BlackBerry Bold 9650 - Kontrolowanie aplikacji innych producentów

background image

Kontrolowanie aplikacji innych producentów

Uprawnienia dla aplikacji innych producentów — informacje

W urządzeniu BlackBerry® można skonfigurować uprawnienia decydujące o zasadach komunikowania się aplikacji
innych producentów z innymi aplikacjami zainstalowanymi w urządzeniu. Można na przykład wskazać, czy
zewnętrzne aplikacje będą miały dostęp do danych i Internetu, możliwość wykonywania połączeń albo korzystania z
połączeń Bluetooth®.

Jeśli w urządzeniu zainstalowano aplikacje innych producentów, urządzenie uniemożliwi im wysyłanie i odbieranie
danych bez wiedzy użytkownika. Zanim aplikacja wykona taką operację, na ekranie pojawia się okno dialogowe z
monitem o zaakceptowanie lub odrzucenie żądania połączenia. W przypadku wybranych aplikacji istnieje możliwość
wyłączenia tego monitu dla określonych lokalizacji lub zasobów.

Resetowanie uprawnień połączeń przyznanych aplikacjom innych
producentów

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Zarządzanie aplikacjami.
3. Naciśnij klawisz

> Edytuj domyślne uprawnienia.

4. Naciśnij klawisz

> Zresetuj wszystkie monity zapory.

5. Naciśnij klawisz

> Zastosuj ustawienia domyślne dla wszystkich.

Bezpośrednie połączenia internetowe dla aplikacji innych
producentów - informacje

Niektóre aplikacje innych producentów zainstalowane w urządzeniu BlackBerry® mogą wymagać bezpośredniego
połączenia TCP lub HTTP z Internetem. Na przykład aplikacja giełdowa może wymagać połączenia z Internetem,
aby pobierać aktualne notowania. Może być konieczne ustawienie APN, z którego będzie korzystać aplikacja innego
producenta do tego połączenia.

Konfigurowanie bezpośredniego połączenia internetowego dla
aplikacji innego producenta

Aby uzyskać nazwę użytkownika i hasło potrzebne do korzystania z punktu dostępowego, skontaktuj się z dostawcą
usług bezprzewodowych.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > TCP IP.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

303

background image

3. Wpisz dane punktu dostępowego.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Włączanie trybu bezpiecznego

Podczas uruchamiania urządzenia BlackBerry® można włączyć tryb bezpieczny, który uniemożliwia automatyczne
uruchamianie się aplikacji innych producentów. Pozwala on na rozwiązywanie problemów i usuwanie wszelkich
niepożądanych aplikacji.

1. Wyjmij i włóż akumulator.
2. Gdy zgaśnie czerwona dioda LED, naciśnij i przytrzymaj klawisz Escape podczas ładowania urządzenia.
3. Kiedy zostanie wyświetlone okno dialogowe, kliknij przycisk OK.

Gdy włączony jest tryb bezpieczny, w części stanu urządzenia na ekranie głównym pojawi się wskaźnik trybu
bezpiecznego.

Aby wyłączyć tryb bezpieczny, powtórz krok 1.

Ustawianie uprawnień dla aplikacji innych producentów

Uwaga: Zmiana uprawnień dla aplikacji innych producentów może mieć bardzo poważny wpływ na działanie
aplikacji w urządzeniu BlackBerry®. Więcej informacji o tym, jak zmiana tych uprawnień może wpłynąć na działanie
aplikacji w urządzeniu, można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych lub administratora.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Zarządzanie aplikacjami.

• Aby ustawić uprawnienia dla określonej aplikacji innych producentów, zaznacz aplikację i naciśnij klawisz

> Edytuj uprawnienia.

• Aby ustawić uprawnienia dla wszystkich aplikacji innych producentów, naciśnij klawisz

> Edytuj

domyślne uprawnienia.

3. Rozwiń opcję Połączenia, Interakcje lub Dane użytkownika.
4. Zmień ustawienia w polach uprawnień.
5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Wyłączanie monitu dotyczącego połączenia z aplikacjami innych
producentów

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Zarządzanie aplikacjami.
3. Zaznacz aplikację innego producenta.
4. Naciśnij klawisz

> Edytuj uprawnienia >Wyjątki powiadamiania.

• Aby zezwolić na łączenie się aplikacji z określoną lokalizacją lub zasobem bez wyświetlania monitu, kliknij

opcję Dodaj zezwolenie. Określ protokół i w razie potrzeby domenę.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

304

background image

• Aby nie zezwolić na łączenie się aplikacji z określoną lokalizacją lub zasobem bez wyświetlania monitu, kliknij

opcję Dodaj odrzucenie. Określ protokół i w razie potrzeby domenę.

5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Uprawnienia aplikacji innych producentów do interakcji

Uprawnienie

Opis

Komunikacja międzyprocesowa

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą się komunikować z
innymi aplikacjami w urządzeniu BlackBerry® i dzielić z nimi dane.

Ustawienia urządzenia

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą włączać i wyłączać
urządzenie lub zmieniać jego opcje, takie jak opcje wyświetlania.

Dostęp do multimediów

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą mieć dostęp do
plików multimedialnych w urządzeniu.

Zarządzanie aplikacjami

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą dodawać i usuwać
moduły aplikacji lub mieć dostęp do informacji dotyczących modułów,
takich jak nazwa aplikacji lub jej wersja.

Dane kompozycji

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą być używane przez
urządzenie jako źródło niestandardowych kompozycji.

Wprowadzanie naciśnięć klawiszy

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą wykonywać
symulacje działań, takich jak naciśnięcie klawisza urządzenia.

Filtry przeglądarki

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą rejestrować filtry w
przeglądarce urządzenia, aby dodawać, zmieniać lub usuwać dane
ze stron WWW, zanim pojawią się one w przeglądarce.

Nagrywanie

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą wykonywać zrzuty
ekranu urządzenia oraz które aplikacje zainstalowane w urządzeniu
mają służyć do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Resetowanie licznika zabezpieczeń

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą resetować ilość
czasu, przez który urządzenie pozostaje odblokowane, gdy jest
bezczynne.

Uprawnienia do danych dla aplikacji innych producentów

Uprawnienie

Opis

Wiadomości e-mail

Określ, czy w urządzeniu BlackBerry® aplikacje innych producentów będą miały
dostęp do wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub PIN.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

305

background image

Uprawnienie

Opis

PIM

Określ, czy aplikacje innych producentów będą miały dostęp do danych organizatora,
takich jak kontakty, wpisy kalendarza, zadania czy notatki.

Pliki

Określ, czy aplikacje innych producentów będą miały dostęp do plików zapisanych w
urządzeniu. Można na przykład ustawić opcje dostępu do plików przesyłanych do
urządzenia za pośrednictwem menedżera plików multimedialnych dostępnego w
programie BlackBerry® Desktop Software lub przy użyciu łącza Bluetooth®.

Magazyn kluczy

Określ, czy aplikacje innych producentów będą miały dostęp do certyfikatów i kluczy
zawartych w magazynie kluczy przechowywanym w urządzeniu.