BlackBerry Bold 9650 - Wiadomości chronione za pomocą protokołu S/MIME

background image

Wiadomości chronione za pomocą protokołu S/MIME

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

99

background image

Podstawowe informacje o wiadomościach chronionych S/MIME

Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości — informacje

Jeśli twoje konto e-mail korzysta z serwera BlackBerry® Enterprise Server obsługującego tę funkcję, możesz
stosować podpis cyfrowy i szyfrowanie wiadomości, aby zwiększyć poziom zabezpieczeń wiadomości e-mail i PIN
wysyłanych z urządzenia BlackBerry. Podpis cyfrowy pomaga odbiorcom wiadomości w potwierdzeniu
autentyczności i spójności wiadomości, które wysyłasz. W przypadku cyfrowego podpisania wiadomości za pomocą
twojego klucza prywatnego odbiorca, używając twojego klucza publicznego, sprawdza, czy dana wiadomość istotnie
pochodzi od ciebie i czy nie została zmieniona.

Szyfrowanie służy do zachowania poufności wiadomości. Do szyfrowania wiadomości urządzenie stosuje klucz
publiczny odbiorcy. Z kolei do jej odszyfrowania odbiorca używa swojego klucza prywatnego.

Aby wysłać zaszyfrowaną wiadomość PIN, numer PIN i adres e-mail kontaktu muszą się znajdować na liście
kontaktów. Urządzenie lokalizuje klucz PGP® lub certyfikat kontaktu po adresie e-mail.

Podpisywanie lub szyfrowanie wiadomości

Możesz podpisywać lub szyfrować wiadomości e-mail i PIN.
1. Podczas tworzenia wiadomości zmień ustawienie w polu Kodowanie.
2. W razie konieczności zmień też ustawienie w polu Klasyfikacja.

Informacje pokrewne

Niektóre opcje podpisywania i szyfrowania wiadomości są niedostępne w moim urządzeniu, 105

Szyfrowanie wiadomości z hasłem

Urządzenie BlackBerry® umożliwia szyfrowanie wiadomości e-mail lub PIN za pomocą hasła znanego nadawcy i
odbiorcy.
1. W niewysłanej wiadomości wybierz ustawienie pola Kodowanie na Zaszyfruj lub Podpisz i zaszyfruj.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. Zaznacz pole wyboru Użyj szyfrowania opartego na haśle.
4. W sekcji Dozwolone szyfry treści zaznacz pole wyboru przy jednym lub kilku szyfrach.
5. Jeżeli wiadomość jest podpisywana, w sekcji Opcje podpisu zaznacz odpowiedni certyfikat.
6. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

7. Wpisz wiadomość.
8. Naciśnij klawisz

> Wyślij.

9. Wprowadź hasło, aby zaszyfrować tę wiadomość.
10. Potwierdź hasło.
11. Kliknij przycisk OK.

W bezpieczny sposób przekaż odbiorcy hasło.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

100

background image

Dołączanie certyfikatu do wiadomości

Certyfikat można dołączać do wiadomości e-mail i PIN.
1. Podczas tworzenia wiadomości naciśnij klawisz

> Dołącz > Certyfikat.

2. Zaznacz certyfikat.
3. Naciśnij klawisz

> Kontynuuj.

Pobieranie certyfikatu stosowanego do podpisywania lub szyfrowania wiadomości

Jeżeli certyfikat nie został dołączony do odebranej wiadomości lub nie ma go w magazynie kluczy urządzenia
BlackBerry®, możesz go pobrać.
1. W wiadomości zaznacz wskaźnik szyfrowania lub podpisu cyfrowego.
2. Naciśnij klawisz

> Pobierz certyfikat nadawcy.

Dodawanie certyfikatu z wiadomości

1. W wiadomości zaznacz wskaźnik podpisu elektronicznego.
2. Naciśnij klawisz

> Importuj certyfikat nadawcy.

Dodawanie certyfikatu z załącznika

1. W wiadomości kliknij załącznik z certyfikatem.
2. Kliknij polecenie Pobierz załączony certyfikat.
3. Kliknij certyfikat.
4. Kliknij polecenie Importuj certyfikat.

Wskaźniki załączników we wiadomościach chronionych za pomocą protokołu S/MIME

Wskaźnik

Opis

Wiadomość zawiera załączony certyfikat.

Wiadomość zawiera kilka załączników z certyfikatami.

Wiadomość zawiera załączony serwer certyfikatów.

