BlackBerry Bold 9650 - Wiadomości PIN

background image

Wiadomości PIN

Wiadomości PIN — informacje

Numer PIN umożliwia jednoznaczną identyfikację urządzeń BlackBerry® BlackBerry w sieci bezprzewodowej. Jeśli w
kontaktach znajdują się osoby, które używają urządzeń BlackBerry BlackBerry i znasz ich numer PIN, możesz
wysłać do tych osób wiadomości PIN. Wiadomości PIN nie są rozsyłane za pośrednictwem konta e-mail
użytkownika.

Po dostarczeniu wiadomości PIN do adresata w skrzynce odbiorczej pojawia się litera D ze znacznikiem wyboru.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

82

background image

Wyszukiwanie swojego numeru PIN

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje. Kliknij Urządzenie > Informacje o urządzeniu i

stanie.

• W wiadomości wpisz mypin, a na końcu wstaw spację.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości PIN

Tworzenie i wysyłanie wiadomości PIN

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Naciśnij klawisz

> Utwórz inne > Utwórz wiadomość PIN.

3. W polu Do wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wpisz PIN. Naciśnij klawisz na klawiaturze.
• Jeżeli dla kontaktu na liście kontaktów masz zapisany numer PIN, wpisz nazwę kontaktu. Naciśnij klawisz

na klawiaturze.

4. Wpisz wiadomość.
5. Naciśnij klawisz

> Wyślij.

Informacje pokrewne

Osobiste listy dystrybucyjne, 189
Nie mogę wysyłać wiadomości, 115
Nie mogę wysyłać wiadomości, 115

Ponowne wysyłanie wiadomości

Nie można zmienić wiadomości tekstowej przed jej ponownym wysłaniem.
Po wyświetleniu treści wysłanej wiadomości naciśnij klawisz

.

• Aby zmienić treść wiadomości, kliknij opcję Edytuj. Zmień treść wiadomości. Naciśnij klawisz

> Wyślij.

• Aby zmienić adresatów, kliknij opcję Edytuj. Zaznacz kontakt. Naciśnij klawisz

> Zmień adres. Kliknij

nowy kontakt. Naciśnij klawisz

> Wyślij.

• Aby ponownie wysłać wiadomość bez dokonywania w niej zmian, kliknij polecenie Wyślij ponownie.

Informacje pokrewne

Nie mogę wysyłać wiadomości, 115

Odpowiadanie na wiadomości e-mail lub PIN albo przesyłanie ich dalej

Po wyświetleniu treści wiadomości naciśnij klawisz

.

• Aby odpowiedzieć na wiadomość, kliknij Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim.
• Aby przesłać wiadomość dalej, kliknij Prześlij lub Prześlij jako.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

83

background image

Informacje pokrewne

Nie mogę wysyłać wiadomości, 115

Sprawdzanie pisowni

W tworzonych wiadomościach, wpisach kalendarza, zadaniach i notatkach można sprawdzać pisownię.
1. Naciśnij klawisz

> Sprawdzanie pisowni.

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby zaakceptować sugerowaną pisownię, kliknij słowo znajdujące się na liście.
• Aby zignorować sugerowaną pisownię, naciśnij klawisz

.

• Aby zignorować wszystkie przypadki sugerowanej pisowni, naciśnij klawisz

> Ignoruj wszystko.

• Aby dodać słowo do słownika niestandardowego, naciśnij klawisz

> Dodaj do słownika.

• Aby zatrzymać sprawdzanie pisowni, naciśnij klawisz

> Anuluj sprawdzanie pisowni.

Zapisywanie kopii roboczej wiadomości

W trakcie pisania wiadomości naciśnij klawisz

> Zapisz kopię roboczą.

Dołączanie kontaktu do wiadomości

Kontakt można dołączyć do wiadomości e-mail, wiadomości PIN lub wiadomości tekstowej.
1. W trakcie pisania wiadomości naciśnij klawisz

> Dołącz > Kontakt.

2. Znajdź i zaznacz kontakt.
3. Naciśnij klawisz

> Kontynuuj.

Informacje pokrewne

Nie mogę dołączyć pliku do wiadomości tekstowej, 119

Ustawianie priorytetu dla otrzymywanych wiadomości PIN

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie wiadomości i działania.

