od niego wiadomość, urządzenie próbuje zastosować poprzednią
klasyfikację.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > Usługi domyślne.
3. Zmień ustawienia w polu Kodowanie domyślne.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Zmiana rozmiaru wskaźników PGP w wiadomościach

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > PGP.
3. Zmień ustawienia w polu Ikony podglądu wiadomości.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

111

background image

4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Zmiana algorytmów szyfrowania dla wiadomości chronionych protokołem PGP

W przypadku wiadomości kierowanej do kilku odbiorców urządzenie BlackBerry® stosuje pierwszy algorytm wybrany
z listy algorytmów obsługiwanych przez wszystkich odbiorców.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > PGP.
3. Zaznacz pola wyboru obok co najmniej jednego algorytmu szyfrowania.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Wyłączanie monitu, który pojawia się przed skróceniem wiadomości chronionej
protokołem PGP

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > PGP.
3. Zmień ustawienia w polu Tryb skracania wiadomości na Wyślij mimo to lub Więcej wszystkich i wyślij.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby ponownie uruchomić monit, w polu Tryb skracania wiadomości ustaw opcję Pytaj użytkownika.

Wyłączanie monitu, który pojawia się przy zastosowaniu niezalecanego klucza PGP

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > PGP.
3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Ostrzegaj o problemach z moimi kluczami PGP.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby ponownie uruchomić monit, zaznacz pole wyboru Ostrzegaj o problemach z moimi kluczami PGP.

Rozwiązywanie problemów zPGPchronionymi wiadomościami

Niektóre opcje podpisywania i szyfrowania wiadomości są niedostępne w moim
urządzeniu

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Sprawdź, czy konto e-mail, którego używasz, obsługuje wszystkie opcje podpisywania i szyfrowania

wiadomości.

• Jeżeli korzystasz z klasyfikacji wiadomości, sprawdź, czy dana klasyfikacja umożliwia obsługę opcji

podpisywania i szyfrowania, których chcesz używać. Spróbuj zastosować inną klasyfikację wiadomości.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

112

background image

Nie mogę otworzyć załącznika w zaszyfrowanej wiadomości

Informacje o załączniku mogą być niedostępne na serwerze BlackBerry® Enterprise Server, administrator mógł tak
ustawić opcje, aby uniemożliwić otwieranie załączników w wiadomościach zaszyfrowanych lub wiadomość może
pochodzić z konta e-mail, które nie obsługuje załączników do wiadomości zaszyfrowanych.

Nie możesz otwierać załącznika do wiadomości chronionej protokołem PGP®, która została zaszyfrowana w
formacie OpenPGP przez klienta IBM® Lotus Notes® pracującego z PGP® Desktop Professional lub takiej, która
została zaszyfrowana na serwerze PGP® Universal Server.