Dodawanie informacji o połączeniu dla serwera certyfikatów z wiadomości

1. W wiadomości zaznacz wskaźnik serwera certyfikatów.
2. Naciśnij klawisz

> Importuj serwer.

Podgląd certyfikatu używanego do podpisywania lub szyfrowania wiadomości

1. W wiadomości zaznacz wskaźnik stanu szyfrowania lub wskaźnik podpisu elektronicznego.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

101

background image

2. Naciśnij klawisz

> Wyświetl certyfikat nadawcy lub Wyświetl certyfikat szyfrowania.

Podgląd informacji o szyfrowaniu słabo zaszyfrowanej wiadomości

1. W wiadomości słabo zaszyfrowanej zaznacz wskaźnik stanu szyfrowania.
2. Naciśnij klawisz

> Szczegóły szyfrowania.

Stan wiadomości chronionej za pomocą protokołu S/MIME

Wskaźniki podpisu cyfrowego dla wiadomości chronionych protokołem S/MIME

Wskaźnik

Opis

Twoje urządzenie BlackBerry® zweryfikowało podpis
cyfrowy.
Twoje urządzenie nie może zweryfikować podpisu
cyfrowego.
Twoje urządzenie wymaga więcej danych do weryfikacji
podpisu cyfrowego.
Urządzenie ufa łańcuchowi certyfikatów.

Adres e-mail nadawcy nie odpowiada adresowi w
temacie certyfikatu, certyfikat nadawcy został wycofany,
nie jest zaufany, nie mógł zostać zweryfikowany lub nie
znajduje się w urządzeniu.
Certyfikat jest słabo zabezpieczony, przestarzały lub
urządzenie potrzebuje więcej danych, aby zweryfikować
stan zaufania certyfikatu.
Certyfikat nadawcy wygasł.

Wskaźniki stanu szyfrowania

Twój administrator oznacza przychodzące do ciebie wiadomości jako silnie lub słabo zaszyfrowane.

Wskaźnik

Opis

Wiadomość została silnie zaszyfrowana.

Wiadomość została słabo zaszyfrowana.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

102

background image

Opcje wiadomości chronionych S/MIME

Zmiana certyfikatu podpisu lub szyfrowania użytkownika

Urządzenie BlackBerry® używa certyfikatu szyfrowania do szyfrowania wiadomości w folderze Wysłane i załącza
Twój certyfikat szyfrowania do wysyłanych wiadomości, aby ich odbiorcy mogli odpowiednio zaszyfrować
wiadomości zwrotne.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > S/MIME.
3. W sekcji Opcje podpisu lub Opcje szyfrowania zmień ustawienie pola Certyfikat.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Niektóre opcje podpisywania i szyfrowania wiadomości są niedostępne w moim urządzeniu, 105

Zmiana opcji pobierania załączników we wiadomościach zaszyfrowanych

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > S/MIME.

• Aby automatycznie pobierać załączniki do wiadomości zaszyfrowanych, w polu Pozwól na przeglądanie

zaszyfrowanych załączników i pobieraj informacje o nich zmień wartość na Automatycznie.

• Aby ręcznie pobierać załączniki do wiadomości zaszyfrowanych, w polu Pozwól na przeglądanie

zaszyfrowanych załączników i pobieraj informacje o nich zmień wartość na Ręcznie.

• Aby wyłączyć pobieranie załączników do wiadomości zaszyfrowanych przez urządzenie BlackBerry®, w polu

Pozwól na przeglądanie zaszyfrowanych załączników i pobieraj informacje o nich zmień wartość na
Nigdy.

3. Naciśnij klawisz

> OK.

Zmiana domyślnych opcji podpisu i szyfrowania

Urządzenie BlackBerry® ma za zadanie stosować domyślne opcje podpisu i szyfrowania, jeżeli wysyłasz wiadomość
do kontaktu po raz pierwszy lub, gdy po raz pierwszy otrzymujesz wiadomość od danego kontaktu. Jeżeli wysłałeś
wiadomość do danego kontaktu wcześniej lub otrzymałeś od niego wiadomość, urządzenie próbuje zastosować
opcje podpisu i szyfrowania znane z ostatniej wiadomości.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > S/MIME lub PGP.
3. Zmień ustawienia w polu Kodowanie domyślne.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Niektóre opcje podpisywania i szyfrowania wiadomości są niedostępne w moim urządzeniu, 105

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

103

background image

Klasyfikacja wiadomości — informacje

Jeżeli urządzenie BlackBerry® jest powiązane z kontem e-mail korzystającym z serwera BlackBerry® Enterprise
Server, który obsługuje tę funkcję, a ponadto administrator włączy funkcję klasyfikacji wiadomości, serwer
BlackBerry Enterprise Server zastosuje minimalne zabezpieczenia dla każdej wiadomości, którą utworzysz,
prześlesz dalej, lub na którą odpowiesz, zależnie od przypisanej jej klasyfikacji. Dostępne klasyfikacje wiadomości
określa administrator.