3. Zaznacz pole wyboru Wyświetlaj wiadomości PIN na czerwono.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Wysyłanie do kontaktu ukrytej kopii do wiadomości

Ukrytą kopię do wiadomości można wysyłać do kontaktu w wiadomości e-mail lub wiadomości PIN.
Podczas tworzenia wiadomości e-mail lub wiadomości PIN naciśnij klawisz

> Dodaj UDW.

Tworzenie łącza do kodu PIN

W wiadomościach, wpisach kalendarza, zadaniach i notatkach można tworzyć łącza do kodu PIN. Kliknięcie łącza
pozwala wysłać wiadomość PIN.
Podczas wprowadzania tekstu wpisz wyrażenie pin:, a następnie kod PIN.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

84

background image

Uniemożliwienie wysłania wiadomości

Można uniemożliwić wysłanie wiadomości tylko wtedy, gdy obok wiadomości pojawi się ikona zegara.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Zaznacz wiadomość.
3. Naciśnij klawisz

> Usuń.

Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości PIN

Wyszukiwanie tekstu w wiadomości, pliku lub na stronie internetowej

Aby wyszukać tekst w prezentacji, musi być ona wyświetlona w widoku tekstu lub tekstu i slajdu.

1. Na ekranie wiadomości, pliku, załącznika lub na stronie WWW naciśnij klawisz

> Znajdź lub Znajdź na

stronie.

2. Wpisz tekst.
3. Naciśnij klawisz Enter.

Aby poszukać następnego wystąpienia tekstu, naciśnij klawisz

> Znajdź następne.

Wyświetlanie adresu zamiast nazwy wyświetlanej

Po wyświetleniu treści wiadomości naciśnij klawisz

> Pokaż adres.

Aby ponownie wyświetlić nazwę, naciśnij klawisz

> Pokaż nazwę.

Wyświetlanie zarchiwizowanych wiadomości

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Naciśnij klawisz

> Pokaż folder.

3. Kliknij folder.

Zapisywanie wiadomości

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Zaznacz wiadomość.
3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Usuwanie wiadomości

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

• Aby usunąć wiadomość, zaznacz ją. Naciśnij klawisz

> Usuń.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

85

background image

• Zaznacz wiadomość, aby usunąć zakres wiadomości. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift. Przesuń palcem w

górę lub w dół po trackpadzie. Zwolnij klawisz Shift. Naciśnij klawisz

> Usuń wiadomości.

• Zaznacz pole daty, aby usunąć wszystkie wiadomości wcześniejsze od określonej daty. Naciśnij klawisz

> Usuń wcześniejsze > Usuń.

Uwaga: Wiadomości e-mail usuwane za pomocą opcji menu Usuń wcześniejsze nie są usuwane z aplikacji e-mail
na komputerze podczas resynchronizacji poczty e-mail.

Zmiana sposobu wyświetlania wiadomości w skrzynce odbiorczej

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie wiadomości i działania.

• Aby zmienić kolejność wiersza tematu i nadawcy, zmień ustawienia w polu Kolejność wyświetlania.
• Aby zmienić sposób oddzielania wiadomości, zmień ustawienia w polu Separatory.

3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Ukrywanie wysłanych wiadomości ze skrzynki odbiorczej

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie wiadomości i działania.

3. Zaznacz pole wyboru Ukryj wysłane wiadomości.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Opcje wiadomości PIN

Ustawianie czasu przechowywania wiadomości w urządzeniu

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie wiadomości i działania.

3. Zmień ustawienie w polu Przez ile dni przechowywać wiadomości.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Niektóre wiadomości nie są już wyświetlane w urządzeniu, 117

Automatyczne otwieranie nowej wiadomości przy wyciąganiu urządzenia z etui

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie wiadomości i działania.

3. Zmień zawartość pola Automatycznie otwieraj najnowsze wiadomości po wyjęciu urządzenia z etui.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

86

background image

Ukrywanie wskaźnika nowych lub nieotwartych wiadomości

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie wiadomości i działania.

• Aby ukryć wskaźnik nowych wiadomości, usuń zaznaczenie pola wyboru Wyświetl wskaźnik nowej

wiadomości.

• Aby ukryć wskaźnik nieotwartych wiadomości, w polu Wyświetl licznik wiadomości wybierz opcję Brak.

3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Wyłączanie monitu wyświetlanego przed usunięciem wiadomości

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie wiadomości i działania.

3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Potwierdź usunięcie.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Wyłączanie monitu wyświetlanego w momencie oznaczania wiadomości jako otwartych

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie wiadomości i działania.

3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Potwierdź zaznaczenie poprzednio otwartych.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.