W przypadku otrzymania wiadomości objętej klasyfikacją możesz przejrzeć skrót klasyfikacji w polu tematu lub cały
opis klasyfikacji w treści wiadomości. Możesz również przeglądać skrót i pełny opis klasyfikacji wiadomości wysłanej
w folderze wysłane.

Zmiana domyślnej klasyfikacji wiadomości

Aby wykonać tę czynność, konto poczty elektronicznej musi korzystać z serwera BlackBerry® Enterprise Server
obsługującego tę funkcję, a administrator musi włączyć klasyfikację wiadomości.

Urządzenie BlackBerry ma za zadanie stosować domyślną klasyfikację dla wiadomości wysyłanej do kontaktu, do
którego wysyłasz wiadomość po raz pierwszy lub otrzymywanej od niego po raz pierwszy. Jeżeli wysyłałeś
wiadomość do danego kontaktu lub otrzymałeś od niego wiadomość, urządzenie próbuje zastosować poprzednią
klasyfikację.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > Usługi domyślne.
3. Zmień ustawienia w polu Kodowanie domyślne.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Zmiana rozmiaru wskaźników S/MIME w wiadomościach

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > S/MIME.
3. Zmień ustawienia w polu Ikony podglądu wiadomości.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Zmiana algorytmów szyfrowania dla wiadomości chronionych za pomocą protokołu S/
MIME

W przypadku wiadomości kierowanej do kilku odbiorców urządzenie BlackBerry® stosuje pierwszy algorytm wybrany
z listy algorytmów obsługiwanych przez wszystkich odbiorców.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > S/MIME.
3. Zaznacz pola wyboru obok co najmniej jednego algorytmu szyfrowania.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

104

background image

Żądanie powiadomienia o doręczeniu podpisanych wiadomości chronionych za pomocą
protokołu S/MIME

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > S/MIME.
3. Zaznacz pole wyboru Żądaj potwierdzeń S/MIME.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Wyłączanie monitu, który pojawia się przed skróceniem wiadomości chronionej za
pomocą protokołu S/MIME

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > S/MIME.
3. Zmień ustawienia w polu Tryb skracania wiadomości na Wyślij mimo to lub Więcej wszystkich i wyślij.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby ponownie uruchomić monit, w polu Tryb skracania wiadomości ustaw opcję Pytaj użytkownika.

Wyłączanie monitu, który pojawia się w przypadku korzystania z niezalecanego
certyfikatu S/MIME

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > S/MIME.
3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Ostrzegaj o problemach z moimi certyfikatami.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby ponownie uruchomić monit, zaznacz pole wyboru Ostrzegaj o problemach z moimi certyfikatami.

Rozwiązywanie problemów z wiadomością chronioną za pomocą
protokołu S/MIME

Niektóre opcje podpisywania i szyfrowania wiadomości są niedostępne w moim
urządzeniu

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Sprawdź, czy konto e-mail, którego używasz, obsługuje wszystkie opcje podpisywania i szyfrowania

wiadomości.

• Jeżeli korzystasz z klasyfikacji wiadomości, sprawdź, czy dana klasyfikacja umożliwia obsługę opcji

podpisywania i szyfrowania, których chcesz używać. Spróbuj zastosować inną klasyfikację wiadomości.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

105

background image

Nie mogę otworzyć załącznika w zaszyfrowanej wiadomości

Informacje o załączniku mogą być niedostępne na serwerze BlackBerry® Enterprise Server, administrator mógł tak
ustawić opcje, aby uniemożliwić otwieranie załączników w wiadomościach zaszyfrowanych lub wiadomość może
pochodzić z konta e-mail, które nie obsługuje załączników do wiadomości zaszyfrowanych.

Nie możesz otwierać załącznika do wiadomości chronionej protokołem PGP®, która została zaszyfrowana w
formacie OpenPGP przez klienta IBM® Lotus Notes® pracującego z PGP® Desktop Professional lub takiej, która
została zaszyfrowana na serwerze PGP® Universal Server.